Robin’s Nest beter as ooit

George Herald - Private Property - - Property News -

Die bek­ende Robin's Nest In­te­ri­ors in Kerk­straat, Oudt­shoorn, het on­langs van eien­aars ver­wis­sel en so­doende 'n nuwe di­men­sie aan die on­derne­m­ing gegee.

Toe Morné en Lynette Janse van Rens­burg aan die be­gin van die jaar Oudt­shoorn hulle nuwe tu­iste gemaak het, was Lynette reeds vir meer as 21 jaar 'n bek­ende en geves­tigde bin­nehuison­twer­per. Haar on­derne­m­ing, Red Pop­pies In­te­ri­ors, het kliënte oor die hele land heen en spe­sialiseer in res­i­den­siële-, klein ko­r­po­ratiewe persele en gaste­huise. Met die aankoop van Robin's Nest is haar kundigheid nou toe­gank­lik vir die hele Tuin­roete. Red Pop­pies Kids het uit Red Pop­pies In­te­ri­ors voort­gevloei en ook dit het nou deel geword van die wye reeks di­en­ste wat Robin's Nest aan­bied.

Vol­gens Lynette was die besluit om Robin's Nest te koop 'n mak­like een. "Robin's Nest is 'n geves­tigde be­sigheid wat reeds 20 jaar in Oudt­shoorn bestaan en 'n be­troubare han­delsmerk waarop ons kan voort­bou."

'n Mens kan bloot by Robin's Nest in­stap om Lynette se flair met on­twerp en bin­nehuisver­sier­ing te er­vaar.

Die ver­toon­lokaal van die winkel ge­tuig van kundigheid, smaak en 'n aan­voel­ing vir pre­sies die regte meubel­stuk of by­be­hore op die regte plek. Neem Red Pop­pies In­te­ri­ors se uit­ge­breide di­en­ste wat reeds tevrede kliënte land­wyd het, en voeg daarby Robin's Nest se kundige di­en­ste en jy het die ide­ale on­derne­m­ing wat 'n volle bin­nehuison­twer­p­di­ens bied om in elke denkbare be­hoefte te vol­doen.

Van die di­en­ste wat die span by Robin's Nest bied sluit in:

Al­ge­hele be­plan­ning en on­twerp van huis kan­toor/gaste­huis se styl en kleurskema

Die volledige uitvo­er­ing en in­stal­ler­ing van die be­p­lande pro­jek, tot by die laaste de­tail

Maak van gor­dyne, kuss­ings, dekens en vele meer by­be­hore

Stof­fer­ing en res­tourasie van meubels deur kundi­ges

Aan­bring van muur­pa­pier

Robin's Nest se klein­han­de­lafdel­ing is ook uit­ge­brei om kliënte 'n groter verskei­den­heid geskenke en by­be­hore te gee om van te kies en 'n voor­raad los matte is ook beskik­baar. Nog 'n as­pek waa­roor Lynette opge­wonde is, is die kinder­afdel­ing wat gelei­de­lik bygevoeg word. "Met die suk­ses van Red Pop­pies Kids het ons besluit om ook met Robin's Nest in die be­hoefte van kinderkamers te voor­sien."

Om Lynette en Morné te ont­moet en hulle kundigheid te er­vaar be­soek Robin's Nest in Kerk­straat, Oudt­shoorn, oorkant Stan­dard Bank op Maan­dae tot Don­der­dae vanaf 08:00 tot 17:00 en Vry­dae vanaf 08:00 tot 16:00. Kon­tak hulle by 044 272 0361.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.