Abadala bebandla baphiwe izipho

Ilanga langeSonto - - Izindaba - EZENKOLO KNOWLEDGE SIMELANE

IBANDLA lamaroma akhatholika ist Annes, emzinto, lithole izibusiso kwabadala balo ngokubenzela umbungazo wokubabonga ngokukhonza ngokwethembeka nokuba yisibonelo impilo yabo yonke.

Umcimbi obungempelasonto edlule, ubudle ngomculo nezinkulumo ezakhayo, kwadliwa nezwi ebiligxile ekunakekelweni kwabo.

Konke lokhu bekuhlanganiswe ngufata Thobani Mthembu nethimba lakhe lasebandleni. Intshumayelo yethulwe ngufata Sibusiso Mkhize ofunde encwadini yesambulo 22 kusuka evesini 5 lapho kufundeka khona kanje: “Ubusuku abuyikuba khona, abadingi ukukhanya kwesibani nokukhanya kwelanga, ngokuba inkosi unkulunkulu iyakubakhanyisela; bayakubusa phakade naphakade.”

Eshumayela ufata Mkhize uthe: “Noma umuntu engazibona esezinkingeni ezingakanani emzini wakhe ngisho kubantwana bakhe imbala, izwi lenkosi lisiqinisa idolo ngokuthi konke lokho kuyodlula uma umuntu ehamba ekukhanyeni kwenkosi.

"Ukukhanya esizwa ngakho lapha, kuwukukhanya okwedlula konke okunye kwelanga, kodwa ngokokukhazimuliswa yinkosi ujesu futhi kutholakala kuyena kuphela,” kusho ufata Mkhize.

Ufata Mkhize uqhubeke wexwayisa ibandla ngezikhathi zokugcina lapho abantu bedukiswa khona ngusathane noma umphikukrestu. Uthe: “Baningi abaphika ukrestu ngezenzo bengaboni ukuthi bayamphika. Kunabantu abamelene nemisebenzi emihle enjengalena emasontweni, uma kuthiwa akukhishwe imali kubusiswe abadala babe namazwi angemahle.

"Uye uthole ukuthi abebevutha enkosini eminyakeni eyedlule sebelothile, kuthi labo ababelothile sebevutha bhe. Konke lokhu kuyizimpawu zokuthi useyabuya ujesu.”

Kube sekuba nezinkulumo lapho umnu Bheka Ndlovu wenhlangano yomhlaba ebizwa ngecharecters Charity ethe khona kuye kuhlonzwe imizi okubonakalayo ukuthi ikati lilala eziko bese beyayinikelela.

“Siye sisize kwabanenkinga empilweni nasemoyeni, sibahambele abadala,” kusho umnu Ndlovu.

Ufata Mthembu uphe abadala izipho wathi lokhu bakwenzela ukuzibongela kubona ngoba bakhombise ukwethembeka ebandleni abaze balilahla baze bafika kule minyaka abakuyo. Uthe ibandla limi ngabo abantu abadala, bakhokha izimfanelo zebandla ngisho kunjani.

“Ngaphandle kwenu, asilutho. Siyaziqhenya ngani bogogo nomkhulu, niyisibusiso kithina, niyimigogodla yebandla,” kusho ufata Mthembu.

Bazibongele abadala kufata nethimba lakhe bahlaliswa kahle ematafuleni bazitika ngezibiliboco. Iqembu lendlamu lenze ezibukwayo, ikhwaya yebandla yanandisa ngomculo we- classic. [email protected] co.za

IZITHOMBE NGU: KNOWLEDGE SIMELANE

UFATA Thobani Mthembu (kwesokunxele nofata Sibusiso Mkhize bephuma enkonzweni yabadala, est Annes emzinto ngesonto. Kubonakala abadala belandela ngemuva.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.