EZENKOLO:

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

ABAZALWANE bebandla lamaroma akhatholika esacred Heart Mission emakhasi bagubhe iminyaka engu-70 le mishini yasungulwa.

Lo mgubho, obungempelasonto edlule, ubudle ngomculo osezingeni eliphezulu, yizwi, nezinkulumo nomlando odephile. Ngumbhishobhi Graham Rose obezobusisa ukugujwa kwale minyaka kanti le mishini iphethwe ngufata Fortune Khayelihle Mbatha osemncane.

Bekunamasistela akhona amasha nasekhulile, kuheleza umoya kajesu.

Kufundwe encwadini yokuqala kwabasekorinte isahluko sesithathu, kusukela evesini lesithathu kuya kwelika-9 nelika-17. Likhumbuza bantu ukuthi umzimba womuntu uyithempeli likaNkulunkulu.

Kubuye kwacashunwa encwadini kamarku 10 kwafundwa evesini lika-35 no-45 lapho abafundi bakajesu, okungujakobe nojohane bacela kuye ukuba omunye ahlale kwesokunene, omunye kwesokhohlo kepha inkosi ujesu yababuza umbuzo onzima

UDANSE kwancanywa abazalwane lapha ufata Khayelihle Fortune Mbatha wasemakhasi Mission, emnambithi, ngempelasonto.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.