Wat is werk­ne­mer­s­er­va­ring?

Ja­cob Mor­gan se boek The Em­ploy­ee Ex­pe­rien­ce Ad­van­ta­ge, sit uit­een hoe or­ga­ni­sa­sies ’n om­ge­wing kan kweek waar­van werk­ne­mers deel wil wees – en nie net om­dat hul­le hul sa­la­ris­tjek no­dig het nie.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kolskoot -

ons moet or­ga­ni­sa­sies ont­werp vir men­se wat daar wíl wees eer­der as om te ver­on­der­stel dat hul­le daar móét wees. Dit is vol­gens Ja­cob Mor­gan se boek The Em­ploy­ee Ex­pe­rien­ce Ad­van­ta­ge, wat ty­dens die jong­ste “We Re­ad For You”-ge­leent­heid (WRFY) re­sen­seer is deur dr. Sa­rah Ri­or­dan, ’n des­kun­di­ge op die ge­bied van men­se­be­stuur. Die ge­leent­heid is op 19 Ok­to­ber deur USB Exe­cu­ti­ve De­ve­lop­ment (USB-ED) en fin­week in Kaap­stad aan­ge­bied.

Die boek is in vier af­son­der­li­ke de­le ver­deel: die e­vo­lu­sie van die werk­ne­mer-er­va­ring; die re­de om te be­staan en drie werk­ne­mer-er­va­ring-om­ge­wings; hoe­kom in werk­ne­me­r­er­va­ring be­lê; en die bou van ’n er­va­rings­or­ga­ni­sa­sie.

“In so­ver­re dit die e­vo­lu­sie (van die werk­ne­me­r­er­va­ring) be­tref, het ons aan­vank­lik ’n nut­tig­heids­be­na­de­ring (by die werk) ge­had waar werk­ne­mers ’n rat in die wiel was,” meen Ri­or­dan. “Daar­na het ons na ’n pro­duk­ti­wi­teits­fa­se be­weeg waar daar tal­le stu­dies ge­doen is na hoe om men­se vin­ni­ger te laat werk en waar ons baie her­ha­len­de werk ge­had het. Toe het ons be­weeg na ’n tyd­perk van be­trok­ken­heid waar tal­le van ons ons nog be­vind wat daar­oor gaan om die om­ge­wing van die werk­plek aan­ge­na­mer en men­se meer ge­mo­ti­veerd te maak.”

Vol­gens Ri­or­dan, is dit waar Ja­cob Mor­gan die groot on­der­skeid tref. “Hy sê ons raak nie ont­slae van be­trok­ken­heid nie, maar meen dat be­trok­ken­heid soos ’n a­dre­na­lien-in­spui­ting is waar jy pro­beer om iets by te voeg so­dat men­se ge­luk­ki­ger by die werk is – wan­neer wat ons eint­lik moet doen, is om die werk­er­va­ring te her­ont­werp en in­dien dit be­hoor­lik her­ont­werp is, dan sal be­trok­ken­heid na­tuur­lik daar­uit vloei.”

Mor­gan het sy da­ta ver­sa­mel deur on­der­hou­de te voer met ver­teen­woor­di­gers van 252 maat­skap­pye wat uit­voe­ren­de hoof­de en se­ni­or men­se­hulp­bron­be­stuur­ders in­ge­sluit het en hy het ook meer as 150 a­ka­de­mie­se stu­dies her­sien. Hie­r­uit het hy 17 werk­ne­me­r­er­va­ring-ver­an­der­li­kes af­ge­lei wat na sy me­ning ’n po­si­tie­we en aan­trek­li­ke werk­ne­me­r­er­va­ring skep.

“Die sleu­tel­punt in die boek is dat werk­ne­mers moet kan i­den­ti­fi­seer met dit waar­voor die or­ga­ni­sa­sie staan. Daar is ’n wê­reld­wye stryd aan die gang om ta­lent te lok. Hy praat oor die vaar­dig­heids­ga­ping en lig ook on­se­ker­heid aan­gaan­de vaar­dig­he­de uit om­dat ons nie werk­lik weet wat­ter vaar­dig­he­de in die toe­koms no­dig gaan wees nie. Dus, be­ne­wens die feit dat daar ’n ga­ping is, is ons nie vol­ko­me se­ker waar­voor ons men­se se vaar­dig­he­de moet ver­be­ter nie,” sê Ri­or­dan.

