SEBASTIAN JILI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

NGABE WUSUKU LWAKHO LOKUZALWA NAMUHLA?

KUKHONA imizabalazo obonayo ukuthi kawuyinqobanga obuzibekele yona. Zikhandle ngokuzazi lapho onamandla khona kunokuba ugxile lapho obuthaka khona. Kukhona lapho ozobona khona ukuthi impilo iyakuvuna.

ARIES LEO (March 21-April 19)

YISIKHATHI sokuba uthembele kakhulu kuwena kunokuba wethembele kwabanye. Umqondo wakho nemizwa kuphokophelele ukuba ukhethe okunobulungiswa. Impilo yakho idinga uguquko lwesikhathi eside.

TAURUS (April 20-May 20)

KUKHONA ezinye izinqumo ozama ukuziphenduphendula engqondweni yakho. Uzozibambezela uma ulibele wukuqalaza emuva kube kufanele uye phambili. Umnyakazo wangempela kumele ugqame.

GEMINI (May 21-June 21)

UZOKUBA nesikhathi sokulungisa izindaba ezimayelana nempilo yakho. Usuhlele ukuba nemigomo emisha ngempilo yakho. Kunezimo ofisa zilungiseke ngempilo yakho kodwa kubonakala zingavumi.

CANCER VIRGO (June 21-July 22)

EZINYE izinkinga ongena kuzona zibuye zibangelwe wukungacopheleli kwakho. Asikho isikhathi sokwenza umehluko empilweni yakho ngaphandle kwalesi. Ukuba nomqondo onethemba kungakwenza ube nezifiso ezahlukene.

(July 23-August 22)

UKUQHAKAMBISA imibono yakho kusiza wena nalabo osondelene nabo. Kunezethembiso ezimqoka okumele ulwele ukuzifeza. Isikhathi okusona sidinga ukuba ushintshe imibono yakho, uyiphendule izinhloso eziqhubekayo.

(Aug 23-Sept 22)

UKUZINIKA isikhathi ubheka emuva lapho ophuma khona kuzokwenza ukuba uwagweme kalula amaphutha. Uzogxila kakhulu emsebenzini ohambisana nekhono lakho. Usudlule ezimeni ezinzima zempilo.

LIBRA (Sept 23-Oct 22)

KOKUNYE kukhona lapho owenza khona amaphutha esikhundleni sokuba uwalungise. Ubungani bakho nabathile buzongena esigabeni lapho buzovivinyeka khona. Ungalinge nakancane udikibale kuyona yonke imizamo yokuzithuthukisa.

SCORPIO (Oct 23-Nov 21)

USUNOLWAZI olumqoka kakhulu okumele usebenze ngalo uye phambili. Kungase kube nokumpintshana kwezinhlelo zakho bese uyadideka ngalokho okumele uqale ngakho. Indlela obuka ngayo izinto kumele uyiguqule.

SAGITTARIUS (Nov 22-Dec 21)

ZAMA ukuba qotho kwezothando noma kukhona izinkinga ezisadinga ukuxazululwa. Kumele ugxile kulezo zimo ezibonakala zinemiphumela eqhakazile. Kukhona igxathu elimqoka okumele ulithathe.

CAPRICORN (Dec 22-Jan 19)

IMPILO yakho isezinsukwini zokuxhumana nabantu abahlukene. Ungumuntu onezifiso ezinhlobonhlobo kodwa kukhona esizophumelela ngale nkathi. Uyakuthanda kakhulu ukuba wusizo kwabanye.

AQUARIUS (Jan 20-Feb 18)

UMA uwasebenzisa amandla akho afihlekile angakunika izimpendulo ezinkingeni ezinhlobonhlobo. Uyabona ukuthi amaphutha owenze izolo ayakunamathela namuhla. Ungumuntu okholelwa kakhulu oguqukweni.

PISCES (Feb 19-March 20)

JULISA umqondo wakho, ucabange izindlela zokwenza ngcono uthando lwakho. Ungakwazi ukuzimisela kulokho okwenzayo futhi uzinikele ngempela, ukwenzisise. Amandla okufeza umbono wakho yiwona okumele uwavikele.

ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

LE ndoni yamanzi nguyolanda Malinga (20) wasemlazi. Uyazifela ngokumodela kanti ungaphansi kwenkampani kaprecious Ngwenya, i-ambitious. Ubenza izifundo zepsychology U-UKZN waphazanyiswa wukushoda kwamasenti njengoba eseqongelela awokubuyela ngonyaka ozayo. Ukhonze kakhulu ukuzivocavoca ukugcina umzimba wakhe ulolongeke kahle.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.