UYAKHALA UMNDENI WESISHOSHOVU SE-ANC

Ilanga langeSonto - - Front Page - THANDI ZONDI

INTSHA YE-IFP ihloniphe umholi wale nhlangano udkt Mangosuthu Buthelezi, ngokuba negalelo elikhulu kuyona nasekuholeni ngobuqotho leli qembu ngesikhathi kugujwa usuku lwentsha izolo ecurries Fountain, ethekwini.

Umnu Mkhuleko Hlengwa onguSihlalo kazwelonke wophiko lwentsha I-IFP Youth Brigade, ekhuluma kulo mcimbi, ukhwele wazehlela enhlanganweni ebusayo I-ANC ethi yize kugujwa lolu suku kodwa intsha yakuleli lizwe kayikayitholi inkululeko.

“Intsha ayikakhululeki uma ingakawutholi umsebenzi; uma intengo yokudla isanyuka inyanga nenyanga; uma imali ka- petrol neyokugibela inyuka zikhathi zonke; uma kusamele ukhiphe ikhadi lenhlangano ukuze uthole umsebenzi; uma abesifazane besahlukunyezwa usuku nosuku,” kusho yena.

Uthe kuyaxaka okwenziwa yiANC uma seyikhuluma ngokudliwa nokuxhaphazwa kwezimali manje ekubeni kade ithule sonke lesi sikhathi.

“Bebehleliphi sonke lesi sikhathi njengoba sebethi ‘Thuma Mina’?” kubuza yena.

Uphinde wagxeka nesiphakamiso sokuba isifundo sezomlando senziwe sibe yimpoqo ezikoleni.

“Ngeke siyivume i-history eyinganekwane, kuzodlalwa ngama- born free atshelwe into engesiyo.

Udkt Buthelezi ekhuluma nentsha ebihlobe ngomfaniswano WE-IFP ebigcwele kule nkundla, uthe sesifikile isikhathi sokuba intsha ibe sebuholini.

“Intsha yanamuhla kumele ibe sebuholini nayo iboniswe indlela nokuthatha izinqumo. Ngedlulisela kini amandla. Kangisiyo I-IFP. Yini I-IFP. Nakuba ngiyakulibona ukhetho oluzayo nakuba kangiyulukubona, I-IFP iyakungena kulo inamandla, njengoba senikulungele ukuthatha induku yobuholi ukuqhubekela phambili nihole ngayo,” kuqhuba udkt Buthelezi ofike kule nkundla evele phezulu emotweni ebingelela ngenduku yakhe emamatheka.

Eqhubeka nokwethula inkulumo, uthe kunendaba ethengiswayo lapha eningizimu Afrika yokuthi sekuqale isahluko esisha njengoba kwagudluzwa owayengumonga-meli umnu Jacob Zuma owehluleka wukuphatha izwe ngemfanelo, lokhu kwamenyezelwa njengoku-phela kwezinkinga.

“Ngaphandle kokungabaza, yebo, sesisivalile isahluko esesabekayo. Iqiniso kodwa wukuthi siyaqhubeka nokukhokhela amaphutha enziwa yiqembu elibusayo esikhathini esingabonakali umkhawulo waso,” kusho umntwana wakwaphindangene.

Uthe ukwentuleka kwemisebenzi, ubuhlwempu, ubugebengu nodlame kudala ukuthandabuza okukhulu lapha eningizimu Afrika.

“Kuyangihlupha ukuthi ingxoxo-mpikiswano isigxile esihlokweni sokwephucwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo, esinjengomuthi obizwa ngozifozonke ukwelapha ukwehluleka kukaKhongolose.

“Sidinga uhlelo olujulile lokuthuthukisa umnotho oluqonde phambili ngekusasa, esikhundleni sokuba sibambelele ezintweni esezedlula, ezingazixazululi izinkinga zethu zamanje esibhekene nazo,” kusho yena.

Ube esenxenxa intsha ukuba ibe yizishoshovu zanamuhla.

“Lithatheni ifa lenu, umlando wobugugu bemfundiso yokuziphatha kahle, ubuqotho kanye nokuthula, futhi niphake umkhankaso woguquko ezweni lakithi.

“Singayitakula iningizimu yeAfrika. Singasibuyisa isithunzi lapha Kwazulu-natal nobuholi obuqotho,” kuphetha yena.

tzondi@ilanganews.co.za

ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

UMHOLI wenkatha Freedom Party, udkt Mangosuthu Buthelezi uhlonishwe yintsha yaleli qembu ngegalelo lakhe entsheni nasekuholeli I-IFP. Lapha uthathwe nomkhuleko Hlengwa ongusihlalo kazwelonke ophikweni lwentsha.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.