Isilo siyisibonelo esihle

Ilanga langeSonto - - Imibono - Minenhle ‘Miraculous’ Hlongwane DENNY DALTON, EMGABABA

MHLELI, ezinye izinto zidinga ukunconywa noma ngabe zenziwa ngubani, okuliphi izinga. Ukuba khona komkhuleko ephalamende elidala ondini ubizwe wuhlanga lomhlabathi kusivula amehlo njengamakholwa.

Kusitshela ngokusobala ukuthi ngempela izikhathi esikuzo yizo ezokusondela kumdali ngoba sonke siyizidalwa zakhe. Kufanele abaholi nxazonke nasezweni lonke bephaphame manje, kubuyelwe kunkulunkulu ngezinhliziyo ezivumayo.

Esifundazweni sakithi siyawudinga umusa kankulunkulu futhi siyakudinga ukungenelela kukankulunkulu ezingxenyeni zonke zempilo. Izinxushunxushu ezikhona esifundazweni, ukulwa nokubulalana nenzondo nolaka ngeke kuze kusilethele ukuthula njengesizwe samazulu nanoma yiluphi uhlanga.

Umkhuleko obuhlelwe ngubayede ukubeka ngokusobala ukuthi izikhathi esikuzo zidinga ukungenelela kukaMdali ezidalweni zakhe, okungabantu.

Ngiyacabanga ukuthi okandaba uyibonile le nto yokuthi isizwe asiyi ndawo ngobudlova obenzeka esifundazweni nasezweni lonke. Abaholi nemiphakathi mabaphendukele kunkulunkulu ophilayo. Siyabadinga abaholi abazokhombisa ukumethemba unkulunkulu, bengethembile izikhundla abakuzo.

Isilo siyamazisa kakhulu unkulunkulu - kuningi abaholi namakhosi abangakufunda kuye. Ngisho ebhayibhelini abaholi namakhosi kwakuba ngabantu abamesabayo unkulunkulu. Ubayede uhamba ezinyathelweni zalabo baholi. Bancane kabi abaholi abathi bebize imihlangano ubezwe bekhuluma ngonkulunkulu. Lokho kwenziwa wukuthi banake izikhundla eziphezulu abakuzo. Ngingasho ukuthi ubukhosi besilo sakwazulu busekelwe ngunkulunkulu.

Akuvamile ukuzwa umholi ophezulu kangaka etusa unkulunkulu, bonke abasezikhundleni eziphezulu banake izikhundla abakuzo nokuziphakamisa ngazo phambi kwabantu. Ubona uma kunemicimbi yemiphakathi, kuqashwa abefundisi bezothandaza qha!

Lokhu kukhomba ngokusobala umholi osuke enze lowo mcimbi akasondele kunkulunkulu, yingakho kuphoqa ukuba aqashe omunye umuntu owazana nonkulunkulu.

Iyingozi le nto yokuhola abantu ekubeni unganamathele kunkulunkulu okunikeze ubuholi. Mhlawumbe yikho ezweni lakithi sinemithetho ephambene nonkulunkulu - yingenxa yakho ukuholwa ngabantu abangamesabi ujehova.

Kuyacaca ukuthi isilo siyaqonda ukuthi amakhosi kusuka kudala kwakungabantu abamazisayo unkulunkulu. Imizuzu esikuyo emhlabeni mibi kakhulu, siyabadinga abaholi abazophakamisa unkulunkulu bengaziphakamisi bona nezikhundla abakuzo. Akekho ongaboni ukuthi izwe lakithi seliphenduke inkundla yezidakamizwa nemithetho evunywa abathile abaphezulu kodwa unkulunkulu uqobo engayivumi.

Ubuholi obuqotho buyasakha isizwe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.