SIXATSHANISWE YIMALI

Ilanga langeSonto - - Izindaba - UFUNA ISITHEMBU ANGAZI NOMA AKASANGIFUNI YINI

Ungabovuma omunye umuntu akumoshele isikhathi empilweni. Kunabantu ababuyiselana emuva bese uyazisola futhi sekumosheke isikhathi sakho. Awumbuze ukuthi njengoba wayesethe akasakufuni, sekubuye kwashintshaphi, yini le esibuye yaphendula amatafula.

Usephinde waluthathaphi uthando lwakho ngoba phela beseluphelile. Awumkhiphe eceleni nje unina ubhekane nalo muntu osefuna nibuyelane.

Ngeke ngikuthathele isinqumo mayelana nokuthi buyela kuyena noma qha, kodwa isiyalo engikunika sona sithi ubomqaphela umuntu okushiyayo bese kuthi uma esexakekile lapho kade ekhona bese ekhumbula wena.

Ungalwethembi uhlobo olunjalo lwabantu. kwakukhombisa ukuthi lo muntu wesifazane uluhloboluni lomuntu.

Uma ngingakutshela nje, ngimbona engumuntu ongenalo uthando lweqiniso - kuyacaca ukuthi ubekuthanda ngoba usebenza.

Ngimbona engumuntu okuyothi mhla ufikelwa ngesinye isimo esinzima empilweni yakho, mhlawumbe usugula, ungakwazi kwenza lutho, avele abophe imithwalo yakhe akushiye kanjalo.

Mhlambe kuyokusiza ukuba ukhohlwe nguye uqhubekele phambili nempilo ngoba usekukhombisile ukuthi uluhloboluni lukapende. Kodwa-ke isinqumo sizothathwa nguwena. BENGIPHILA kahle nonina womntwana wami, sixatshaniswe ukuthi ngithi ngeke ngimnike imali ngoba kukhona lapho ngifuna ukukhokha khona. Akasangikhulumisi ungincisha nenkonzo yasekamelweni. Ngenzenjani?

IMPENDULO: Kuzwakala sengathi isisekelo sothando lwenu yimali. Angisho-ke ukuthi yinto embi leyo futhi kungenzeka ukuthi nguwena owamjwayeza imali noma owameshela ngemali. Phela maningi amadoda ashela ngemali nezinto ezinhle anazo. Akukuningi engingakusho mfowethu ngaphandle kokuthi nje awukhumbule ukuthi konje nanihlanganiswe yini nalo muntu, mhlawumbe impendulo uzoyithola.

Uma kungukuthi nanihlanganiswe yiyona imali, nakanjani uma ungasamniki ngeke akwazi ukukujabulisa naye. Luyahlupha uthando olungenaso isisekelo somuzwa ojulile wothando, lubhidlika kalula. NGINENKINGA, umuntu engithandana naye uthi uzoganwa yisithembu ngoba unewele elenda manje kumele aganelwe lona. Ngiyazisola ukuthi mhlawumbe ngenza iphutha ngoba angisidingi isithembu.

IMPENDULO: Dadewethu musa ukulokhu uzimoshela isikhathi ngokuzisola. Usekutshelile ukuthi ufuna ukuganwa yisithembu kanti nawe uyazazi ukuthi awufuni ukuba sesithenjini - thatha isinqumo-ke esikufanele.

Musa ukuzibambezela ngoba uyozisola kakhulu kusasa bese ukhala ngesikhathi ozimoshele sona. Ngithi kuwe thatha isinqumo esikufanele uqhubeke nempilo. Isinqumo esikufanele silele kuwe. NGALAHLEKELWA yifoni yatholwa wumngani wesoka lami. Ngathi uma ngiyifonela lo muntu owabamba ifoni (okuwumngani wesoka lami) wathi uhlezi nentombi ngamphendula kabi.

Ugcine esetshela isoka lami ukuthi ngimthukile, ngalichazela lezwa kwangathi kwedlulile kepha manje uma sengilifonela alisalubambi ucingo angazi noma alisangifuni yini sekunzima nokuba ngilifonele futhi, ngenzenjani?

IMPENDULO: Angiluzwa kahle udaba lwakho kodwa ngiyezwa ukuthi ukhala ngokuthi akasalubambi ucingo uma umfonela. Enginesiqiniseko sakho ukuthi uma umuntu engalubambi ucingo kodwa ebe ebona ukuthi uyamshayela, usuke engafuni ukukhuluma nawe.

Nguyena osuke esazi isizathu sokuthi kungani engafuni ukukhuluma nawe, ngeke ngazi noma nalo wakho akasakufuni noma yini inkinga. Kuyenzeka omunye umuntu angafuni ukukhuluma nawe ngoba ecasukile bese kuthi uma esebhodlile bese ebuyela esimeni sakhe.

Ngifisa engabe uchazile ukuthi le nto isiyenzeke isikhathi esingakanani. Uma sekuyisikhathi eside lokho kungaba yinkomba yokuthi akasakuthandi.

Mhlawumbe awuthi ukuma ukumxina ngocingo - uma kuhamba isikhathi mhlawumbe kuyofanele uvele uxolise inhliziyo, ukhohlwe ngaye.

*Sicela bonke abafisa ukuthumela imibuzo noma abafisa ukusizakala ezinkingeni ababhekene nazo basebenzise inombolo kawhatsapp ethi 082 070 8034. Sizozama ngakho konke ukuyiphendula

imibuzo yenu.

UKHALA ngokuncishwa inkonzo yasekamelweni nokuba muncu kwesimo othandweni lwabo umfundi welanga Langesonto ngoba ethe ngeke amnike unina wezingane imali ngenxa yezinye izidingo abefuna ukuzikhokhela.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.