Mid­die reis oor­see First-y­e­ars wel­co­med at Groot­fon­tein

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

MID­DEL­BURG — Kar­la S­choon­win­kel, ‘n Graad 12-leer­der van Ho­ër­skool Mid­del­burg, het van­af 28 No­vem­ber tot 9 Ja­nu­a­rie as uit­ruil­stu­dent ‘n toer na Duits­land, Oos­ten­ryk en Ne­der­land on­der­neem.

Hier­die ge­leent­heid is moont­lik ge­maak deur die plaas­li­ke Ro­ta­ri­ërs wat aan leer­ders die ge­leent­heid bied om hul ho­ri­son­ne te ver­breed. Ver­skeie be­siens­waar­dig­he­de is be­soek waar­on­der die Co­log­ne Ka­te­draal wat die hoog­ste twee-to­ring­kerk ter wê­reld is.

Dis dan ook die ge­wild­ste toe­ris­te aan­trek­lik­heid in Duits­land.

Nog ‘n be­soek­punt was die Ho­hen­zol­lern­brug wat oor die Ryn strek waar dui­sen­de kleur­vol­le slot­te vas­ge­maak is deur ge­lief­des wat die brug be­soek het. Kar­la het ook ‘n be­soek aan Ber­lyn ge­bring waar sy Ou­jaars­aand die vuur­werk­ver­to­ning by die Bran­den­berg­hek by­ge­woon het. ‘n Ver­de­re hoog­te­punt was die Ber­lyn­se muur wat aan die een kant ver­sier is met hel­der, kleur­vol­le kuns­wer­ke ter­wyl die an­der kant grys ver­toon.

Daar­na is ook ‘n be­soek ge­bring aan die Mer­ce­des Benz mu­seum waar som­mi­ge voer­tuie som­mer teen die mu­re uit­ge­stal word. ‘n Be­soek aan Neu­ren­burg, Da­chauw en die mar­tel­ka­mers on­der die kas­te­le het her­in­ner aan diè ver­skrik­li­ke tyd­perk in die ge­skie­de­nis ter­wyl die spier­wit sneeu en pik­swart wou­de in Oos­ten­ryk ge­sorg het vir ‘n on­ver­geet­li­ke ski-er­va­ring in die Al­pe.

Kar­la het reeds in SA ban­de be­gin bou met haar Duit­se fa­mi­lie en sy het hul vir hul gas­vry­heid be­loon deur hul te leer hoe om te sok­kie. MID­DEL­BURG — Du­ring the wel­co­ming ce­re­mo­ny at Groot­fon­tein Col­le­ge of A­gri­cul­tu­re on F­ri­day, Ja­nu­a­ry 19, prin­ci­pal T­hem­ba Ce­ba­ni, ad­dres­sed the new first y­e­ars and their pa­rents with the­se en­coura­ging words…

“To­day on­wards you will be cal­led Groot­ies and I wish to as­su­re you that you will not re­gret the de­ci­si­on of choo­sing Groot­fon­tein Col­le­ge of A­gri­cul­tu­re as an in­sti­tu­ti­on of choi­ce. We al­ways stri­ve to be a le­a­ding A­gri­cul­tu­ral Trai­ning In­sti­tu­te in Sout­hern A­fri­ca by pro­du­cing ca­pa­ble and com­pe­tent pro­fes­si­o­nals in the sec­tor. This is a­chie­ved main­ly through the com­mit­ment that is al­ways de­mon­stra­ted by the te­am of de­di­ca­ted lec­tu­ring and sup­port staff. You are re­qui­red to re­pay your fa­mi­ly and the com­mu­ni­ty by doing w­hat is ex­pected of you at the col­le­ge; get as much k­no­w­led­ge and skills that will add va­lue not on­ly to your li­fe but to tho­se a­round you as well. Stu­dents are al­so en­coura­ged to be acti­ve­ly in­vol­ved in acti­vi­ties that are be­ne­fi­ci­al to the bo­dy and mind. As they say, a he­althy mind co­mes from a he­althy bo­dy.

Our trai­ning ap­pro­ach fo­cu­ses on three as­pects of stu­dent de­ve­lop­ment main­ly: Techni­cal skills, K­no­w­led­ge and At­ti­tu­de. You can ha­ve all the skills and k­no­w­led­ge of this wor­ld but with bad at­ti­tu­de, you are doom­ed. Pa­rents ha­ve ta­ken a de­ci­si­on to in­vest in you by brin­ging you to Groot­fon­tein. It is up to you to ma­ke use of this op­por­tu­ni­ty by get­ting as much k­no­w­led­ge from Groot­fon­tein as pos­si­ble so that you may be­co­me re­le­vant in the so­cie­ty. T­hank you pa­rents on­ce a­gain for sho­wing con­fi­den­ce in Groot­fon­tein. You will not re­gret your de­ci­si­on.”

Stu­dents from all o­ver South A­fri­ca and e­ven Na­mi­bia ha­ve en­rol­led at the Col­le­ge this y­e­ar. Lot­har Cloe­te with his mot­her Ma­ryna van Zyl and C­hané Cof­fee and Hen­ri Mos­tert with his pa­rents Elai­ne en Pie­ter Mos­tert from Outjo. Both Lot­har and Hen­ri ma­tri­cu­la­ted in Outjo, Na­mi­bia. A group of new first y­e­ar stu­dents from all o­ver SA at Groot­fon­tein Col­le­ge of A­gri­cul­tu­re.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.