INKONZO YOKUBEKA UMFU MADONDO

Ilanga langeSonto - - Izindaba - TSEPO MOLEFE

UMBHISHOBHI omdala wamaLuthela uqinise idolo abazalwane bebandla abelengamele ngokuthi mazingabethusi izehlo ezibavelela empilweni yabo kodwa mabazamukele ukuze zibakhulise bese bebuka impilo ngamanye amehlo.

Ubabuze ukuthi bake baqaphele yini ukuthi uma umuntu esenkingeni kuye kuhlehle izihlobo nabangani kodwa kuyothi mhla izinto sezimhambela kahle kusondele nomuntu obesenamahloni okuhlala naye lowo muntu obesenkingeni.

Ukhulume kanje umbhishobhi Phembukuthula Buthelezi owayehola amaluthela asesouth Eastern Diocese (SED) ngesikhathi eshumayela enkonzweni yokubekwa kukamfu Mlungisi Madondo ojutshwe ukuyokwalusa amaluthela asemartin Luther Memorial Parish (MLMP) embali, emgungundlovu, ngaphansi kwasemngeni Circuit ebhekwe ngudean Nkosinathi Myaka.

Le nkozno beyenzelwe esukuma Comprehensive School khona embali.

Lesi sifundaphristi esizoholwa ngumfu Madondo sisha njengoba phambilini igatsha lasembali belingena ngaphansi kwepietermaritzburg South Parish nayo engaphansi komngeni Circuit. Uhlelo lokubekwa kwakhe belwenganyelwe ngumfu Doctor Hadebe wamaluthela asempumalanga, ehammarsdale, kwathi intshumayelo yenziwa nguyena umbhishobhi Buthelezi.

Eqala intshumayelo umbhishobhi Buthelezi emuva kwesifundo sevangeli ebesimiselwe le nkonzo ebesithathwe evangelini ngokukamarku 10 vs 35-45 ngaphansi kwesonto lika-29 kwinkathi yonyaka B ngokwenkolo yobukhatholika, esifundwe ngumfu Sandile Ngiba wamaluthela asedurban Central Parish, ubongele umfu Madondo ngokuba ngowokuqala ukwengamela IMLMP.

Umfisele ubuholi obuhle, ethi uyamethemba ukuthi uzowenza kahle umsebenzi athunywe nguNkulunkulu ukuwenza kubantu bakhe.

Ephendukela ebandleni uqinise kubazalwane inkonzo yokuthobeka, ethi mabafuze ujesu Kristu okwathi noma edelelwa kodwa wehla ngoba wayazi ukuthi unkulunkulu unenjongo ngaye ngokumthumela emhlabeni.

“Uma singamakristu angempela kumele siphile ngokulalela unkulunkulu ukuthi uthini kithina, sihlukane nokwezwe. Masingabi abantu abalambele ukukhonzwa kodwa masibe ngabakhonzi bakankulunkulu njengoba nojesu Kristu enza njalo. Ujesu waqinisekisa ukuthi akakhonzwa yena kodwa wayalela abantu ukuba bakhonze unkulunkulu ngemisebenzi yakhe,” usho kanje.

Umfu Hadebe, obefungisa umfu Madondo, umyale ngokuthi umsebenzi kankulunkulu ungamshintshi kodwa ahlale eyilokhu abantu abamazi eyikhona.

“Ungazami ukuzenza omunye umuntu Mfu Madondo ngoba uzolahlekelwa ubuwena. Qinisekisa ukuthi awuhlukanisi abazalwane ngoba benamandla angalingani. Yiba umalusi wazo zonke izimvu zikankulunkulu,” usho kanje.

UMBHISHOBHI Phembukuthula Buthelezi obeshumayela.

IZITHOMBE NGU: TSEPO MOLEFE

UMFU Mlungisi Madondo (ophakathi) obenzelwe inkonzo yokubekwa, ebusisa isidlo esingcwele nomfu Musa Zondi wamaluthela asenkandla (okwesokudla) nomfu Thandazile Ngubane wasejabavu Parish kwicentral Diocese egoli okwesobunxele.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.