SEBASTIAN JILI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

NGABE WUSUKU LWAKHO LOKUZALWA NAMUHLA?

ISIKHATHI sobunzima siyafika siphinde sedlule. Ungakuvumeli ukuhlala kakhulu ezweni lokugqilazeka. Ziyohlale zisemqoka kakhulu kuwena izinguquko. Kumele ungalinge unqikaze ngoba kunezinqumo eziningi okumele uzithathe.

ARIES

ZAMA ukugxila emcabangweni othi ubumnandi bempilo abuncikile komunye umuntu. Uma ukwazi ukulawula umqondo, ungakwazi ukubona imigudu okumele uyilandele.

TAURUS (April 20-May 20)

UYAKUQONDA ukuthi uma unyakaza izinto ziyenzeka. Nakanjani uzokuzabalazela ngawo wonke amandla okudingayo. Ungakulangazeleli ukugculisa omunye umuntu kodwa wena ungagculisekile.

GEMINI (May 21-June 21)

UBUYE uphatheke kabi uma izinhlelo zakho zezimali zingahambi njengokufisa kwakho. Izinhlelo okumele ugxile kuzona yilezo ezibonakala zinemiphumela eqhakazile. Uma ubuka emuva uzobona amaphutha ahambisana nokuvilapha kwakho.

CANCER

UZOTHATHA igxathu elisemqoka empilweni elihambisana noguquko. Uma ubuka ngaphesheya kwezinkinga zakho ubona ulindelwe yimpumelelo ebabazekayo. Ungabanaki labo abahlale bekugadile.

LEO (March 21-April 19) (June 21-July 22) (July 23-August 22)

UKUZIKHANDLA sengathi ngeke uphinde ulithole elinye ithuba kumele kube umkhuba wakho. Ukusebenzisa ngemfanelo wonke amathuba aqhamukayo kuzokudobela inhlanhla. Ungazuza uma uzisondeza kulabo abanemibono emihle.

VIRGO (Aug 23-Sept 22)

UMQONDO ophusile ukwazi ukuvukuza izindima ezahlukene. Zikhandle, ugxile lapho uqine khona kunokugxila lapho ubuthakathaka khona. Ubudlelwano bakho kumele ubushukumise.

LIBRA (Sept 23-Oct 22)

IMICABANGO yakho kumele uyihlele kabusha uma ubona kukhona lapho kungahambi kahle khona. Khombisa abaseduze kwakho ukuthi uhlale unamaqhinga amaningi ahlukene futhi awusizo kwabanye.

SCORPIO (Oct 23-Nov 21)

UZOZAMA ukukhipha umqondo wakho ekudidekeni. Uzokwenza ucwaningo ngemiqondo yabantu nalokho abakucabangayo. Kukhona umgudu ozowuthatha ongase ukusize uye phambili.

SAGITTARIUS (Nov 22-Dec 21)

KUMELE uhlale uwasebenzisa ngempela amathuba aqhamukayo. Impi obhekene nayo kumele uhlale uzimisele ukuyilwa ngezindlela ezahlukene. Kuzolokoza inhlansi yethemba kwezinye izinhlelo zakho.

CAPRICORN (Dec 22-Jan 19)

UMUNTU onamandla okweseka izinhloso zakho nguwe qobo. Ungamoshi isikhathi sakho ngokukhuluma njalo kodwa kumele uvele wenze. Ubumnandi bempilo yakho buncike ekhonweni lokuhlela kahle izinhlelo zakho.

AQUARIUS (Jan 20-Feb 18)

IMPILO yakho iye ibonakale ibheke empumelelweni ibuye ibonakale isishona phansi. Yisikhathi sokuba ucabange izinhlelo ezizokusa phambili futhi ungalinge udikibale uma ubhekana nobunzima.

PISCES (Feb 19-March 20)

KUKHONA abanye okade ubathembile kodwa obabona sengathi sebehambela kude. Isikhathi sokuphumula ubona sengathi sizoba sincane. Lesi kungaba yisikhathi sokuxhumana nalabo abawusizo.

IZITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA

HHOLA Mntwana! Kuyazalwa kweminye imizi. Ukgomotso “Keylaw” Mthethwa yipentshisi uqobo lwalo. Le ntokazi izalelwe engwelezane, empangeni, kodwa yakhulela eglenwood. Ithi iyazifela ngokuba ngumculi. Ifisa ukuba ngomunye wabaculi abadumile.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.