THANDI ZONDI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

ISINTU sethu sinothile, akudingi sikopele kwabanye abantu uma kuza kwezemfashini. Kusekuningi kakhulu esingakakusebenzisi, okumele sikwenze wukuqhamuka nokusha futhi okusemgangathweni,” kusho uxolani Zulu oyiproject Leader kwikwazulu-natal Fashion Council, osanda kuhola umcimbi obumkhulukazi owaziwa ngele-africa Fashion Exchange

(AFX).

Uxolani uqophe umlando eba ngowokuqala ngqa wesilisa ukungena esikhundleni sokuba yimanaging Director YEKZN

FC, ebesaziwa ngokuba ngesabesifazane. Engxoxweni ekhethekile abe nayo NELANGA Langesonto uthi abazama ukukwenza kulesi sikhungo wukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakwazulu-natal uyahluka kweminye. Imisiko yabo uthi igqugquzelwe yizinto zesintu lesi sifundazwe esigabe ngazo.

“Esikuzamayo wukuba umsiki wengqephu akwazi ukuziphilisa, abe nelebuli ethi yena. Sibe sesimchushisa njengekznfc ukuthi angayenza kanjani ukuba yehluke imisiko futhi ivelele, nokuthi uzigcina kanjani izinto zakhe zisemgangathweni ngoba imisiko yabo kayigcini la, kodwa iya nasemazweni angaphandle, ngakho kumele bahambisane nesikhathi,” kuchaza uxolani.

Uthi kwezemfashini abasiki bengqephu bakuleli baziwa njengabantu abalandela ama- trend akwezinye izindawo. Bese kuthi izinto zabo zangapha zigcine sezithathwa ngabanye abantu.

Uqhube wathi kubalulekile ukuba abasiki bengqephu bakuleli kube yibona ababuka umuntu wase-afrika bamthungele ngoba yibona abamazi kahle ukuthi ume kanjani, kungaze kuqhamuke abantu bangaphandle.

“Kumele kube yithina esikhombisa abantu bakwamanye amazwe ukuthi uma uthungela thina, uthunga kanjani,” echaza. Njengoba kade kune-afx, ingqikithi ibithi ‘Africa By Design’. Uthi abasiki bengqephu babenikwe umyalelo wokuba basebenze ndawonye, babuke isimo sezulu okuphilwa ngaphansi kwaso, imizimba yabantu bakuleli nempilo ephilwa kuleli.

Phakathi kwemicimbi yemfashini aseke wayingxenye yayo uxolani, kubalwa nedundee

July. Uthi kubalulekile ukuba nomphakathi ubaxhase abasiki bengqephu ngokuthenga kubona.

“Into enhle ngokuba nento ethungiwe wukuthi kusuke kungeyakho wedwa, yehlukile futhi imejelwe wena, ngaphezu kwalokho iyi- quality,” echaza.

Uthi njengoba ekulo mkhakha wezemfashini, kayikho into engamjabulisa njengokubona abasiki bengqephu asuke nabo phansi sebehlonishwa umhlaba wonke.

“Ngingakuthokozela ukubona ama- designer ekhula enza nemali. "Ngigqugquzela kakhulu nokuba asebenzisane nezindawo ezikhiqiza izindwangu ukuze umuntu nomuntu abe nento yakhe ehlukile ngoba kuba yinkinga uma wonke umuntu ezothenga kumkhiqizi wendwangu oyedwa,” kuqhuba yena. Njengoba kunezikhathi lapho kuba khona nezingxabano phakathi kwabasiki bengqephu mayelana nokuntshontshelana amadesign, uthi kubalulekile ukuba uma ungumsiki wengqephu uzenzele izinto zakho ezehlukile. Lokhu ukwenza ngokuba ube nento ezokugqugquzela, okuyinto ozosusela kuyona imisiko yakho, bese wenza imidwebo, unamathisele i- fabric ozobe uyisebenzisa kulowo msiko, wenze amasampula akho. Uthi konke lokhu kuyasiza uma sekunomsindo.

“Kuba nobulungiswa uma wenze ngale ndlela. Umuntu angakukopisha kodwa ngeke abe nguwena,” kuphetha uxolani WEKZNFC.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.