Ungumlandeli wokuqina webucs uralepelle

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo - NHLANHLA HUDLA

UBONGA ithimba labaqeqeshi becell C Sharks ngokumgixabeza ngesikhundla sokuhola leli qembu umahlatse “Chiliboy” Ralepelle osanda kuqokwa njengokaputeni kwimidlalo yecurrie Cup yanonyaka.

Lo mdlali udume ngegama lesidlaliso likachiliboy okuyigama aliqanjwe ngumkhulu wakhe obengumlimi kapelepele.

Uralepelle uzalwe mhla ka-11 kumandulo (September) ngo-1986 etzaneen, elimpopo.

Uqale ukuzihlanganisa nebhola lombhoxo eneminyaka engu-8 yo-budala.

Ikhono lakhe ligqame epretoria Boys High School okuyilapho enqume khona ukuthi lo mdlalo uzoziphilisa ngawo.

Ngenkathi eqhubeka edlondlobala kulo mdlalo ubizelwe eqenjini lesizwe likaU/19.

Udlulele kwelika-u/21 wafike waqokwa njengokaputeni.

Ube esejoyina iblue Bulls ngo-2006 ahlale kuyo kwaze kwaba ngu-2012.

Ukwenzakahle kwakhe kumdonsele ihlo leqembu laseFrance itoulouse emsayinise ngo-2013 wafike wachitha iminyaka emibili kulo.

Nokho izinto zike zaba nzima kulo mdlali ngo-2012 ehlushwa wukulimala.

Uphinde wabhekana ne-cala elinzima esolwa ngo-kusebenzisa izikhuthazi ezingavumelekile kumdlali.

Utholwe emsulwa. Lo makadebona osemnkantshubomvu useyibambe iminyaka engu-12 esigabeni esikhokhelayo.

Ngo-2010 uqophe umlando eba ngumdlali wokuqala omnyaka ukuhola amabhokobhoko ebhekene neworld XV eleicester, e-england.

Ukwenza kahle kwakhe kufakazelwa nawukubizelwa eqenjini lesizwe ngabaqeqeshi abahlanu abehlukene.

Ingxoxo karalepelle nelaNGA Langesonto ( I/ L) ngempilo yakhe yangaphandle kwe- Nkundla ihambe kanje:

I/ L: Siyakubongela ngokuqokwa njengokaputeni wesharks uzizwa unjani ngalesi sikhundla?

Ralepelle: Ngiyabonga, ngizizwa ngijabule kakhulu futhi ngibusisekile ngokuqokwa ukuba ngihole iqembu elinomlando omude futhi elihlonishwayo kuleli naphesheya kwezilwandle.

I/ L: Ukhulele ekhaya elinjani?

Ralepelle: Ngikhulele ekhaya elifudumele futhi elinenhlonipho. I/ L: Ukhule ungumuntu onjani?

Ralepelle: Ngikhule ngiwumuntu ogangile. Indlela okade ngigange ngayo ngesaba ngisho ukuyichaza kahle kahle ngikhule ngiwuhlupho.

Bengijeziswa njalo ngokuganga, into ekade ngiyenza kakhulu bekuwukuthanda ukukhanda izinto ngisho zingafile.

I/ L: Usushadelwe?

Ralepelle: Yebo ngishadelwe unkosikazi wami engimthanda kakhulu umargaux Rapelle ongo- wokuzalwa efrance.

I/L: Ngabe unabo abantwana? Ralepelle: Cha, angikabi nabo okwamanje.

I/ L: Uyakwazi ukupheka? Ralepelle: Ngiyinkuzimalanga makuziwa lapho ngikujabulele kakhulu ukupheka ngenkathi ngisefrance ngoba ngifundiswe kabanzi ngebhodwe.

I/ L: Yikuphi ukudla okukhonzile? Ralepelle: Ngikhonze ukudla kwase-italy kanti nepapa ngiya-zifela ngalo.

I/ L: Ngabe usayikhumbula imo-to okhule uyithanda?

Ralepelle: Angisakhumbuli ka-hle kodwa ngikhule ngizithanda izimoto.

