Wees om­sig­tig in tye van lae groei

Be­leg­gers streef al­mal na die be­lang­ri­ke i­de­aal van re­ë­le op­brengs op hul be­leg­ging en raak daar­om mak­lik angs­tig in tye van lae op­brengs­te. Dit is wan­neer dit nood­saak­lik is om te ont­hou dat be­leg­ging ’n reis is, nie ’n re­sies nie.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

om de­ka­des lank ná jou aftrede ’n groei­en­de in­kom­ste te kan hand­haaf, moet jou beleggingsopbrengste in­fla­sie klop – dit spreek van­self. Min­der van­self­spre­kend is dat re­ë­le op­brengs­te nie op ’n een­vor­mi­ge wy­se re­a­li­seer nie. Gra­fiek 1 ver­ge­lyk by­voor­beeld die waar­de van R100 wat in Coro­na­ti­on Ca­pi­tal Plus, sy vlag­skip­fonds vir af­ge­tre­de­nes, be­lê is, teen­oor ’n in­fla­sie-aan­ge­pas­te waar­de van R100 se­dert die ont­staan van die fonds. Se­dert aan­vangs 17 jaar ge­le­de het die fonds in­fla­sie met 6,6% per jaar ge­klop, wat tot by­na ’n ver­dub­be­ling in koop­krag ge­lei het. Deur die ge­skie­de­nis in drie­jaar­tyd­per­ke (die mi­ni­mum aan­be­vo­le be­leg­gings­ho­ri­son) te ver­deel, kry mens ’n be­ter be­grip van die be­leg­gings­reis oor die tyd­perk.

’n Ui­ters sterk drie­jaar­tyd­perk van mid2004 tot mid-2007 het by­voor­beeld re­ë­le op­brengs­te van meer as 20% per jaar ge­le­wer – wat tal­le be­leg­gers met hoë op­brengs­ver­wag­tin­ge ge­laat het. Dís ge­volg deur drie jaar wat deur die wê­reld­wye fi­nan­si­ë­le kri­sis ge­ken­merk is en tot ne­ga­tie­we re­ë­le op­brengs­te ge­lei en be­leg­ger­sen­ti­ment heel­te­mal om­ge­swaai het – om deur nog ’n sterk drie­jaar­tyd­perk ge­volg te word.

Dit is goed om die on­lang­se ge­demp­te re­ë­le op­brengs­te in die kon­teks van ’n lan­ger ge­skie­de­nis te be­kyk. In die na­stre­wing van op­brengs­te wat in­fla­sie klop, kan mens tye van te­leur­stel­len­de op­brengs­te ver­wag, maar ge­rus wees dat be­ter tye voor­lê.

Teen­win­de wat in steun­win­de ver­an­der

Mul­ti­ba­te­por­te­feul­jes soos dié wat vir af­ge­tre­de be­leg­gers be­stuur word, het ver­skil­len­de fak­to­re wat ver­skil­len­de op­brengs­bron­ne dryf, onder meer op ef­fek­te en ei­en­dom. Dit het, weens on­lang­se te­leur­stel­len­de op­brengs, as noe­mens­waar­di­ge teen­win­de ge­dien in die na­jaag van op­brengs­te ho­ër as in­fla­sie.

Meer on­langs het ons ’n aan­sien­li­ke ver­an­de­ring in op­brengs­te ge­sien, so­dat dit nou die steun­wind bied om in be­leg­gerspor­te­feul­jes ná aftrede re­ë­le op­brengs­mik­pun­te te be­reik.

Be­leg­gers be­oor­deel dik­wels die le­wens­vat­baar­heid van le­wen­de an­nu­ï­tei­te op grond van hoe die on­der­lig­gen­de fond­se in die on­lang­se ver­le­de ge­pres­teer het (te­rug­skou­end). Daar­teen­oor word ge­waar­borg­de an­nu­ï­tei­te be­oor­deel vol­gens die in­kom­ste wat die le­wens­ver­se­ke­rings­kan­toor aan die be­leg­ger bied, wat op die ver­wag­te toe­koms­ti­ge mar­kop­brengs be­rus, soos die op­brengs op lang­ter­myn­ef­fek­te en ei­en­dom (voor­uit­skou­end).

Die te­rug­skou­en­de aard van le­wen­de an­nu­ï­tei­te teen­oor die voor­uit­skou­en­de aard van ge­waar­borg­de an­nu­ï­tei­te kan mee­bring dat be­leg­gers ba­tes na ge­waar­borg­de an­nu­ï­tei­te ver­skuif, son­der om te be­sef dat die­self­de mark­aan­dry­wers in die toe­koms hul le­wen­de an­nu­ï­teit sal be­voor­deel.

Ons on­lang­se ont­le­ding van be­leg­gings­vloei in die be­dryf het die nei­ging om ri­si­ko te wil be­perk be­klem­toon deur­dat be­leg­gers uit fond­se met bloot­stel­ling aan groei­ba­tes be­weeg na fond­se met min bloot­stel­ling aan sul­ke ba­tes.

Be­leg­gers moet eg­ter ont­hou ’n deur­dag­te bloot­stel­ling aan groei­ba­tes (in die vorm van aan­de­le en ei­en­dom) bly ’n kri­tie­ke deel van ’n suk­ses­vol­le in­kom­ste-ont­trek­kings­plan. Neem die vol­gen­de twee fond­se van Coro­na­ti­on wat al­bei in 2001 be­kend­ge­stel is. Die Coro­na­ti­on S­tra­te­gic In­co­me Fund is vir be­leg­gers met on­mid­del­li­ke in­kom­ste­be­hoef­tes en het dus geen bloot­stel­ling aan aan­de­le nie.

Die Coro­na­ti­on Ca­pi­tal Plus Fund is vir be­leg­gers wat af­ge­tree is en op lang ter­myn die be­hoef­te sal hê om geld te ont­trek, en het dus op­ti­ma­le bloot­stel­ling aan groei­ba­tes – ge­woon­lik tus­sen 40% en 70% van die portefeulje.

Gra­fiek 2 toon die waar­de van R1 mil­joen wat in el­ke fonds be­lê is met ’n aan­vank­li­ke ont­trek­kings­koers van tus­sen 2,5% en 7% per jaar. Die voor­deel van ’n re­de­li­ke bloot­stel­ling aan groei­ba­tes vir be­leg­gers wat ’n in­kom­ste trek, word met­ter­tyd dui­de­lik.

In tye van lae op­brengs­te word die be­leg­gings­por­te­feul­je ge­woon­lik nou­keu­ri­ger be­skou – wat aan­ge­moe­dig word. Be­leg­gers moet ver­se­ker hul be­leg­gings­por­te­feul­je dien steeds sy doel en dat hul­le waar­de vir hul geld kry.

Dit kan dalk sin­vol wees om ver­an­de­rings aan te bring, maar ver­my im­pul­sie­we be­slui­te wat ge­ba­seer is op on­lang­se ge­beu­re. Daar is gron­di­ge re­des vir be­leg­gers om in die toe­koms be­ter be­leg­gings­re­sul­ta­te te ver­wag. ■

Chris­to Li­ne­veldt is ’n be­leg­gings­spe­si­a­lis by Coro­na­ti­on. Dié ar­ti­kel het oor­spronk­lik in die jong­ste weer­ga­we van Coro­na­ti­on se in­ter­ne pu­bli­ka­sie, “Coro­spon­dent”, ver­skyn.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.