Be­nut vas­te­land se po­ten­si­aal

Die Old Mu­tu­al A­fri­can Fron­tiers Fund het ’n op­brengs van 14,3% in die af­ge­lo­pe jaar ge­had. En hoe­wel ver­skil­len­de lan­de en stre­ke in A­fri­ka in ver­skil­len­de fa­ses van ont­wik­ke­ling is, kom dit voor as­of die vas­te­land se groei sal voort­duur.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

kli­ën­te van hoë net­to waar­de, pen­si­oen­fond­se, trusts en die smeer, wat bo­ge­mid­del­de, lang­ter­myn op­brengs­te ver­lang, kan ge­rus die Old Mu­tu­al A­fri­can Fron­tiers Fund oor­weeg. Dit het ’n 14,3% op­brengs in A­me­ri­kaan­se dol­lar ge­du­ren­de die af­ge­lo­pe jaar ge­had. Die fonds, ge­ves­tig in Mei 2010, se ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs in dol­lar se­dert ont­staan is 3,2% en die drie jaar ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs 3,9%.

Die portefeulje van R3,6 mil­jard word be­stuur deur Ca­van Os­born e ,’ n be­kroon­de portefeulje be­stuur­der wat die af­ge­lo­pe 11 jaar vir Old Mu­tu­al In­ves­t­ment Group werk en voor­heen vir 10 jaar by Suis­se S­tan­dard Se­cu­ri­ties ge­werk het.

Hy word on­der­steun deur ’n ste­wi­ge span wat die vas­te­land deur­kruis; veel­ta­lig is (Ara­bies in­ge­sluit); ’n diep­lig­gen­de ken­nis van hul­le om­ge­wing het; ver­skeie si­klus­se deur­leef het; en die groep se be­leg­gings fi­lo­so­fie kon­se­kwent toe­pas tot voor­deel van sy kli­ën­te.

Hul­le hoof­saak vir A­fri­ka (Suid-a­fri­ka uit­ge­sluit) is dat dit die bes­te de­ka­de van groei en e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling ooit be­leef het en dat die vol­gen­de de­ka­de waar­skyn­lik soort­ge­lyk sal wees.

Dit is waar dat ver­skil­len­de stre­ke en ver­skil­len­de lan­de in ver­skil­len­de fa­ses van ont­wik­ke­ling is, sê Os­born e, maar aan­spo­rings fak­to­re tus­sen die voor­lo­pers is gesonde de­mo­gra­fieë, ver­hoog­de ge­let­terd­heid en op­voe­ding; toe­na­me in ont­wik­kel­de wê­reld be­trok­ken­heid, ver­be­ter­de fi­nan­si­ë­le diens­te en re­ge­ring; nu­we teg­no­lo­gie; be­ter lo­gis­tiek; en vin­nig groei­en­de han­del.

Vol­gens die In­ter­na­si­o­na­le Mo­ne­tê­re Fonds was van die e­ko­no­mieë wat in 2017 die vin­nig­ste ge­groei, E­thi­o­pië teen 10,9%; G­ha­na teen 8,4% en Tan­za­nië, Se­ne­gal en I­voor­kus, al­mal met groei bo 6%. Al­ge­rië, Li­bië en Ga­boen is o­lie­ryk, ter­wyl Botswa­na mi­ne­raal­ryk is.

Zim­bab­we en die De­mo­kra­tie­se Re­pu­bliek van die Kon­go, is na­tuur­lik po­ten­si­eel onder die wê­reld se ryk­ste lan­de, maar word tans as “brak­ke” be­skou weens diep­gaan­de po­li­tie­ke kor­rup­sie, oor­log­voe­ring en die breinkwyn van die ar­beids­mag.

“’n Be­gin­punt in ons breë be­na­de­ring is om die geld­een­he­de reg te kry,” be­na­druk Os­bor­ne. “Dit sluit in die mo­ni­te­ring van wis­sel­val­lig­heid en die i­den­ti­fi­se­ring van simp­to­me wat tot in­plof­fings kan lei. Wan­neer daar in­plof­fings was, is dit dik­wels ’n goeie tyd om te be­lê.”

Hy wys daar­op dat an­der A­fri­ka-geld­een­he­de eg­ter oor die al­ge­meen nie so wis­sel­val­lig soos die Suid-afrikaanse rand is nie en in ver­skeie ge­val­le, is geld­een­he­de ge­kop­pel aan die A­me­ri­kaan­se dol­lar of die eu­ro.

Die fonds se on­lang­se uit­pres­ta­sie, sê hy, is aan­ge­help deur ’n meng­sel van uit­ste­ken­de maat­skap­pye in E­gip­te, die ver­my­ding van die Ni­ge­rie­se ver­brui­ker, en hy is on­der­ge­wig in Ke­nia, wat op die oom­blik stoei met ’n he­le klomp fis­ka­le en geld­een­heid te­kort een’ n per kop ren­te­koer­se.

“E­gip­te is al vir die af­ge­lo­pe twee jaar ons top­be­stem­ming. Dit het her­stel van ’n 100%-gel­din­plof­fing in 2016; het deur ’n klomp aan­pas­sings ge­gaan wat met die de­va­lu­a­sie ge­paard­gaan; het goeie maat­skap­py be­stuur en lae ar­beids­kos­te; en vo­lu­mes in som­mi­ge van die be­ter be­stuur­de klei­ner sa­ke-on­der­ne­mings groei in die al­ge­meen teen so­wat 10%.”

Os­bor­ne is ook po­si­tief oor Mau­ri­ti­us, met sy gesonde bank­stel­sel en hoë di­vi­dend op­brengs­te, sta­bie­le geld­een­heid en snel­groei­en­de toe­ris­me. “Oor die af­ge­lo­pe drie jaar, het groei in be­soe­kers aan die ei­land saam­ge­stel ge­groei teen so­wat 7% per jaar, en dit vloei ste­wig in die e­ko­no­mie in.”

Die Fron­tier Fund se groot­ste toe­wy­sings per land is E­gip­te met 27,1%, Ni­ge­rië 17,3%, Ke­nia 11,1%, Mau­ri­ti­us 7,2%, Ma­rok­ko 5,2% en Botswa­na 3,8%.

Die fonds is doel­be­wus on­der­ge­wig in Ni­ge­rië die af­ge­lo­pe ja­re weens pro­ble­me om geld te re­pa­tri­eer, hoe­wel Os­bor­ne op­merk dat sy po­si­sie ver­be­ter van­weë die her­stel in die o­lie­prys. “Die meer­der­heid van ons bloot­stel­ling in Ni­ge­rië is aan die ban­ke, waar­van som­mi­ge di­vi­dend­op­brengs te van 10% le­wer,” voeg hy by.

Ma­rok­ko, sê Os­bor­ne, is een van die meer ont­wik­kel­de lan­de op die vas­te­land, maar sy span be­skou die waar­da­sies as ui­ters duur en ko­men­de van re­de­li­ke lae groei. Hul­le is ook in hul­le pas­op­pens vir Zam­bië, wat as te il­li­kied be­skou word, en Tan­za­nië, wat na­si­o­na­li­se­ring s nei­gings, ver­al jeens die mynbedryf, het.

Die fonds se sek­tor­toe­wy­sing toon fi­nan­sies 45%, ver­brui­kers pro­duk­te 20,3%, te­le­kom­mu­ni­ka­sie diens­te 7,1%, stow­we 5,1%, ge­sond­heid­sorg 3,8%, ei­en­dom 2,4% en e­ner­gie 2,3%.

Hoof be­lang hou­ding sluit in Gu­a­ran­ty Trust Bank( Ni­ge­rië )6,4%, Com­mer­ci­al In­ter­na­ti­o­nal (E­gip­te) 6,3%, Ze­nith Bank (Ni­ge­rië) 6%, Sa­fa­ri­com (Ke­nia) 4,6%, MCB Group (Mau­ri­ti­us) 4,4%, C­re­dit A­gri­co­le Egypt SAE (E­gip­te) 3,9%, In­te­gra­ted Di­ag­nos­tic Hol­dings (Jer­sey) 3,5%, Egyp­ti­an Ku­wai­ti Hol­ding Co 3,2%, Ke­nya Com­mer­ci­al Bank 3,1%, en O­bour Land for Food In­dus­tries (E­gip­te) 3,1%.

“Die fonds fo­kus op die maat­skap­pye waar ons ak­tief met be­stuur ver­ga­der het ,” ver­dui­de­lik Os­born e .“Met ny­wer­heids-en maat­skap­py in­lig­ting re­la­tief be­perk, meen ons da­to ns tyd in lan­de moet deur­bring en met be­stuur, voor­sie­ners, klan­te, aan­deel­hou­ers en an­der kon­tak­te moet ver­ga­der om uit te vind wat werk­lik aan­gaan en om ’n be­ter be­grip te ont­wik­kel van spe­si­fie­ke soe­we­rei­ne ri­si­ko’s en ge­leent­he­de.”

Die span is op die uit­kyk vir maat­skap­pye wat die po­ten­si­aal het om uit te brei en te groei; wat be­dui­dend on­der­waar­deer is en waar re­de­li­ke bloot­stel­ling be­kom kan word, voeg hy by.

“In­te­gra­ted Di­ag­nos­tic Hol­dings, by­voor­beeld, is een van die bes­te maat­skap­pye wat ek in my he­le loop­baan raak­ge­loop het,” sê hy. “Dis in Lon­den ge­no­teer en in die me­die­se la­bo­ra­to­ri­um­be­dryf. Dit is ’n sterk kon­tant­skep­per, spog met uit­ste­ken­de op­brengs­te, en ’n hoë di­vi­dend uit­be­ta­ling. Die on­der­ne­mings e pri­mê­re be­dryf i sin E­gip­te en, in­te­res­sant ge­noeg, in teen­stel­ling met Suid-a­fri­ka, is dit meer van ’n “in­stap” a s’ n me­die­se fonds ge­fi­nan­sier­de be­sig­heid .”

Hy is net so op­ge­won­de oor O­bour Land, met soort­ge­ly­ke be­leg­gings ei­en­skap­pe as In­te­gra­ted Di­ag­nos­tic Hol­ding s. Sy be­sig­heid is om sag­te wit kaas te ver­vaar­dig en te ver­koop in lang­hou­den­de te­tra­pak­kar­ton­ne. Kaas is die hoof­bron van pro­te­ïe­ne in E­gip­te. Dit brei ook uit na melk en vrug­te­sap­pe wat in te­tra­pak­ke ver­koop word.

Die mi­ni­mum be­leg­ging in die A­fri­can Fron­tier Fund is R1 mil­joen. ■

Ca­van Os­bor­ne Por­te­feul­je­be­stuur­der by Old Mu­tu­al In­ves­t­ment Group

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.