So­si­a­le me­dia is han­dig, maar wees ver­sig­tig

George Herald - - News - Eu­ge­ne Gun­ning

Die ge­bruik van so­si­a­le me­dia deur mu­ni­si­pa­le amp­te­na­re is nie nood­wen­dig ne­ga­tief nie, maar hul­le moet ver­sig­tig wees hoe hul­le dit ge­bruik. Dit was die bood­skap van An­na­le­ne de Beer, di­rek­teur kor­po­ra­tie­we diens­te van die S­tel­len­bosch-mu­ni­si­pa­li­teit, ty­dens die In­sti­tuut vir mu­ni­si­pa­le amp­te­na­re en ad­mi­nis­tra­tors van Suid-A­fri­ka (IMASA) se kon­fe­ren­sie wat by die Ou­baai Ho­tel in Ge­or­ge (He­rolds­baai) ge­hou is.

IMASA is ‘n sam­breel­or­ga­ni­sa­sie vir mu­ni­si­pa­le ad­mi­nis­tra­tie­we amp­te­na­re. Mu­ni­si­pa­le amp­te­na­re van ste­de en dor­pe in al ne­ge pro­vin­sies het die kon­fe­ren­sie by­ge­woon en kop­pe by­me­kaar ge­sit oor die pad vo­ren­toe.

De Beer, een van die gas­spre­kers, het ge­sê die land­skap het die af­ge­lo­pe paar jaar dra­ma­ties ver­an­der met die ves­ti­ging van so­si­a­le me­dia.

Sy het daar­op ge­wys dat al­les wat ie­mand op so­si­a­le me­dia deel, is vir al­tyd in die o­pen­baar. Nuus ver­sprei vin­nig. Sleg­te nuus ver­sprei vin­ni­ger en so­si­a­le me­dia is soos ‘n veld­brand.

So­si­a­le me­dia is ‘n mag­ti­ge stuk­kie ge­reed­skap. On­ge­luk­kig is daar ne­ga­tie­we as­pek­te. Sy het ver­wys na “fa­ke news”.

“Men­se moet be­sef hul­le het nie al­tyd be­heer oor die nuus wat ver­sprei word nie. Mu­ni­si­pa­le amp­te­na­re moet in ge­dag­te hou hul­le is staats­amp­te­na­re en on­der­he­wig aan streng ge­drags­ko­des. So moet hul­le by­voor­beeld te al­le tye op­tree in die be­lang van hul werk­ge­wer. Hul­le is 24 uur van die dag staats­amp­te­na­re en dit hou nie op as hul­le huis toe gaan nie.”

Sy het ge­waar­sku ie­mand loop ge­vaar om uit diens ont­slaan te word as hy/sy iets ne­ga­tiefs op so­si­a­le me­dia plaas.

Ger­rit P­re­to­ri­us, spea­ker van die Ge­or­ge­stads­raad, het na­mens die bur­ge­mees­ter, die ver­wel­ko­ming ge­doen. Hy het ge­sê diens­le­we­ring is die hart van mu­ni­si­pa­li­tei­te en dat mu­ni­si­pa­le amp­te­na­re die rug­graat is van mu­ni­si­pa­li­tei­te.

Ed­ward Jan­tjies, di­rek­teur kor­po­ra­tie­we diens­te van die Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit, het ver­wys na die tal­le uit­da­gings waar­voor mu­ni­si­pa­li­tei­te te staan kom. Dit sluit in be­drog, swak of geen re­ge­ring en raads­le­de wat nie be­voeg is nie.

Daar is ook baie on­ge­luk­ki­ge men­se en amp­te­na­re het daag­liks te doen met on­rus. On­rus word er­ger. Be­to­gers ver­niel nie net meer mu­ni­si­pa­le kan­to­re nie, maar ook in­fra­struk­tuur in ge­meen­skap­pe.

C­hè­rel Jan­sen van Rens­burg, uit­tre­den­de p­re­si­dent van IMASA, het aan die Ge­or­ge He­rald, ge­sê die uit­da­gings word be­slis gro­ter.

Sy het be­na­druk baie van die men­se het re­de om te kla. Daar is op som­mi­ge plek­ke nog steeds nie toe­gang tot e­lek­tri­si­teit, wa­ter en sa­ni­ta­sie nie. IMASA het be­grip daar­voor.

Win­nie Ba­loyi, IMASA se nu­we p­re­si­dent, het ge­sê nie­teen­staan­de al die uit­da­gings waar­mee mu­ni­si­pa­li­tei­te te doen kry, is sy steeds hoop­vol.

Sy het daar­op ge­wys dat al­les wat ie­mand op so­si­a­le me­dia deel, is vir al­tyd in die o­pen­baar.

Fo­to: Eu­ge­ne Gun­ning

Ger­rit P­re­to­ri­us, spea­ker van die Ge­or­ge-stads­raad saam met C­hè­rel Jan­sen van Rens­burg, uit­tre­den­de p­re­si­dent van IMASA, ty­dens die or­ga­ni­sa­sie se jaar­lik­se kon­fe­ren­sie in Ge­or­ge.

An­na­le­ne de Beer, di­rek­teur kor­po­ra­tie­we diens­te van die S­tel­len­bosch-mu­ni­si­pa­li­teit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.