Or­ga­ni­sa­sies het nie veel suk­ses met werk­ne­mer­be­trok­ken­heid nie. “Mor­gan sê dat die be­gin­punt om ’n be­son­der po­si­tie­we werk­ne­mer-er­va­ring te skep, is dat die or­ga­ni­sa­sie ’n re­de vir sy be­staan moet hê,” sê Ri­or­dan.

In sy boek, ver­deel Mor­gan die 17 werk­ne­mer-er­va­ring­ver­an­der­li­kes in drie ka­te­go­rieë: die fi­sie­ke om­ge­wing, die teg­no­lo­gie­se om­ge­wing, en die kul­tu­re­le om­ge­wing.

Die fi­sie­ke om­ge­wing

Daar is vier vrae om te oor­weeg:

• Bied jou or­ga­ni­sa­sie ver­skeie werk­plek­keu­ses?

• Weer­spie­ël jou werk­ruim­te die waar­des van die or­ga­ni­sa­sie?

• Is werk­ne­mers trots om vrien­de of be­soe­kers na die kan­toor te bring?

• Bied jou or­ga­ni­sa­sie buig­sa­me werk­keu­ses? ’n Des­kun­di­ge op die ge­bied van men­se­be­stuur

Die teg­no­lo­gie­se om­ge­wing

Hier is daar drie vrae om te oor­weeg:

• Is die teg­no­lo­gie wat jy in die or­ga­ni­sa­sie ge­bruik ver­brui­kers­graad?

• Is die teg­no­lo­gie be­skik­baar aan al­mal?

• Is die teg­no­lo­gie toe­ge­spits op die be­hoef­tes van die werk­ne­mer eer­der as op die ver­eis­tes en spe­si­fi­ka­sies van die or­ga­ni­sa­sie?

Die kul­tu­re­le om­ge­wing

By die be­pa­ling van die kul­tu­re­le om­ge­wing is daar tien vrae om te oor­weeg:

• Het die or­ga­ni­sa­sie ’n po­si­tie­we han­dels­merk­sie­ning?

• Voel al­mal ge­waar­deerd?

• Voel werk­ne­mers ’n sin vir doel­ge­rigt­heid?

• Glo werk­ne­mers dat hul­le deel van ’n span is?

• Glo die or­ga­ni­sa­sie in di­ver­si­teit en in­slui­ting?

• Kom daar ver­wy­sings van werk­ne­mers?

• In­dien werk­ne­mers nu­we vaar­dig­he­de wil leer of in­dien hul­le wil vor­der, word hul­le die mid­de­le ge­gee om dit te doen?

• Be­han­del die or­ga­ni­sa­sie sy werk­ne­mers bil­lik?

• Is uit­voe­ren­de amp­te­na­re en be­stuur­ders af­rig­ters en men­tors?

• S­pits die or­ga­ni­sa­sie hom toe op die ge­sond­heid en wel­stand van sy werk­ne­mers?

Die fi­sie­ke, teg­no­lo­gie­se en kul­tu­re­le om­ge­wing werk si­ner­gis­ties saam om die al­ge­he­le werk­ne­me­r­er­va­ring te skep.

“Par­ty men­se kan steeds won­der wat die kos­te van werk­ne­me­r­er­va­ring is. Mor­gan ar­gu­men­teer dat hoe­wel daar kos­te ver­bon­de is aan die ver­be­te­ring van teg­no­lo­gie en die werk­ruim­te, dit niks kos om men­se be­ter te be­han­del nie.

“Wie be­sit die werk­ne­me­r­er­va­ring? Wel, dit moet van bo af in­ge­stel word. Jy moet om­gee, werk­lik om­gee vir hoe werk­ne­mers met jou or­ga­ni­sa­sie wis­sel­werk en hoe hul­le voel om daar te werk.” ■

te­rug­[email protected]­week.co.za fin­week is die USB-ED se me­di­a­ven­noot in sy “We Re­ad For You”-reeks.

Dr. Sa­rah Ri­or­dan

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.