EZOTHANDO:

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

LUYINGOZI uthando olungaboni. Abanye uke ubezwe uma selubavale amehlo bethi, ‘ love is blind’. Uma selukuvale amehlo kunzima ngoba kawube usakwazi ukubona okuyikho.

Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ubudlelwano buba nenkinga nigcine senilimazana kodwa niqhubeke nobudlelwane ngenxa yokuvaleka kwamehlo. Kubalulekile ukuba ngisho ngabe uzizwa usothandweni kangakanani kodwa uyivule ingqondo, ubone uma usulengela eweni.

Izimpawu zobudlelwano obuhlukumezayo kumele usheshe uzibone kungakonakali. Abanye baze benze izinqumo ezinzima zokuqeda ngempilo ngenxa yokuvaleka amehlo wuthando.

Kuhle ukuba abantu baluqonde uthando ukuthi alubonwa, alubambeki, luyinto eyenzeka kumuntu kuye ngaphakathi nokuthi isinqumo asuke esithathile ngomuntu athandana naye ngaleso sikhathi singaguquka noma yinini enziwa yizizathu eziningi.

Ezinye zezizathu esingazibala ezingenza ukuba umuntu ashintshe isinqumo sakhe othandweni yilezi:

*Ukuziphatha kwalowo athandana naye ngendlela engahambisani neyakhe.

*Izimo zokuhlukumezeka ezingenzeka othandweni.

*Ukuvela kwamaqiniso nezimfihlo ebezifihliwe omunye obengazazi.

Sibala lezi zizathu ezimbalwa nje, zikhona nezinye ezifana nokuthi umuntu akhanuke umuntu kepha asebenzise igama lothando. Namuhla sigxila kulolu thando olungaboni oluyingozi kakhulu.

Abantu mabakhumbule ukuthi othandweni kusuke kuvunyelwane ngemilomo kwahlangana inkulumo, akekho umuntu womuntu noma ngabe abantu bashadile noma bayathandana impilo yomuntu ngeyakhe uyiphiwe ngunkulunkulu.

Umzimba osuke enawo umuntu yisiphiwo asiphiwe ngunkulunkulu akekho ongawuthatha awenze owakhe. Angisayiphathi ke indaba yokuthi umuntu alikhiphe ngembaba athi: ‘lona ngumuntu wami’.

Ngumuntu wakho wamdala nini?

Kungcono kusetshenziswe igama elithi, ‘ngumuntu engimthandayo’ kunokuba uthi ngowakho ngoba ungasho kanjalo kanti kuye kade waphuma enhliziyweni, usungumufi uphila.

Kuyo yonke into umuntu ayenzayo emhlabeni kumele kube nesikhala sokuthi kungase kube khona ukuphoxeka.

Uma abathandanayo bengakubeka emakhanda lokho kungancipha ukubulalana uma sebesemaphutheni.

Izifungo zothando zenziwa ngomlomo uma nje kungaya ngezethembiso ezenziwa ngabantu bezephula emhlabeni ngabe akasekho noyedwa ophilayo ngoba akekho ongenalo iphutha kulo mhlaba. Siye sizwe ngisho ezinkantolo uma sekufakaza ababulali abasuke bebulele izithandwa zabo sebethi benza izifungo bavumelana omunye wasiphula yikho nje embulele ngoba ubesezibona engeseyinto yalutho .

Kuwukungahlakaniphi ukuphoqa ukuba umuntu akuthande uthando lungasekho ngoba alwakhiwa uthando luyazenzekela.

Uma umuntu engasakufuni noma ungamphoqa kuzobe kufana nokuthi uyamdlwengula ngoba umenzisa into angasayithandi.

Kulabo abangafuni ukwaliwa nabanothando oluvutha amalangabi singabeluleka ukuba bazibuze lemibuzo elandelayo:

*Ubuphila kanjani ngani engakafiki lomuntu osufuna ukuzibulala ngaye manje.

*Nguye yedwa yini lomuntu emhlabeni onalento esikwenza ungakwazi nokuphila ngenxa yakhe.

*Uyacabanga yini ukuthi kunabantu abakuthandayo abancike kuwe noma abathembele kuwe njengabazali bakho nezihlobo.

*Kungenzeke yini lomuntu osumenza isithixo sakho avele ashone ngenxa yokugula.

knowledge.simelane@ilanganews. co.za

ABACABANGISISE kahle bonke abantu abangena othandweni, abangene kulo bevule amehlo bangavumi ukuba lubavale amehlo ngoba luzobaphonsa emaweni nasezilingweni bazisole sebesemajele ezibhedlela nasemathuneni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.