Wethuswe yizikhalo

Banikezwe igunya lokukhipha amakhansela ezikhundleni

Ilanga - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE

ZISHIYE ezingalazi emakhanseleni izakhamizi zaseMandawe - ngaphansi kukaMasipala Umdoni ziwatshela kwezikabhoqo ukuthi ehlulwa wumsebenzi wawo.

Lezi zakhamizi beziceba la makhansela ngeSonto kuNkk Weziwe Thusi, obambile njengongqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal. UNkk Thusi obebambele ungqongqoshe walo mnyango, uNkk Nomusa DubeNcube, uhambe ebabaza izinkinga ezethuliwe, waze walimisa ngembaba elokuthi ezinye zazo ziyethusa.

Amakhansela aseMdoni abeholwa yimeya, uMnu Thobani Dube, nesekela layo, uNkk Mbali Cele. Abekhona nguMnu Siyabonga Khwela, uMnu Bonginkosi Mngadi noMnu Sobhuza Ngwane. Bekukhona nabebemele umnyango kaNkk Dube-Ncube.

UMnu Dube uqale ngokuphendula izikhalo ezazithunyelwe wumphakathi ezaze zadala ukuba kube nombhikisho kwaze kwavalwa imigwaqo. Uthe esikhalweni sokuthi kunezimenenja kulo masipala ezisolwa ngenkohlakalo, sezithathelwe izinyathelo ziyaphenywa.

Udaba lomgwaqo owelela eMahlongwa oGqolweni okuthiwa waqalwa kepha kawusapheli - uthe sekuqashwe usonkontileka omusha ozoqhubeka nokuwakha, wathi nokuthi naye lo sonkontileka akakaholelwa, uzolusukumela lolo daba.

Ngokungabikhona kwezinhlelo zokuthuthukisa intsha, uthe indaba ilele kwi- youth forum okumele ibikele intsha, ithathe izikhalo zayo izethule kumasipala, kepha kayikwenzi lokho. Uthe sekuzoba khona ingqungquthela yokuhlomisa intsha ngezamabhizinisi, (Youth Business Summit) maduze nje.

Udaba lwabasebenza ukuhlanza izindawo, uthe lusazobhungwa kahle ngoba umthetho uthi abantu mabahole okungenani u-R20 ngehora okusho ukuthi amahora awu-8 enza imali ewuR160 ngosuku. Odabeni lokuthi kwakhangiswa imisebenzi ewu50 kepha kwangaqashwa muntu, imeya ithe isizathu wukuthi kusaphenywa.

Odabeni lomngcele ku-Ward 16 ithe luzokwethulwa emnyangweni wokuklanywa kwemingcele uma sekusondele isikhathi sokuvota ngoba umthetho uthi ukuze abantu babe nesigceme sabo, kumele balinganiselwe ku-3 000 ngesibalo.

Kolokwakhelwa kwabantu izindlu kumele ngabe ikomiti elibizwa ngeSteering Committee yilo elibuya liyobikela umphakathi ngezinhlelo eziqhubekayo, ngokusho kwemeya. Esikhalweni ngamaphoyisa alimaza abantu ngesikhathi kubhikishwa, ithe bazoba nomhlangano nazo zonke izinhlaka ezifanele bathole uhlangothi lwawo.

Izakhamizi zinikwe ithuba lokuba zikhulume, zabeka nazi izikhalo ezilandelayo:

Wukwehluleka kwamakhansela ukubiza imihlangano, ikakhulukazi elika-Ward 17 .

Kunamakhansela angawuhloniphi umphakathi, abuye awuchaphe ngenhlamba.

Kunezinkontileka ezilokhu zivuselelwe njalo izivumelwano zazo ngoba zingaphansi kwephiko lamakhansela athile.

Izindlu zomxhaso zakhiwa ngendlela engafani

Abahloli bezindlu kabayi uma kwakhiwa, omakhi bakha ukuthanda kwabo okungadala umonakalo empilweni yabantu. Intsha kayiyitholi imisebenzi. Kuningi okushiwo kulo mhlangano kepha uNkk Thusi uzwakalise ukwethuka kwakhe ngokuthi nemeya ivumile ukuthi kunokwehluka okukhona ekubizweni kwezimbizo nokuthi amakomiti amele umphakathi, kawayenzi imisebenzi yawo.

Uthe uzokwedlulisa zonke izikhalo kuNkk Dube-Ncube, wanxusa ukuba kube nokusebenzisana kunokuba kuyiwe emigwaqweni kuyomashwa.

"Njengoba sesihlale phansi saxoxa kanje, makuqhubeke izingxoxo ngoba kuyacaca ukuthi bekungekho ukuxhumana phakathi kwenu namakhansela enu. Khumbulani-ke ukuthi yinina obasi okumele kuthi uma amakhansela engawenzi umsebenzi wawo, niwakhiphe,” kusho uNkk Thusi. knowledge.simelane@ilanganews. co.za

KUSUKELA kwesokunxele nguNkk Weziwe Thusi (ovele kancane), yiMeya yaseMdoni uMnu Thobani Dube noMnu Sobhuza Ngwane, oyikhansela.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.