KNOWLEDGE SIMELANE

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

ngaphambi kokuba ivume yathi: “Anikwazi enikucelayo. Ningasiphuza yini isitsha engisiphuza mina? Ningabhabhadiswa ngombhabhadiso engibhabhadizwa ngawo mina?”

Bathi: “Singakwenza.” Yathi kubo: “Isitsha esiphuza mina niyakusiphuza nibhabhadiswe ngombhabhadiso okubhabhadiswa ngawo mina. Kepha ukuhlala kwesokunene nokuhlala kwesokhohlo akusikho okwami ukuphana ngakho kodwa ngokwalabo abakulungiseleleyo.”

Kubuywe kwafundwa encwadini kaluka wesibili isahluko 22 ivesi lika-40.

Umbhishobhi Rose, obeqhuba inkonzo ngolimi lwesizulu, uyiphathe ngesizotha, wahola inkonzo yesidlo senkosi wase ebongela ibandla lasemakhasi ngemisebenzi emikhulu eselayenza kusukela ngo-1945 kufika ufata Geneve, kwakhiwa izikole, umtholampilo, isigodlo kutshalwa kondliwa abantu endaweni okuthiwa yayintula kakhulu.

Unkk Winnie Buthelezi, ofunde umlando webandla, uthe le ndawo yathengwa ngufata Geneve owayehamba eshumayela ivangeli, eyithenge kumfana womlungu ngezikhathi zezimpi engumlimi.

Mude umlando wale mishini kodwa kucace bha ukuthi ukuba khona kwayo kwashintsha izimpilo zabantu abaningi kuleya ndawo, namanje intuthuko isaqhubeka.

Imeya yasothukela District, umnu Siphiwe Mazibuko, ibongele ibandla ngokugubha iminyaka eminingi kangaka, yathi nayo iyinzalo yalo leli bandla.

Inkosi yakwahlathi, umnu Siphiwe Kunene, nondlunkulu wayo, unkk Hlengiwe Kunene, bebekhona, kanti inkosi ibongele ibandla yancoma nomsebenezi walo endaweni.

Ufata Mbatha ubonge bonke abazimazise lo mgubho ngokuba adanse isitayela sakhe kwancanywa abazalwane. Ikwaya yebandla yenze ezibukwayo icula ingcwenga yodwa ingakhathali kwaze kwayophela umcimbi.

knowledge.simelane@ilanganews.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.