SEBASTIAN JILI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

NGABE WUSUKU LWAKHO LOKUZALWA NAMUHLA?

KUNEMIBONO okuzodingeka uyiqhakambise ehambisana kakhulu nezinguquko eziya phambili. Ungaba namasu okuguqula indlela abanye abacabanga ngayo. Uwusizo kwabanye kodwa abaningi abakubongi ngendlela oyilindele.

ARIES

UNGATHATHI izinqumo eziphuthumayo ungakazihlaziyi. Uyakuqonda ukuthi uhlale udlula ezimweni ezahlukene ezikunyakazisayo. Amazwi akho kumele akhe futhi avuselele labo asebephelelwe yithemba.

TAURUS (April 20-May 20)

UMNYAKAZO owenzayo empilweni yakho kumele ukhombise ukuthi ulangazelele izinto ezinkulu. Kunezinhlelo ogcina ngokuzicabanga ubuye ungazilandeli. Kumele uhlale uqaphele njalo amathuba angase avuleke.

GEMINI (May 21-June 21)

NANXA kukhona okungahambanga kahle ezinhlelweni zakho kodwa zikhona izinto ozishaya isifuba ngazo. Uze ungazami ukuhlehlisa izinto ngoba uzobona sekukuningi kakhulu okumele ukwenze.

CANCER

NGEKE kukusize ukulokhu ubalisa ngamaphutha osuwenzile, okubalulekile ukuba uthole isifundo esithile kuwona. Ukufezeka kwezinye izinto empilweni yakho kuzoncika ekutheni wena ugxile kukuphi.

LEO (March 21-April 19) (July 23-August 22)

UZINIKELE kakhulu ekuthungatheni okusha ukuze uhlale uhlomile njalo. Uzothola ukutuswa kakhulu kwamanye amagalelo akho athinta ukuzithuthukisa. Abanye babuye bakubone ungumuntu onokuziphakamisa.

VIRGO (June 21-July 22) (Aug 23-Sept 22)

QIKELELA ukuthi amancoko akho awahlali kabuhlungu kwabanye. Uzohluza ingqondo yakho bese ikwazi ukuqhamuka namasu akhaliphe kakhulu. Zixolele wena kulokhu okungahambanga ngendlela oyilindele.

LIBRA (Sept 23-Oct 22)

UKUZE impilo yakho ibe lula ngendlela ofisa ngayo, beka phambili lezo zinto ezisemqoka. Konke okuhlongozayo kuzodingeka kubonakale ngokushesha. Akukho okukuphatha kabi empilweni njengokugxekwa.

SCORPIO (Oct 23-Nov 21)

IZINTO ezidla isikhathi sakho kumele uqhelelane nazo ngoba isikhathi sisemqoka kakhulu. Amathemba empilweni ayakusebenzela ngoba akunika isiqiniseko ngokunye okungakafezeki.

SAGITTARIUS (Nov 22-Dec 21)

IZINTO zibukeka zingaba umzabalazo empilweni yakho kodwa konke okwesikhashana. Ukusukuma nje ulungise lokho okungalungile kuzodingeka kube nomphumela obonakalayo.

CAPRICORN (Dec 22-Jan 19)

INDLELA ozogqamisa ngayo ubumqoka bakho wukuvele wenze okuningi okunobuhlakani. Uma nje ubona ungafinyeleli ngesikhathi ezinhlosweni zakho ungapheli amandla. Okuthinta ezothando kudingeka ukuhambise ngendlela enenhlonipho.

AQUARIUS (Jan 20-Feb 18)

UZOPHOQELEKA ukukhuculula imicabango engalungile ngoba uzozibonela ukuthi ibuye ilethe ukukhathazeka. Umqondo wakho uzokulangazelela ukubumba izinhloso ezinhle eziya phambili.

PISCES (Feb 19-March 20)

KUZODINGEKA ugqamise kakhulu izenzo zakho kakhulu ngaphezu kwalokho okusho ngomlomo. Ukuphumelela kwakho kuzoncika emfihlweni yokukwazi ukusebenzisa isikhathi ngemfanelo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.