4. NGAZE NGAFA YINDLALA

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

omunye akanayo, baze bathole nabantwana, bakhe umuzi bahlale banethezeke kube mnandi.

Lokho kusho ukuthi into ebalulekile wuthando lweqiniso. Kuhle khona ukuzinakekela, uqikelele ukuthi igciwane awulitholi. Into okufanele ukuba uyenze ukuhamba uyofuna ulwazi kudokotela noma emtholampilo, bese naye umthatha niyofuna izeluleko.

Abezempilo kuyofanele nibabikele isimo bese beneluleka ngokufanele nikwenze. Musa ukuze uziphathisa nge- stress ngento encane sisi, umuntu oneHIV useyakwazi ukuphila impilo ejwayelekile uma eziphethe kahle, edla nemishanguzo.

Ungambalekeli umuntu ngoba enehiv - uma umthanda hlala naye.

Ungakhohlwa ukubonga isoka lakho ngokwethembeka - omunye umuntu ubengeke akutshele isimo sakhe, ubezokwesulela ngalo igciwane akushiye kanjalo futhi. qe ukuba akuthande ngenkani, kuyodingeka ukuba uqine, wamukele isimo uziqhubekele nempilo. Bese ngokuzayo ugwema iphutha olenzile lokufihla isimo sakho. UMBUZO: NGINGOWESIFAZANE oneminyaka ewu-48 ubudala, ngithandana nomlisa ona-62 iminyaka yobudala, sihlala ndawonye. Inkinga yami ukuthi wake wahamba iminyaka emibili ehlala nenye intombi.

Ngendlela engangimthanda ngayo ngasukuma ngihamba izinyanga waze wabuya. Ukubuya kwakhe induku yakhe ayisavuki, sesiyalala nje kanti mina igazi lisagijima. Uma ngibuza ngalokhu uvele athi uyagula, sengizizwa ngiphelelwa uthando lwakhe manje. Uma ngithi akaye kubo akafuni, ngingenzenjani? Sizani bo, iyangibulala indlala.

IMPENDULO: zixaki ngokuyozama naye, noma kukhona lapho ngizwe khona ngimtshela akayingeni. Manje angisaliboni ikusasa othandweni lwethu, bengilokhu ngibekezele ngithi kuzoba ngcono kodwa kuphela isineke.

Bengithi ngenza ubulungiswa ngokuba naye noma kusambhedela kodwa sengibona engathi akayona indoda eqotho engiyidingayo. Angazi noma uyivila kumbe akangicabangeli.

Ngibona sekuyimi owenza umsebenzi wakhe njengendoda. Ngiyamthanda kodwa kunzima, usefana nengane yami. Ngineminyaka ewu-34, ngingakujabulela ukutotoswa othandweni ngikhishwe, ngithengelwe nezipho ezingangijabulisa kodwa manje uthando lwethu seluyabanda nje.

IMPENDULO: Waze walubeka lwacaca udaba lwakho dadewethu, siyazwakala impela isikhalo sakho futhi akuyona imbudane le okhala ngayo.

Engikuthanda ngawe ukuthi kunemizamo osuyenzile ukulekelela isoka lakho ukuba lithole umsebenzi kodwa ulibona lizithela ngabandayo. Futhi sekuneminyaka uhleli naye umbekezelele kulesi simo.

Kungenzeka ukuba lo mlisa yivilavoco elingafuni ukusebenza, elifuna ukondliwa. Mhlawumbe ukuba uyazama naye, kubonakale ukuthi uzimisele ngokuthola umsebenzi ngabe kuyezwakala kodwa uma ezithela ngabandayo kusho ukuthi akundoda yalutho leyo.

Kuyiqiniso ukuthi kuyo yonke into esiyenzayo empilweni kufanele kube nenqubekela phambili, awukwazi ukumosha isikhathi sakho ngokuhlala othandweni olungayi phambili.

Ngicela uhlale naye phansi uke umbuze ukuthi uzimisele ngani empilweni, bese umtshela ukuthi wena uzizwa kanjani ngendlela aziphethe ngayo.

Emuva kwaleyo ngxoxo yenu kuyoba lula ukuba uthathe isinqumo esifanele. kungenzeka ukuba inkinga ikuye.

Kungenzeka ukuba izinga lokulangazelela le nkonzo lehlile kuye egazini ngenxa yezizathu ezithile zempilo.

Kungenzeka futhi ukuthi nguwe ohlulekayo ukumanelisa, lokho kumenza angalangazeleli. Kukhona amadoda angamavila, angenamdlandla futhi angakwazi ukufinyelela ezindaweni ezithokozisa owesifazane.

Kodwa-ke ngicela nike nihlale phansi nixoxe, ningaxabani kodwa nikhulume amaqiniso nje. Indaba yale nkonzo inkulu, imizi iyabhidlika ngenxa yokuthi kusuke sekukhona onganelisekile. Uma kunesimo esithile esidinga ukuba kutholakale usizo lwezempilo, hambani niye kodokotela.

*Sicela bonke abafisa ukuthumela imibuzo noma abafisa ukusizakala ezinkingeni ababhekene nazo basebenzise inombolo kawhatsapp ethi 082 070 8034. Sizozama ngakho konke ukuyiphendula imibuzo yenu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.