EZENKOLO: KNOWLEDGE SIMELANE

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

OSO KE JESU...” Usho njalo umfundisi Zweli Nzuza obeshumayela sengathi uphuma ezulwini enkonzweni yediocese yengxenye yebandla lamaLuthela ebikwanzimela, emelmoth ngesonto, kufike abebemele amasekethe ehlukene KwazuluNatal.

Ubeze agxume ethi ujabulela ukuthi kuyivelakancane ukushumayela ezingeni le- diocese yaleli bandla obekumele kushumayele kuyo umengameli Thulani Myaka ongaphumelelanga ngenxa yesifo ebesivelile.

Umfu Nzuza ubiza ujesu ngeBoss nje ubecaphune encwadini ngokukamarku 10 ivesi 46 kuya ku-52 lapho kufundeka kanje: “Khona bafika ejeriko. Kwathi esaphuma ejeriko nabafundi bakhe nesixuku esikhulu, indodana kathimewu, ubartimewu, isinxibi esiyimpumputhe wayehlezi ngasendleleni.

“Wathi ukuba ezwe ukuthi nguJesu wasenazaretha, waqala ukumemeza ethi: Jesu Ndodana kadavide ngihawukele! Abaningi bamkhuza bathi kathule kepha wamemeza kakhulu kunakuqala wathi: Ndodana kadavide ngi- hawukele! Wayesema ujesu wathi: Mbizeni, bayibiza impumputhe, bathi kuyo: Yima isibindi, usukume uye kuye uyakubiza. Yabe isilahla ingubo yayo yagxuma iya kujesu. Ujesu washo kuyo wathi: ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye Rabuni, ukuba ngibone.

Ujesu wathi kuyo hamba uku- kholwa kwakho kukusindisile. Yabe isibona khona lapho, yamlandela endleleni.”

“Okokuqala ababhali bebhayibheli benza isiqiniseko sokuthi uma bexoxa indaba basho indawo okwenzeka kuyo leyo ndaba, basho namagama abantu abakhuluma ngabo ukuze konke esikufundayo kube nesiqiniseko.

“Ujesu ngeke umfanise namuntu - wayekhona umhlaba ungakabibikho yikho izwi lithi wayenguLizwi owaba yinyama. Ngisho ungalanda ochwepheshe bezimbiwa uthi abaye ethuneni likajesu bayobheka, akusalanga ngisho elilodwa ithambo lakhe wemuka waya ezulwini.

“Ezinye izinkolo zike zizame ukuzifanisa nojesu, zimbiza ngomphrofethi, zisithwe yisithupha ukuthi lona ngumpristi wabapristi uqobo. Impumputhe eyabe iyisinxibi yaba nokukholwa ukuthi ujesu uzoyisindisa, kwala abantu sebeyikhuza yabelesela wayizwa ujesu, kwathi uma sebebona ukuthi ujesu uyayibiza kwaqala bona futhi bathi ayiye kodwa bebeyikhuza.

“Wayibuza ukuthi ifuna ayisize ngani, yazisholo yona ukuthi ifuna ukuba ibone nebala wayitshela ukuthi ukukholwa kwayo kuyisindisile yabona,” kushumayela umfu Nzuza.

Uqhubeke wathi: “Ujesu uphethe okungaphethwe ngezinye izinkolo - ukuthethelelwa kwezono. Ngiye ngikhathazeke abazalwane uma bekhuleka noma becela usizo bazicelele bona bodwa, abasho ukuthi sithethelene izono zethu noma sicela bazibeka bona bodwa phambili.

“Hawu kodwa bazalwane lona ngujesu oyisimanga okwathi ngisho esesiphambanweni okunye okungufeleba wesosha elaliyichide okwamgwaza ohlangothini kwaphuma amanzi negazi kodwa iconsi lamanzi lathela esweni lechide labona ngaso leso sikhathi kwasho okungufeleba kwathi: Ngempela uyindodana kankulunkulu. Yingakho nje ngithi Boso ke Jesu.”

“Asibakhulekele bonke abangaboni ngisho ebandleni lethu imbala, sibanxusele kujesu ukuba abenze babone. Kuwumsebenzi wethu ukuba sikhulekelane. Kepha okukhulu okumele onke amakholwa akubeke emiqondweni ukuba ahambe ekhuleka imihla yonke yokuphila kwawo, athi Jesu, ndodana kadavide ngihawukele.”

UMFU Zweli Nzuza webandla lamaluthela eshumayela Kwanzimela, emelmoth.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.