ZINJANI IZIMO ABAFUNDA PHANSI KWAZO ABANTWANA?

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

Ziningi izehlakalo ezibikwa ngabezindaba ukuthi seziyenzeka ezikoleni kule mihla.

Okunye kwalezo zinto ezibikwayo kubanga amahloni kanti okunye yizinkinga esingakaze sibhekane nazo isizukulwane esingabazali babafundi ababhalayo njengamanje.

Phakathi kwezinto eziyizinselelo zalesi sikhathi, nezazingaphushwa ngezinsuku zakudala, sibala ukuputshuka kwamaphepha emibuzo, wukudluliselwa ebangeni elilandelayo ngokududulwa, wudlame phakathi kothisha nabafundi noluphakathi kwabafundi bebodwa, wukugxambukela kwezothando nokwenza ucansi kwabafundi nothisha naphakathi kwabafundi bodwa.

Ezinye izinkinga ezivamile kubalwa kuzo eyokukhulelwa kwamantombazanyana angakaqedi esikoleni, ubuqhwaga noma wububhoklolo ( bullying), yimimoya emibi ephetha ngokuhayiza neminye imigilingwane yobusathane nokududana (peer pressure) .

Nenkinga yezidakamizwa ezingumbulalazwe uqobo ivamile, lapho lowo obhajwe kuzo esuke esefana nomuntu ofile ephila!

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.