Ester­huizen on­twikkel en bou jou droomhuis

George Herald - Private Property - - Property News -

Jacques Ester­huizen is al sedert 1994 in die boubedryf as ‘n spe­sialis on­twikke­laar be­trokke. Bek­ende res­i­den­siële on­twikke­l­ings wat hy suk­sesvol voltooi het is on­der an­dere - Villa Chanel - De Bakke Kloof­sig - Is­land View Hart­bospark - Menkenkop Botlier­sig - Fraaiuit­sig Gourits Vil­las - Gouritsmond Ilene Park – Hei­del­berg Vo­gel­sang Park - Voor­baai Meeste van die on­twikke­l­ings is as plot en plan on­twikkel. Vol­gens statistieke is daar egter ‘n besliste ver­skui­wing vanaf be­leg­gers en ver­band fi­nan­sier­ing na eind-ver­bruiker en kon­tant transak­sies. Daarom is Ester­huizen On­twikke­laars se nu­ut­ste pro­jek by Is­land View, ‘n turn-key on­twikke­l­ing om­dat daar ‘n drin­gend­heid is by kop­ers om dade­lik te kan in­trek.

Alle een­hede spog met kwaliteit en du­ur­same afw­erk­ing en alle on­twikke­l­ings (be­halwe Gourits Vil­las) is sek­er­hei­d­skom­plekse.

Vir meer in­ligt­ing oor an­der pro­jekte, be­soek gerus die web­blad by www.ester-huizen.co.za

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.