Mu­ni­si­pa­li­tei­te moet meer her­win

George Herald - - News - Eu­ge­ne Gun­ning

Daar­die pa­pie­re en plas­tiek wat men­se el­ke dag by hul hui­se weg­gooi, kan dalk 'n paar rand werd wees. Word dit her­win, kan dit dalk 'n paar ek­stra rand in die sak bring.

Dit is in die kol­lig na­dat Ter­tuis

Sim­mers, DA-lid van die Wes-Kaap­se pro­vin­si­a­le wet­ge­wer, 'n skrif­te­li­ke vraag oor her­win­ning van huis­hou­de­li­ke af­val aan An­ton B­re­dell, Wes-Kaap­se mi­nis­ter vir plaas­li­ke re­ge­ring, om­ge­wing­sa­ke en ont­wik­ke­lings­be­plan­ning, ge­stel het.

Sim­mers sê die her­win­ning van huis­hou­de­li­ke af­val moet meer plaas­vind. Dit hou nie net fi­nan­si­ë­le voor­de­le vir in­stan­sies soos mu­ni­si­pa­li­tei­te in nie, maar kan ook voor­de­lig wees vir ge­meen­skap­pe en in­di­vi­due.

Sy vraag het 'n aan­loop. Vol­gens Sim­mers het hy 'n tyd­jie ge­le­de in­lig­ting be­kom oor her­win­ning in Suid-A­fri­ka. Dit het ge­blyk dat die Wes-Kaap die mees­te her­win­ning doen. Hy het toe be­sluit om 'n vraag in die wet­ge­wer te vra om vas te stel wat is die si­tu­a­sie by die on­der­skeie mu­ni­si­pa­li­tei­te. "Ek was ge­skok oor die sy­fers vir her­win­ning in die Suid-Kaap en K­lein-Ka­roo."

Uit die in­lig­ting wat deur B­re­dell ver­skaf is blyk dit dat daar be­paal­de uit­da­gings ra­ken­de die kwa­li­teit van die ver­skaf­te in­lig­ting is. Dit sluit in die be­perk­te aan­tal weeg­brûe en on­ge­reel­de en fou­tie­we ver­slae oor her­win­ning. Die in­lig­ting is deur die mu­ni­si­pa­li­tei­te aan die pro­vin­si­a­le ad­mi­nis­tra­sie ver­skaf.

Die de­par­te­ment van om­ge­wing­sa­ke en ont­wik­ke­lings­be­plan­ning ver­skaf op­lei­ding en da­ta ve­ri­fi­ë­ring. Hulp word di­rek aan mu­ni­si­pa­li­tei­te ver­skaf vir her­win­nings­i­ni­si­a­tie­we.

B­re­dell het ook sy­fers be­skik­baar ge­stel van die per­sen­ta­sie wat mu­ni­si­pa­li­tei­te in 2017 her­win het van hul to­ta­le af­val.

Dit blyk dat Kaap­stad 58% her­win het, Ber­g­ri­vier 50%, Sal­dan­ha 47%, O­ver­strand 46% en S­tel­len­bosch 34%.

In die Suid-Kaap en K­lein-Ka­roo is die sy­fers al­les be­hal­we roos­kleu­rig. In Oudts­hoorn was dit 0%, Kan­na­land 0%, Ge­or­ge 14%, Mos­sel­baai 1%, Bi­tou 6%, Knys­na 5% en Hes­se­qua 1%.

Sim­mers sê daar moet be­slis meer ge­doen word. "Ek is be­wus dat die Gar­den Rou­te­dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit pro­gram­me het om dit te be­vor­der."

Hy be­na­druk dat el­ke mu­ni­si­pa­li­teit meer pro-ak­tief moet op­tree in die ver­band. Daar moet in ge­dag­te hou word dat dit ver­skeie voor­de­le in­hou. "Dit is in­ter­na­si­o­naal 'n mul­ti-mil­joen dol­lar be­dryf. Die her­win­nings­be­dryf in SuidA­fri­ka staan nog in sy kin­der­skoe­ne. Ge­meen­skap­pe kan fi­nan­si­ë­le voor­de­le daar­uit kry. Dit hou ook voor­de­le in vir na­tuur­be­wa­ring en op ge­sond­heids­ge­bied. "Mu­ni­si­pa­li­tei­te én ge­meen­skap­pe kan voor­deel daar­uit trek."

Hy wil hê dat 'n stu­die ge­doen moet word na die voor­de­le en vol­hou­baar­heid van die her­win­ning van huis­hou­de­li­ke af­val.

The AMS he­li­cop­ter and mem­bers of the NSRI bu­sy with an exe­r­ci­se on Wil­der­ness be­ach on Sun­day. INSET: An NSRI bo­at for­med part of the exe­r­ci­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.