Over­berg Wealth & Risk Man­age­ment

George Herald - Private Property - - Property News -

Over­berg Wealth & Risk Man­age­ment (‘n versek­er­ings­make­lary en fil­i­aal van die Over­berg Agri en Kemp­ston Groepe wat on­der­skei­de­lik 100 jaar en 45 jaar suk­sesvol be­sigheid in Suid-afrika, doen), het landswye ver­teen­wo­ordig­ing in die vol­gende dorpe en stede: Kaap­stad, Paarl, Moor­rees­burg, Cale­don, Bredas­dorp, Ge­orge, Uiten­hage, Port El­iz­a­beth, Oos-lon­den, Hopetown, Kaka­mas en Keimoes asook die afge­lope jaar op Oudt­shoorn.

Vol­gens Arthur Jan­son, ko­rt­termyn­versek­er­ings­be­marker van OWRM, fokus OWRM hoof­saak­lik op die land­bou, maar ook op kom­mer­siële versek­er­ing (be­sighede, skole, ver­vo­erkon­trak­teurs) en pri­vaat in­di­vidue. OWRM het in die verlede verskeie toeken­nings ver­w­erf by verskeie versek­er­aars wat on­der an­dere in­sluit die San­tam Land­boumake­laar van die Jaar vir die Boland-streek.

OWRM spe­sialiseer in alle afdel­ings van fi­nan­siële be­plan­ning wat on­der an­dere in­sluit ko­rt­termyn­versek­er­ing, lewens­versek­er­ing, me­diese fondse, be­leg­gings asook groepske­mas. OWRM gee die gemoed­srus van 'n volledige en voorkeur di­ens en ad­vies ten op­sigte van kliënte se versek­er­ings­be­hoeftes. Ge­meen­skaps­be­trokken­heid vorm ‘n in­te­grale deel van OWRM se waardes met be­trokken­heid by skole, ou­ete­huise, boerev­erenig­ings, boeredae in die on­mid­del­like gemeen­skap.

Van OWRM se pro­dukaan­bied­ing sluit: Kort­termyn­pro­dukte:

Kom­mer­siële versek­er­ing (Be­sighede, Skole & Kerke), versek­er­ing vir alle vo­er­tuie, land­bouen oes­versek­er­ing, marin­ev­ersek­er­ing, alle risiko- en kon­trak­teurs­versek­er­ing, per­soon­li­keen huishoude­like versek­er­ing.

Langtermyn pro­dukte en -oploss­ings:

Lewens­versek­er­ing, ongeskik­thei­ds­dekking, dekking teen gevreesde siek­tes, inkom­stebesker­mings­planne, af­treeplanne, be­leg­gings­be­plan­ning, groepske­mavo­ordele en tes­ta­mente.

Skakel Over­berg Wealth & Risk Man­age­ment se kan­toor op Oudt­shoorn vandag nog vir gerieflike en pro­fes­sionele di­ens en ad­vies by 044 279 1584/072 786 6423 of per e-pos na [email protected]­berg­wrm.co.za.

U kan hulle ook volg op Twit­ter by @ over­berg­wrm, op Face­book asook die Web­tu­iste by www.over­berg­wrm.com. OWRM kan beslis waarde to­evoeg tot u be­sigheid tov risiko bestuur en be­hoefte analise.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.