So­lar­con se puik di­ens groei en groei steeds

George Herald - Private Property - - Property News -

Toe Paul de Jong in 2006 So­lar­con in Oudt­shoorn geves­tig het, het hy op lu­greëlaars gefokus, maar toe reeds ge­weet hy gaan uit­brei om son­ver­warm­ing en sonkrag in te sluit.

Twaalf jaar later kan hy en sy ven­noot, Leonard Els, wat later by hom aanges­luit het, met groot tevre­den­heid terugkyk op wat So­lar­con reeds ver­mag het. Son­ver­warm­ing­s­telsels is in 2009 by So­lar­con se di­en­ste gevoeg en van­daar af het hulle kliën­te­ba­sis net aan­hou groei. Vandag ver­skaf hulle di­en­ste aan hui­seien­aars sowel as aan groot maatskap­pye en in­stan­sies. Hulle reeks pro­dukte en di­en­ste is té groot om alles ge­noem te word, maar vol­gens Paul doen hulle tans enigi­ets wat met sonkrag en lu­greëling te doen het. Boor­gat- en swem­bad­pompe het ook 'n groot deel van hulle be­sigheid geword.

"Ons werk in die Ka­rooveld, op huise se dakke, teen die mure en op dakke van groot geboue, enige plek waar ons di­en­ste ben­odig word."

So­lar­con se di­ens is egter nie tot slegs lu­greëling en sonkrag beperk nie. "Ons doen ook nor­male elek­triese werk en lood­gi­eter­w­erk en werk streng vol­gens riglyne deur die ver­skil­lende be­heerliggame soos byvoor­beeld PIRB (vir lood­gi­eters) voorgeskryf word."

So­lar­con se span van agt sluit gek­wal­i­fiseerde in­stalleerders, elek­trisiëns en lood­gi­eters in. So­lar­con ge­bruik ook 'n be­troubare en bek­wame sub­kon­trak­teur in Ge­orge om daardie kant van die berg te di­ens.

So­lar­con hui­wer nie om na-ure ook in te spring vir her­stel­w­erk nie. Vol­gens Paul was daar 'n sta­dium toe so­ge­naamde "di­ensver­skaf­fers" oral opge­spring het toe die regering fondse beskik­baar ges­tel het vir die in­stal­ler­ing van sonkraggeis­ers. "Baie van daardie kon­trak­teurs het in­tussen verd­wyn en ons word gereeld in­geroep om her­stel­w­erk te doen aan pro­jekte waar hi­erdie oor­nag en­trepreneurs ver­brou het."

Kon­tak So­lar­con by 044 272 5615 of per e-pos by [email protected]­lar­consa.co.za

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.