Bar­dolino Lifestyle Vil­lage – care­free re­tire­ment in the heart of the Gar­den Route

George Herald - Private Property - - Property News -

At Bar­dolino Lifestyle Vil­lage, a walk­ing dis­tance of only 250m from one of Mos­sel Bay’s most al­lur­ing beaches, your dream of care­free re­tire­ment as the crown upon a life­time of hard work, can be made re­al­ity.

Si­t­u­ated in Dias, Bar­dolino is su­perbly cen­tral to a choice of Mos­sel Bay’s malls, only a few min­utes’ drive from home.

Di­asstrand bied ook ‘n verskei­den­heid goeie restau­rante en gerief­swinkels, wat dit selfs nie eens nodig maak om die bu­urt te ver­laat vir ver­maak of om inkopies te gaan doen nie. ‘n Gim­na­sium is ook in die nabye omgew­ing, vir diegene wat graag ‘n vol­ge­houe, ak­tiewe leef­styl begeer. Die bekroonde Life Bay View pri­vaat hos­pi­taal, wat on­der die top hos­pi­tale in die Life Health Care­groep gereken word, is ook gerieflik naby. Vir in­won­ers wat graag hulle kinders en kleinkinders op be­soek na Mos­sel­baai wil lok, is dit ‘n bonus dat die Ge­orge in­ter­na­sion­ale lughawe slegs ‘n 30 minute rit op die N2, boonop langs een van die ver­ruk­lik­ste kus­roetes in die Tuin­roete, ver is.

Bar­dolino Lifestyle Vil­lage boasts 73 full ti­tle, free-stand­ing homes, with fin­ishes that speak of qual­ity and style. Homes are spa­cious and airy, with great func­tion­al­ity in their lay­out and styling. To date, nearly 20 homes have been sold. Fur­ther tes­ti­mony to the qual­ity you can ex­pect, is the fact that the nine sec­tional ti­tle two-bed­roomed flats are sold out. Die Bar­dolinoleef­sty­lo­ord spog met ‘n baie kom­peterende heff­in­g­s­telsel waar­vol­gens in­won­ers slegs be­taal vir die di­en­ste wat hulle ge­bruik. Die leef­sty­lo­ord word boonop ten volle voltooi en deur die on­twikke­laar oorhandig wat dus beteken dat in­won­ers nie die on­gerief van ‘n bedry­wige bouper­seel sal hoef te ver­duur nie. Seku­riteit be­hels toe­gangs­be­heer, elek­triese omhein­ing en kop­pel­ing met ‘n gewapende reak­sie-een­heid. ‘n Betroubare bu­urt­wag­sis­teem is ook ak­tief in die woonge­bied.

With the con­stant in­crease in the need for frail care, the Bar­dolino Lifestyle Vil­lage frail care unit, which is al­ready un­der con­struc­tion, will be com­pleted by De­cem­ber 2019. There will be 30 beds avail­able. For added peace of mind, Bar­dolino Lifestyle Vil­lage will of­fer the ser­vices of a med­i­cal doc­tor on site.

As lig­ging, gerief, ruimte en styl jou hart warmer laat klop, is Bar­dolino-leef­sty­lo­ord in die hart van Mos­sel­baai, waar jy by uit­ne­mend­heid na jou af­trede tuis sal voel.

Bar­dolino Lifestyle Vil­lage of­fers lux­u­ri­ous, yet prac­ti­cal re­tire­ment with com­fort and con­ve­nience. Se­cure your dream now with a 10% de­posit on a home of your choice, with the bal­ance of the pur­chase price only due on com­ple­tion and trans­fer. Moe­nie talm nie. Maak ‘n be­leg­ging in jou gemoed­srus na af­trede by Bar­dolino-leef­sty­lo­ord.

Vir meer in­ligt­ing en ‘n af­spraak om die sk­ouhuis te be­soek, kon­tak vir Rina Kotze (082 563 1239 / [email protected]), Cor­lia du Plessis (082 577 8322 / of­[email protected] co.za), Mareze Kritzinger (082 923 2711 / [email protected]) of Karin Stry­dom

(072 088 2075 / [email protected]).

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.