THANDI ZONDI

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

KUTHIWA alipheli lingenazo izindaba zalo! Leli sonto esiliphethayo silivule ngomhlonishwa wethu umalusi Gigaba, futhi ngibona sengathi silivala ngaye. Cha nesibongo sakhe siyasho sithi “Gigaba” ngakho-ke akwethusi ukubona izigigaba zempilo yakhe. Kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi wawungenwe yini Gigabyte uze uqophe leya video? Umzala uyakuhlonipha kodwa kumele wazi ukuthi kuba nzima ukuhlonipha umuntu uma usuwazi ubuze bakhe. Ngiyizwile incazelo yakho kodwa angenelisekile, mhlampe kuzomele uvakashele umzala uzomchazela kahle eceleni ukuthi kwenzekeni ngempela.

UYABONA Pastor Mjostana, uma leli dombolo lakho lizokusanganisa kungcono uvele uliyeke ulithwalise abanye abantu. Beningenwe yini ngempela ngale migilingwane ebeniyenza nabangani bakho olwandle? Khona bengazi ukuthi uma umuntu eyiciko unokwenza izinto ezingajwayelekile, kodwa selokhu kufike le nto yokuthwala idombolo ngathi baningi abazohanjelwa yingqondo. Ngibabona bonke nje abangani bakho obunabo kodwa okukaprofessor kungethusile ngoba akayena umuntu ophaphile, manje uma kuthiwa kuthwalwa idombolo naye ngathi uvele wahanjelwa umqondo wakhumula ibhulukwe. Kodwa mfokalanga yini le osibukisa yona? INDABA yasesouth Africa iyadida kodwa ngoba uthi umuntu ebheda ehlulwa wumsebenzi avele enziwe ihlaya engabe uyalungiswa noma kunikezwe umuntu owaziyo umsebenzi. Kunaleli rasta elidweba osaziwayo uma beqeda nje ukudlula emhlabeni - ngokwami kumele ngabe kade wamiswa lo muntu kulo msebenzi ngoba usumhlule kaningi, manje thina sijaha ukuhlekisa ngombhedo wakhe. Rasta ngicela ungisize, uma kushona mina umzala ungangidwebi, sengibaqokile abantu abazongidweba. Sekwanele manje Rasta, usubhede kwaze kweqa. WU Shem, kwazisholo usomgaga! Hhay qomani bo girl, asinamona, kodwa siyoyicela ivuthiwe. Angikholwanga ngibona lo mlisa obeganwa ngempelasonto edlule, ulinda Mthethwa, ngisho yena impela lo okusabalale i- video yomshado wakhe ezinkundleni zokuxhumana. Yaze yayihlazo indoda. Ngisale ngizibuza ukuthi kodwa umshada kanjani umuntu obukisa ngawe kanjena phambi kwabantu bakini! Ngikwethulela isigqoko sisi utiny ngokushada nendoda engezwa kanjena, kwala ngisho isikhuzwa incengwa. Cha uganile mtakama, indoda yakho ngiyayesaba mina. Uma kungathiwa iyangimisa endleleni ngingabaleka ngizephule. Futhi nje ngingancamela ukugugela ekhaya kunokugana indoda enje. Nyambose uyisiphoxi sokuzalwa! WAZE wakhuluphala umastermind wozalo. Cha khehlah, kukuthandile ukuba ngubaba. Ngimbone emcimbini walo Uzalo, angazi noma kwenziwa ukuthi kade ngamgcina yini. Ngiqale ngazibonela isibutubutu nje, ngaxakeka ukuthi ngubani lona, kuze kwasiza ukuba abizwe phambili azobingelela. Usho ngezihlathi ezicwebezelayo ungafunga ukuthi useziphilela ngamagwinya nje.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.