Iyavuthwa eye-fracking okhahlamba

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI

Phakathi kwezinye izinto ezibalwa ngososayensi ukuthi zingase zilindelwe ngokuqalwa kwalo msebenzi we- fracking ohlongozwayo, yilezi:

ngxenyeni ezithintekile;

angaphansi komhlaba nalawo angaphezulu;

amanzi akhona kwazise le mboni idinga amanzi amaningi;

dla emasimini ngenxa yokuntuleka kwamanzi;

owakhe ezindaweni ezithintekile;

nenhlabathi kulezo zindawo ezithintekile.

Nakuba kubikwa ukuthi izazi zomkhathi zizwakalisa ukungakhathazeki ngomsebenzi we- fracking ohlongozwayo, nokho akukabi nasiqiniseko sokuthi kuzokwenze-

kuyona okukhona nezindishi zokupopola umkhathi, ezibizwa ngeSquare Kilometre Array nosekuchithwa izigidigidi zemali yohulumeni bamazwe ahlukene ukuze zigxunyekwe ekaroo.

Nalapha Kwazulu-natal akuzwakali ukuthi kuthiwani ngezintaba zokhahlamba esezamenye-

nokuzenza zibe semqoka embonini yezokuvakasha!

Ububanzi bendawo ezothinteka uma umsebenzi wokuhlwaya usuqalile bulinganiselwa ku-1 mi- llion wamahektha, sekuhlangene okukhona kuyona amapulazi angu6060! Kuyaziwa ukuthi ezolimo zinamathuba omsebenzi angunophelo kwazise isisu asikweletwa.

wo lona we- gas nowoyela, ubizwa nge non- renewable resources, okusho ukuthi kuyofika isikhathi sokuba uphele ngomuso, kanti eyokudaleka kwamathuba emisebenzi iyona abavamise ukugaba ngayo osozimboni nxa bekhankasela ukwesekwa ukuba uqhubeke umsebenzi walolu hlobo.

zivela kuqubuke nemibuzo engenayo impendulo maqondana

iziphathimandla uma seziphebeza yonke eminye imibono eyehlukile kokufunwa ngosozimboni.

Uma-ke sekufakwa nodaba lomhlaba nokuthathwa kwawo ngaphandle kwesinxephezelo, kunzima ngempela ukuthi imbiza yalesi sitshulu iyoke ivuthwe na.

AYAQINA amahlebezi okuthi izinkampani ezinkulu zakwamanye amazwe ezigxile embonini kawoyela ne-gas seziphinde zayivusa indaba yokuba zinikwe ilungelo lokuhlwaya lo mcebo nge-fracking.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.