SEBASTIAN JILI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

NGABE WUSUKU LWAKHO LOKUZALWA NAMUHLA?

UKUZIBEKELA imithetho okumele uyilandele kuzokusiza kakhulu. Isikhathi sakho kumele uqikelele ukuthi usichitha ezintweni ezisemqoka kakhulu. Imicabango yakho kumele uyihlunge kusale lokho okusemqoka.

ARIES LEO (March 21-April 19)

UKUKHONONDA kwakho ngokuthile uzobona sengathi kukuncisha ithuba lokuba ufeze okunye. Ingqondo yakho iphapheme futhi ikhaliphile kakhulu kwezinye izimo. Kukhona abaludingayo usizo lwakho.

TAURUS (April 20-May 20)

YENZA isiqiniseko sokuba konke okwenzayo ukushiya ukuphothulile. Leli yithuba lokulungisa obekungalungisiwe isikhathi eside. Uzoba matasa ngezinto ezizothuthukisa impilo yakho. Kunezinto okumele uzivundulule.

GEMINI (May 21-June 21)

UKUZAMA okusha njalo kungakufinyelelisa empumelelweni. Qaphela abakuzungezile ukuthi abakugudluli eqinisweni. Yenza isiqiniseko sokuthi uyathembeka kumaqondana. Impilo yakho ihamba ngegiya elingakugculisi.

CANCER VIRGO (June 21-July 22)

UKUBALISA kungakulahlekisela ngamathuba asemqoka kakhulu. Ukuguqula indlela obuka ngayo izinto kungaphenya ikhasi elisha empilweni yakho. Uyakwazi ukubuyisela isimo endleleni yaso uma sidungeke okwesikhashana.

(July 23-August 22)

IQAPHELE injabulo yakho. Umshikashika wesikhathi eside ungachuma ngokuzikhandla kwakho. Ngeke usebenze ube ucabanga kakhulu ngamaphutha owenze esikhathini esedlule. Sebenza kanzima, uzikhandle kulokho okwakhayo.

(Aug 23-Sept 22)

UMQONDO wakho ubuka lapho abanye abangabuki khona, ucubungula izinto abanye abangaziboni. Yisikhathi sokuba uyinakekele impilo yakho. Ubuye wenze iphutha lokuvumela imicabango elahlisa ithemba.

LIBRA (Sept 23-Oct 22)

UZOKWAZI ukulawula okusenhliziyweni ukuba kungakuholeli ezintweni ezingalungile. Kukhona imikhuba okumele uyigweme ethe phecelezi ingabi yisijwayezi empilweni yakho. Qaphela ukuthi awuthathi amashansi ngempilo yakho.

SCORPIO (Oct 23-Nov 21)

UNGASE uzinike ithuba lokuhlaziya ubudlelwano bakho ukuthi buzokufikisaphi. Ungakubheki ukubongwa uma usebenza kanzima kodwa akube nguwena obongayo. Ugazi onalo luzokwenza ukuba uxhumane nabanye ongabanakile.

SAGITTARIUS (Nov 22-Dec 21)

UMA ufuna ukuvikela isithunzi sakho, kunemikhuba okumele uyiyeke. Isibindi sakho kukhona lapho sizokusebenzela khona. Ukugxila emaphutheni owenze esikhathini esedlule kungaqeda umfutho ngezinhlelo zekusasa.

CAPRICORN (Dec 22-Jan 19)

UBUYE ubukeke njengomuntu olahlekelwe ukhiye wempilo. Uyashesha ukuqhamuka nezinqumo uma izimo zikucindezela. Uzobona sengathi amaphutha amadala akunika isifundo esithile. Nguwe uqobo ongakwazi ukuzivuselela.

AQUARIUS (Jan 20-Feb 18)

KUKHONA izimo ezithinta ukuthuthuka kwempilo yakho obona sengathi zihamba kancane. Kuzodingeka uqhelelane nemicabango engalungile. Kuningi kakhulu okusazokwenzeka empilweni yakho.

PISCES (Feb 19-March 20)

ZIFUNDISE ukuhlale uthokozile bese ulandela uhlelo lokonga. Uma ulandela uhlelo lwezinhloso zakho ngeke kwaba lula ukuba uphambuke. Ukunqoba kusengqondweni yakho ngakho ungalinge ungabaze.

IZITHOMBE NGU: SABELO MASUKU

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.