Be­leg­ging in ’n in­ge­wik­kel­de wê­reld

Met lae be­leg­gers­ver­troue en ’n lus­te­lo­se mark, is dit moei­lik om te be­sluit waar om in 2019 te be­lê. In dié uit­ga­we stel ons on­der­soek in na fond­se wat in die hui­di­ge on­se­ker­heid oor­weeg kan word.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

die jaar het op ’n hoë noot be­gin toe tal­le waar­ne­mers hoog op­ge­gee het oor die “nu­we da­e­raad” onder pre­si­dent Cy­ril Ra­map­ho­sa, na­dat Ja­cob Zu­ma se grow­we wan­be­stuur Suid-a­fri­ka by­na op sy knieë ge­had het. On­ge­twy­feld staar e­nor­me uit­da­gings pre­si­dent Cy­ril Ra­map­ho­sa in die ge­sig. As hy nie met ver­skeie struk­tu­re­le kwes­sies ’n ra­di­ka­le her­po­si­si­o­ne­ring be­werk­stel­lig nie; die stryd teen kor­rup­sie en po­li­tie­ke be­guns­ti­ging ver­snel; en sy ka­bi­net – wat die land R163 mil­joen per jaar aan sa­la­ris­se al­leen kos – ver­der ver­klein nie, hou

2019 min ver­lig­ting vir die land in.

On­re­ël­ma­ti­ge o­pen­ba­re be­ste­ding, by­voor­beeld, staan van­jaar op R51 mil­jard, ’n reu­se-aan­klag teen mi­nis­te­ri­ë­le toe­wy­ding en be­voegd­heid. On­ge­luk­kig word ho­pe­loos te veel ge­praat en te min ge­doen.

Die In­ter­na­si­o­na­le Mo­ne­tê­re Fonds (IMF) was in­der­daad kor­rek toe hy on­langs ge­waar­sku het Suid-a­fri­ka se e­ko­no­mie sal op me­di­um­ter­myn weens wan­be­stuur en be­leid s on­se­ker­heid met nie me e­ras 2% groei nie. Die IMF ver­wag groei van 1,4% vir 2019, la­er as die 1,7% wat in A­pril voor­spel is, en het ’n om­vat­ten­de lys saam­ge­stel van als wat vir ho­ër groei ver­eis word.

Van al die be­lang­rik­ste mid­del in­kom­ste lan­de in A­fri­ka suid van die Sa­ha­ra het Suid-a­fri­ka die laag­ste ver­wag­te groei­koers vir van­jaar naas Ka­me­roen en Zam­bië, wat al­bei na ver­wag­ting met 3,8% sal groei.

Om aan­staan­de jaar se voor­uit­sig­te vir die JSE se In­deks van Al­le Aan­de­le te voor­spel, is moei­lik. In die lig van die hui­di­ge lae vlak­ke van be­leg­gers­ver­troue en die feit dat die mark se­dert Ju­nie 2014 taam­lik fut­loos ver­toon, ver­baas dit nie. Meer as die helf­te van die be­lê­ba­re aan­de­le het van­jaar al­leen met 18% of meer ge­daal.

Na­tuur­lik ge­skied dié waar­de ver­nie­ti­ging nie al­les net plaas­lik nie. So­wat 60% van die MSCI Wê­reldin­deks is tans in beer­mark­ge­bied, hoe­wel ge­an­nu­a­li­seer­de in­vloei­ings in die ver­naam­ste A­me­ri­kaan­se on­der­lin­ge fond­se re­de­lik be­sten­dig bly op so­wat $260 mil­jard.

’n Be­lang­ri­ke plaas­li­ke toe­vlug wat in dié uit­ga­we aan­dag kry, is Ross Biggs se Pru­den­ti­al Di­vi­dend Max­i­mi­ser Fund, wat die af­ge­lo­pe 15 jaar ’n ge­an­nu­a­li­seer­de 18,4% ge­le­wer he­te n wys hoe be­leg­gers voor­deel kan trek uit’ n be­leg­gings be­na­de­ring wat fo­kus op maat­skap­pye wat’ n vol­hou­ba­re di­vi­dend­op­brengs so­wel as lang­ter­myn-di­vi­dend­groei bied.