I/ L: Uhamba ngamotoni okwamanje?

Ralepelle: Anginayo imoto okwamanje.

I/ L: Uphatha hloboluni lukamakhalekhukhwini?

Ralepelle: Yisamsung Note 8.

I/ L: Ngabe ukhona ezinkundleni zokuxhumana?

Ralepelle: Yebo ngikhona kodwa angijwayele uku-ngeka kuzona kuba nje yileso sikhathi.

I/ L: Yimaphi amazwe osuke wawahambela?

Ralepelle: Sengihambele amazwe amaningi kakhulu neqembu lesizwe ngingabala kungaze kushone ilanga.

I/ L: Yiliphi olithandayo nofisa ukuphinde uliva-kashele?

Ralepelle: Yifrance, ngiyifanisa nekhaya lami lesibili kwazise nonkosikazi wami uzalwa khona.

I/ L: Yini eyokuqala oyenzayo mawuvuka ekuseni?

Ralepelle: Ngiqala ngokuthandaza njengoba ngiwumuntu okholwayo

I/ L: Uyakholelwa ezi-ntweni zesintu?

Ralepelle: Yebo. Njengomuntu ozalelwe kuleli nami ngiyawala-ndela amasiko.

I/ L: Emuthini khona uyakholelwa kuwona?

Ralepelle: Ha Ha Cha. Angiwusebenzisi umuthi ngi- yazikholelwa.

Kwirugby awusetshenziswa akufani nasebholeni.

I/ L: Usawukhumbula umholo wakho wokuqala?

Ralepelle: Yebo ngisawukhumbula kwaba ngu-r30 000.

I/ L: Yimalini osuke wayibhubhudla ngobusuku obubodwa nabantu osondelene nabo?

Ralepelle: Angidlaleli ngasemalini ngiyaqikelela ukuthi ngiyayonga ngaso sonke isikhathi.

I/ L: Yini ofisa ukuziphilisa ngayo uma usubeke amakhokho ethala?

Ralepelle: Ngifisa ukuqhubeka nebhizinisi lami lemechanical Engineering elikhona njengamanje.

I/ L: Ngaphandle kwebhola lombhoxo ikhona ikilabhu oyithandayo?

Ralepelle: Yebo ngiyazifela ngeOrlando Pirates ngingumlandeli wayo wokuqina.

I/ L: Yimuphi umdlali omthandayo ebholeni lombhoxo ?

Ralepelle: Ngukeven Mealam wasenew Zealand.

I/ L: Ugcine nini ukukhala?

Ralepelle: Ngigcine mhla ngishadelwa noma ngingeke ngikwazi ukuchaza into eyayingikhalisa.

I/ L: Usichitha kanjani isikhathi uma ungekho matasa?

Ralepelle: Ngithanda ukuzipholela nabangani noma ngivakashele ezitolo.

I/ L: Uke washelwa ngumuntu wesifazane?

Ralepelle: Cha, angikaze uma engaqhamuka ngingamtshela ukuthi nginaye unkosikazi.

I/ L: Yini ofisa ukuyizuza nesharks?

Ralepelle: Ngifisa ukunqoba izinkomishi naleli qembu.

I/ L: Yikuphi ofisa kwenzeke kule minyaka emihlanu ezayo?

Ralepelle: Isifiso sami ukumela izwe lami kwindebe yomhlaba esejapan ngonyaka ozayo nokusiza abafana abancane abasakhula ngibacije kabanzi nge- rugby.

I/ L: Yimuphi umlayezo ongathanda ukuwudlulisa entsheni ezimisele ngokuhamba ezinyathelweni zakho?

Ralepelle: Ukubekezela nokuzimisela akukho okudlula lokho.

UCHILIBOY Ralepelle (okwesobunxele) esemncane enezingane zakubo.

UCHILIBOY edlala kumabhokobhoko ebhekene nenew Zealand.

UCHILIBOY esadlala emazingeni aphansi.

UCHILIBOY Ralepelle ngosuku lomshado wakhe nomargaux Rapelle ongowokudabuka efrance.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.