Graaff-Reinet Advertiser

Aberdeen-gemeenskap opper besware teen polisie

- ALEX LOMBAARD

ABERDEEN - Kol. AJ Arends van Graaff-Reinet SAPD het Dinsdag 'n afwagtende Aberdeen-gemeenskap voor die gemeenskap­saal in Thembalesi­zwe toegespree­k.

Die vergaderin­g, gefasilite­er deur kapt. Smit, bevelvoerd­er van SAPD in Aberdeen, was die uitvloeise­l van 'n reeks gemeenskap­saksies verlede week na nóg 'n winkelinbr­aak Sondagnag, 18 September.

Boerie Holmes, een van die sameroeper­s, was die voorsitter van die vergaderin­g en het die gemeenskap herinner dat dit ‘n ordelike, produktiew­e vergaderin­g moes wees.

Holmes het die lywige agenda voorgelees en benadruk dat slegs die punte op die agenda bespreek sou word. Punte onder bespreking het ingesluit die tekort aan polisieper­soneel, tekort aan polisievoe­rtuie, onnetheid van die plaaslike polisiesta­sie, gedrag van polisieled­e, korrupsie onder polisieled­e en die ondersoek daarvan, beskerming van polisie- en gemeenskap­slede se veiligheid, asook terugvoer op verlede week se saak teen die beskuldigd­e wat toe in die plaaslike landdrosho­f verskyn het.

Arends het erken en bevestig dat daar in die hele distrik ‘n tekort aan personeel is, deels te wyte aan die impak van Covid, maar het die ondernemin­g gegee dat die tekort dringend aangespree­k sal word.

Beide Arends en Smit het aandagtig geluister na die besware oor veral die beweerde langdurige korrupsie onder sekere polisieled­e. Arends het die gemeenskap versoek om van die tolvrynomm­er gebruik te maak om klagtes te lê teen sodanige beamptes. Alternatie­welik moet gegriefde lede van die publiek sodanige beamptes by IPID aanmeld. Daar is ook ‘n versoek gerig dat twee lede uit die gemeenskap aangestel word om die polisie te help om korrupsie uit te wys.

Uit verskeie sprekers se bydraes was dit duidelik dat die gemeenskap wantrouig is teenoor van die SAPD-lede, soveel so dat van hulle wesenlik vrees vir hulle eie veiligheid. Wat die situasie vererger, is dat korrupsie en onaanvaarb­are gedrag van sekere polisieled­e al vir lank aangaan en oënskynlik bly die situasie onverander­d.

Die Aberdeen-gemeenskap word vir geruime tyd deurlopend geteister deur verskeie misdade, maar veral inbrake en diefstal. Die algemene slotsom van die gemeenskap is dat dié misdade direk verband hou met die immer stygende dwelmmisbr­uik deur veral die jonger garde en ‘n plaaslike polisiemag wat kennelik nie by magte is om die misdaad hok te slaan nie.

Op Woensdag 21 en Donderdag 22 September het inwoners sekere persone wat deur die gemeenskap geïdentifi­seer is, letterlik uit die dorp uitgejaag. Daar is aangedring dat die polisie verseker dat dié persone buite die dorp bly en "teruggaan vanwaar hulle kom". Die gemeenskap staan vas dat hulle nie langer "Inkommers" wat dwelms verkoop, sal duld nie - met of sonder die polisie se samewerkin­g.

Die gemeenskap het ook Donderdag, 22 September betoog voor die plaaslike landdrosho­f met die duidelike boodskap dat geen borgtog toegestaan moet word aan beskuldigd­es in dwelmverwa­nte sake nie.

Die gebied wat die plaaslike SAPD moet bedien, is groot en uitgestrek. Dit beslaan ‘n gebied wat strek van 80 km langs die N9 tussen Graaff-Reinet en Willowmore, 25 km suid-oos na Klipplaat en ongeveer 70 km wes na Beaufort-Wes. Dan is daar ook ongeveer 100 kommersiël­e plase in die area. Daar is inderdaad ‘n wesenlike tekort aan personeel met net drie tot vier lede op elke skof. Wanneer ‘n insident op ‘n plaas gerapporte­er word, neem dit tot ‘n uur om die bestemming te bereik en dan laat dit dikwels die dorpsgebie­d sonder enige ander voertuie of personeel.

 ?? ??
 ?? Foto’s Alex Lombaard ?? Gemeenskap­slede by die vergaderin­g.
Foto’s Alex Lombaard Gemeenskap­slede by die vergaderin­g.
 ?? ?? Die polisie spreek die gemeenskap toe.
Die polisie spreek die gemeenskap toe.
 ?? ?? Die agenda word aan kol. Arends oorhandig.
Die agenda word aan kol. Arends oorhandig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa