UDLAME EZIKOLENI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

Akuqondakali ukuthi abafundi yini abasuke beyiyele esikoleni nxa bezobuye bashaye uthisha. Kokunye lowo thisha usuke engonanga ngalutho.

Kokunye abafundi balimazana bodwa, mhlawumbe kubangwa indaba yezintombi namasoka.

Kukhona nale nkinga yokuthi izimpi ezenzeka ngaphandle emphakathini zigcine sezikapakela ezikoleni. Konje umfundi oya nesikhali esikoleni kusafanele yini abizwe ngokuthi ungumfundi? Kwakhiwa amaviyo amabutho esikoleni kuhlaselwane.

Okunye okudala indluzula engenasidingo yilena yobuqhwaga nobubhoklolo lapho omunye umfundi kumbe yena neqeqebana labahlobo bakhe bekhetha ukuhlukumeza omunye noma abanye abafundi ngaphandle kwesizathu.

Nalapha futhi umbuzo umile othi kanti yini asuke eyiyela esikoleni lowo mfundi uma esehlukumeza abanye? Kuba kubi nxa isisulu sizothula singabikeli umzali ngaleyo nkinga.

Okubuhlungu-ke wukuthi kungenzeka kube nomfundi oweswele yena angase abike kuyena, kodwa nokubikela uthisha omkhulu ngeke kufane nokufelaphakathi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.