Uyenze ngokuthembeka i-

Ilanga langeSonto - - Izindaba - THANDI ZONDI THANDI ZONDI

UKELLY Khumalo ( osesithombeni) uchaza i- album yakhe yakamuva njengayisebenze ngokwethembeka kwakhe okukhulu, wazinikela ngakho konke okwedlula wonke amanye aseke wawaqopha eminyakeni engu-15 esendimeni yezomculo.

Uthi uyazigqaja ngale album yakamuva ethi ‘Unleashed’.

“Wumsebenzi wami engithembeke kuwo ukwedlula yonke le eminye. Nganelisekile futhi ngijabule ngowesifazane enginguye. Lokhu ukubona ngisho nakwikhava yayo ( album), angiyifakile i- make-up, kwangubo engiyigqokile ngikhethe ingubo engenasimanga,” kuchaza yena.

Uthi le album ingeyenjabulo, imayelana nezimo adlule kuzona futhi iyagqugquzela. Phakathi kwezingoma ezikhona ubala ethi Strong Woman ayicula nobrenda Mtambo nathi izokhuluma ngqo nabesifazane, ethi Thumela Omalume apike kuyo uvusi Nova, ethi Scoop Of Ice Cream asebenze kuyo nomondli Ngcobo. Uthi uma epika abantu azosebenza nabo uyacophelela kakhulu, akathathi noma ngubani.

“Ngiyacophelela uma kuza ekuculeni nabantu. Kumele sitholane ngokomoya, ngikwazi ukuthi usukaphi futhi uyaphi,” kuchaza ukelly.

Uthi urobbie Malinga ongase- NAMHLANJE ngolwamanqamu kwabasafisa ukungenela umncintiswano wevuma FM womshado omhlophe.

Lo mncintiswano usube khona iminyaka eyisihlanu ilandelana kanti ulokhu ukhule njalo. Utee Van Heerden, oyimarketing Manager kulesi siteshi, uthe lo mncintiswano uqale eminyakeni eyisihlanu eyedlule ngesikhathi bezwa isikhalo sezithandani ebeseziqede iminyaka engu-50 zindawonye zishade ngokwesintu, kodwa zinephupho lomshado omhlophe.

Uthi emphakathini lezi zithandani bezigqugquzela iningi ngothando, kodwa isifiso sokuba zishade omhlophe besilokhu sikhona yize ubungenzeki ngenxa yezimo ezithile zempilo.

“Bebenza konke ukuze baphile bekhulisa futhi befundisa abantwana, benakekela izihlobo, omakhelwane nomphakathi. Emuva kokunakekela bonke kho emhlabeni, ungomunye wabantu ayetholana naye ngokomoya ngoba wayengumuntu wezomoya yize iningi lalingakwazi lokho.

Ukelly uthi kubalulekile ukwesekana endimeni yezomculo, kungagqami kuphela ukwesekana mhla kukhona oshonile.

“Engikubonayo kule ndima kuyangidumaza kakhulu. Uma umuntu ekwazi ukuba ashone ngenxa ye- depression, kusho ukuthi kasibumbene.

"Kukho konke okwenzekayo kubalulekile ukuba uzibungaze wena siqu sakho kuqala, uziqhenye ukuze nabanye babone ngawe ukuthi kumele uphathwe kanjani,” kusho yena.

Uphinde wakhuluma ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane athi sidinga umkhuleko nokukhulu abaseduze nabo, bagcine bengasenayo imali ukuze bafeze iphupho labo lokuba bashade (umshado omhlophe),” kuchaza yena.

“Kuthe ngesikhathi begubha iminyaka engu-50 beshadile ngokwesintu, sabenzela umshado omhlophe. Kwakuwumshado omncane, owawethanyelwe tzondi@ilanganews. co.za ngabasondelene nabo esawenzela ezindlini zokusakaza zevuma,

"Kusukela ngaleso sikhathi lo mncintiswano usukhule kakhulu njengoba ngonyaka owedlule izipho bezinyuke zafinyelela ku-r500 000,” kuchaza utee.

Njalo ngonyaka uthi bahlonza izithandani ezifanelwe yilo mshado wamahhala. “Sibheka izithandani ebeziwa zivuka ndawonye, ezinodaba oluhle lothando olunokugqugquzela, bese kuthi thina njengevuma nophathina bethu sifeze lawo maphupho alezo zithandani.

"Okumele kwenziwe yizithandani wukukhetha amaringi abawathandayo, abakuthandayo abafisa ukukugqoka ngosuku lomshado nokuba khona kuphela.

“Ofisa ukungenela angaya ekhasini lalesi siteshi ku:www.vumafm. co.za, agcwalise ifomu. Kuyavalwa phakathi kwamabili ebusuku banamhlanje.

Umshado uzoba ngomhla ka-30 November 2018. tzondi@ilanganews.co.za

ISITHOMBE: VUMAFM

ABAWINA ngonyaka owedlule kwiwhite Wedding Giveaway.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.