Izinsolo zoqhekeko kubaphathi bokhozi FM

Indaba isuswe yizinhlelo zamagugu

Ilanga langeSonto - - Front Page - ZOWAKHA MBATHA zowakha@ilanganews.co.za

KUBUKEKA zisekude ukuphela izinsolo zoqhekeko kubaphathi besikhondlakhondla somsakazo wakuleli, ukhozi FM, njengoba sekuqubuke ezintsha ezithinta izinhlelo zokugujwa kwenyanga yamagugu esesiphezu kwayo, umandulo (September).

Umthombo ongaphakathi kulo msakazo, uthi kuqubuke enkulu indida kubasakazi nabadidiyeli bezinhlelo ngeledlule sebeyalelwa ngezinhlelo ezintsha okuzomele bazenze ekubeni bese benohlaka abalugoqe noprogrammes Manager, uzandile Tembe.

Lezi zinhlelo zakamuva nabo (abasakazi nabadidiyeli) bazizwe kanye nabalaleli sezethulwa emsakazweni ngustation Manager osabambile, usbongi Ngcobo ongene ezicathulweni zikabonga Mpanza, osabambe esokuphatha ISABC Kwazulu-natal.

Umthombo uthi usbongi umemezele lezi zinhlelo ohlelweni lukamasikandi ngomgqibelo emini obelwenziwa nguzimiphi “Zimdo- llar” Biyela njengoba bekungakacaci ngomdonso Ngcobo obehoxa kodwa obekhona izolo.

Umthombo uthi bashaqekile ngoba bona bebazi ngezinhlelo abavumelene ngazo nozandile.

“Le nto eyenzekile besingazi lutho ngayo, kwazise sazixoxa kudala izinto ebesifisa ukuzenza kule nyanga yamagagu nozandile, kwavunyelwana, waziphasisa. Kasazi-ke ukuthi lezi osekukhulunywa ngazo zizongena kanjani kulokhu ebese kuhleliwe.

"Kusikhombise ngokusobala sonke ukuthi abaphathi banezinto zabo abazenza bengabambisene ngoba wayezositshela phela uzandile uma kusazokuba nezinguquko kulokhu ebesikuhlelile,” kuchaza umthombo osebenza kulo ukhozi FM.

Kuzokhumbuleka ukuthi isibe miningi imibiko ngokungazwani kukazandile nompanza okusolwe njengembangela yokuba kunikwe usbongi isikhundla sokuphatha ukhozi FM.

Usbongi ubesanuka ubisi kulo msakazo ngesikhathi enikwa lesi sikhundla kanti uzandile sekuy- iminyaka esebenza engumphathi kodwa washaywa ngesithende uma sekuvuleka isikhala esishiywe ngumpanza ongene kwesikaZamambo Mkhize obesethatha umhlalaphansi. Ukungazwani kwabo sekuyinto exoxwa umgangela nxazonke kanti nabasondelene nozandile bathi uyafa yi- stress ngenxa yezinkinga zasoKhozini FM angakwazi ukuzilawula nakuba zikapakela emnyangweni wakhe wezinhlelo ezizwakala emoyeni.

Ethintwa ngabakuhlelile emoyeni uzandile, uthe kuningi abazokwenza nasebekuqalile njengoba inyanga yamagugu isiqalile.

“Sibheka okuningi okuthinta amagugu namasiko, ikakhulukazi ezamakhosi, ukusetshenziswa kolimi, ukudla nokuthi ezobuchwepheshe zanamuhla zinamuphi umthelela kokwenzekayo. Ithimba nethimba lohlelo liyahlela elizokwenza masonto onke,” usho kanje.

Unqabile ukuphawula ngohlelo olwethulwe ngusbongi, wanxusa ukuba kuthintwe yena ngoba “wuhlelo olungaphansi kwehhovi- si likamphathi Siteshi”.

Usbongi unxuse ukuthintwa emuva kwehora lesibili ngolwesihlanu ngalolu daba. Esethintiwe wachazelwa ngemibuzo unxuse ukuba athunyelelwe i-email ukuze aphendule. Esethunyelelwe i- email, unxuse ukunikwa imizuzu eyishumi, emuva kwalokho wenqabile ukuphawula wanxusa ukuba kuthintwe umkhulumeli wehhovisi lakwasabc, uneo Modudu.

Umodudu uthe isiteshi sinazo izinhlelo zokugubha inyanga yamagugu abangeke bazidalule ukugwema ukunika izimbangi izagila zabo. Esechazelwe ukuthi akushoyo akulona iqiniso njengoba usbongi ezwakalile emoyeni ekhuluma ngezinhlelo zabo, unxuse ukunikwa imizuzwana, wabuya nempendulo ethi: “Ukhozi FM luno- mkhankaso obizwa ngokuthi Sibungaza Amafagugu ozobheka ezingxenyeni ezahlukene zezwe ugxile emculweni, emagugwini okhozi FM namasiko ezingxenye ezahlu-kene zezwe.”

Akazange aphendule ukuthi zaziswe nini izisebenzi ngalolu hlelo nokuthi luhluke kanjani kulolo abebenalo nozandile. Akaphendulanga futhi ukuthi ngubani kubaphathi obehola lolu hlelo.

ZANDILE Tembe

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.