ISIMILO

Ilanga langeSonto - - Imibono -

Kofikelwa wudumo nganoma iyiphi kulezi zindlela esezishiwo, kusuke sekumele ashintshe ukwenza ngoba phela udumo lusuke selumfake phansi kolunye uhlelo lokuziphatha.

Empeleni kuke kuqubuke nezilingo vele ezihlose khona ukukuvivinya kuso isimilo.

Uma kuthiwa umfundisi webile, unguphumasilwe noma uyisiphingi - okwakhe kuba yindaba enkulu kunokuba lezi zinto zenziwe ngumuntu nje ongelutho.

Sekwake kwabikwa kulo leli phephandaba ngabefundisi abakhetha ukuzibulala ngoba kudaluleke ukuthi benza ucansi nabafana basebandleni.

Kuleli sonto indaba kamnu Malusi Gigaba ye- video lapho ebonakala khona ephulaza isitho sakhe sangasese ibe nkulu, yasakazeka izwe lonke, ezinkundleni zokuxhumana, emisakazweni, emaphephandabeni nakomabonakude. Kodwa ukuba ubengumu-

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.