ABAKA-ST FRANCIS BANXUSWE UKUBA BAGCINE IZIMFUNDISO ZOMHLANGANO

Ilanga langeSonto - - Izindaba - TSEPO MOLEFE

UMPHRISTI webandla lamaroma akhatholika, osemhlanganweni kafrancis ocwebileyo, unxuse abazalwane baleli bandla abangamafranciscan ukuba balonde kahle izimfundiso zalo mhlangano ngokuba bangavumi ukuba yizigqila zikasathane ngoba bazoba yintshela yebhodwe lasesihogweni, lokho ufrancis angakufuni.

Ufata Buhlebenkosi Johannes Mngwengwe (TOR) wasest James Parish, emooi-river, ubeshumayela emvuselelweni yamafranciscan ebihambisana nokukhunjulwa kwamalungu alo mhlangano angasekho emhlabeni.

Le mvuselelo beyisest Albert Parish, esigodini, emgungundlovu, ngaphansi kobuholi bukafr Raphael Mahlangu wepietermaritzburg and Vulindlela Deanery, eholwa ngudean Fr Sifiso Ndlovu, ongaphansi kwedayosisi yaseThekwini eyenganyelwe inhloko yamakhatholika e-afrika eseningizimu, ukhadinali Wilfrid Napier (OFM).

Amagama abangasekho abizwe elathini elicwebileyo nguyena ufr Mngwengwe elekelelwa nguBrother Dominic Sithole nosister Thembi Mafu. Kule mvuselelo bekuhlangene amafranciscan abevela kuwona wonke amapherishi akumadeanery abumbe idayosisi yasethekwini.

Ekhuluma namafranciscan ufr Mngwengwe ukhale ngoku- hlukana kwemibono okukhona kumakhristu uma sekuza ekwenzeni inkonzo yokukhumbula abangasekho kulo mhlaba.

“U-francis okuqanjwe ngaye lo mhlangano usifundise kabanzi ngokufa. Thina esiphilayo siyadinga ukukhulekela abangasekho ngoba nathi siyokufa. Yebo, ukungena komuntu ethuneni akumhlambululi ngoba siyazi ukuthi mhla inkosi ibuya izolanda ibandla layo, abafile bayovuka bese kuthi umuntu azilande ngempilo yakhe abeyiphila esesemhlabeni.

“Ngakho uma singcwaba umuntu sisuke sibeka inyama endaweni yayo kodwa indaba enkulu isele nomphefumulo wakhe ukuthi ngabe wona ukuphi. Ukubakhulekela lokhu esikwenzayo sisuke sibanxusela kunkulunkulu ukubamukela embusweni wakhe,” ubeke kanje.

Umnu Aai Ndlovu, ongumengameli wamafranciscan kwidayosisi yasethekwini, uthe bengamalungu omhlangano bazonxusela abafowabo nodadewabo ababenabo emhlanganweni kafrancis ocwebileyo.

“Le nkonzo ngeyokuthula nokujula njengoba sikhumbula nemisebenzi yabo emhlanganweni. Sizobabiza emsamo omkhulu waselathini elicwebileyo lapho sizobabememeza khona sithi mabahlanganyele nathi njengoba sizohlanza imimoya yabo ukuze ihlangane nonkulunkulu,” usho kanje.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.