Nog ’n lig­punt is dat die Kaap­se be­leg­gings­huis PPS In­ves­t­ments, in ven­noot­skap met drie van die land se mees ge­sie­ne boe­tiek ba­te be­stuur­ders, drie nu­we en­kel be­stuur­der fond­se be­kend­ge­stel het wa taan re­gu­la­sie 28 vol­doen om sy be­staan­de stel fond­se aan te vul. As doel­ont­werp­te en des­kun­dig be­stuur­de boe­tiek­fond­se be­loof hul­le aan­sien­li­ke voor­de­le bo die gro­ter fond­se op al­ge­me­ne ba­te be­stuur s ter­rein. Hul­le ver­dien oor­we­ging.

Aan die bre­ër front in A­fri­ka gee ons ’n fas­si­ne­ren­de oor­sig van Ca­van Os­bor­ne se Old Mu­tu­al A­fri­can Fron­tiers Fund van R3,6 mil­jard. Jy twy­fel mis­kien aan A­fri­ka se voor­uit­sig­te in die al­ge­meen, maar neem ken­nis dat Os­bor­ne se fonds die af­ge­lo­pe jaar ’n op­brengs van 14,3% in A­me­ri­kaan­se dol­lar ge­ge­ne­reer het. Meer ag­gres­sie­we be­leg­gers met ’n hoë net­to waar­de, as­ook in­stel­lings en trusts op soek na hoë op­brengs­te van­af ’n lae grond­slag, kan dié fonds oor­weeg. Die voor­uit­sig­te vir wê­reld­aan­de­le lyk vir par­ty be­leg­gers dalk twy­fel­ag­tig, maar Paul Han­sen met wie ons ge­reeld oor bui­te­land­se markte ge­sels, voor­spel wê­reld­wye groei van tus­sen 3% en 3,5% vir aan­staan­de jaar, af­han­gend van hoe lank die hui­di­ge ver­lang­sa­ming in Eu­ro­pa en C­hi­na en daar­ná A­me­ri­ka gaan duur. Hy re­ken son­der e­ni­ge voor­be­houd dat goeie wê­reld aan­de­le fond­se die plek is om­te be­lê.

Sou jy in­der­daad in die bui­te­land wil di­ver­si­fi­seer met ’n sterk vei­lig­heids­net en be­las­ting doel­tref­fend­heid, kan jy ge­rus die Ad­van­ced Glo­bal E­qui­ty T1-por­te­feu­le be­kyk wat Li­ber­ty on­langs be­kend ge­stel het. Die fonds kry ook aan­dag in dié uit­ga­we en is ’n ge­struk­tu­reer­de pro­duk wat een­vou­dig en heel­te­mal deur­sig­tig is en be­leg­gers in staat stel om te sien wat hul­le kry.

Nog in­te­res­san­te ar­ti­kels is dié deur Paul Hut­chin­son van In­ves­tec en Chris­to Li­ne­veldt van Coro­na­ti­on. Al­bei gaan oor slim in­kom­ste voor­sie­ning ty­dens aftrede. Hut­chin­son ver­tel van die in­sig­ge­wen­de be­vin­dings in ’n on­lang­se diep­te­on­der­soek deur sy be­leg­gings­huis en Li­ne­veldt be­skryf hoe wind van voor op lan­ger ter­myn in wind van ag­ter kan ver­an­der in die reg­te portefeulje.

Laas­tens wil ek graag van hier­die ge­leent­heid ge­bruik maak om ons in­sti­tu­si­o­ne­le bor­ge so­wel as ons le­sers in die al­ge­meen te be­dank vir hul won­der­li­ke on­der­steu­ning die af­ge­lo­pe jaar. Hul­le het ’n waar­de­vol­le by­drae ge­le­wer om be­leg­gers se be­lan­ge oor ’n breë spek­trum te dien.

Ewe be­lang­rik is om ook die fin­week-span te be­dank vir hul toe­ge­wy­de, uit­ste­ken­de en on­ont­beer­li­ke werk.

Mag al­mal ’n won­der­li­ke fees­tyd er­vaar. ■

Le­on Kok is ’n on­af­hank­li­ke skry­wer oor o­pen­ba­re be­leid en be­leg­gings­mark­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.