Ubethi uyazelapha oqale elama- smoothie

Ibhizinisi lakhe liyadlondlobala ezinkundleni zokuxhumana

Ilanga - - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA

UNAMAPHUPHO amakhulu ngebhizinisi lakhe lokukhiqiza iziphuzo ezinempilo ezibizwa ngamasmoothies, uNkk Bonisiwe MbathaCele, ongumnikazi weShake It To Your Life (SITY) Smoothies.

Lo somabhizinisi uthi wukukhuluphala kwakhe uqobo okuholele ekubeni azihluphe enze ucwaningo ngama- smoothie ehlukene ngoba esetholile ukuthi ukuze akwazi ukwehlisa isisindo, kumele adle ngendlela (enempilo).

UNkk Mbatha-Cele ongowokuzalwa oNdini, manje osezinze eGlenwood, eThekwini, uthi isisindo sakhe besiku-107kg ngesikhathi ekhetha ukulandela ukudla ngendlela enempilo kanti kumanje useku-84kg.

Uthi ngesikhathi eqala enza lokhu - ngokwenza ama- smoothie aziphuzele wona - ubengazitsheli ukuthi ngelinye ilanga lokho kungagcina kumnika umqondo wokuqala ibhizinisi.

“Ngithe uma sengibona ukuthi inkinga yami enkulu wukungadli imifino nezithelo ngendlela, ngabe sengenza ucwaningo lokuthi ngingenza kanjani ukuba ngikwazi ukukudla.

"Ngithole ukuthi ngingakwazi ngokuba ngenze i- smoothie ngihlanganise noma izitshalo ezintathu noma izithelo, ngiphuze,” kusho yena. Uthi ngemuva kwamasonto amathathu enza lokhu, uwubonile umehluko emzimbeni wakhe, okuyilapho abantu abaningi beqale khona ukumbuza ukuthi wenza ngani.

“Ngibe sengizihlupha ngokufunda ngezithelo nangezitshalo ezahlukene ukuthi zenza msebenzi muni emzimbeni. Yilapho ngithole khona ulwazi lokuthi uma umuntu efuna ukwehla (isisindo) yiziphi izitshalo ezidingekayo emzimbeni nokuthi ofuna ukukhuluphala yena kumele adle ziphi,” kusho yena.

Ezinyangeni ezintathu ezedlule, inkampani yakhe ithole isitifiketi emnyangweni wezempilo, esiveza ukuthi umkhiqizo wakhe unempilo ngempela futhi wenziwe endaweni ehlanzekile.

“Lokhu kakubanga yindlela elula ngoba kungithathe isikhathi eside ukuba ngize ngithole lesi sitifiketi. Kudingeke ukuba kufike abahlola ukuthi kuhlanzekile yini, nabezicishamlilo babheke ukuthi konke kumi ngomumo yini uma kungase kuqubuke umlilo," kusho yena.

Uthi kuthe uma ebona ukuthi leli qhinga lama- smoothie limsebenzela kangakanani, wafaka abangani bakhe wabanika wona ukuba bawazame.

Bawathandile, babona ukuthi ayabasebenzela.

Uthi kuthe ngelinye nje ilanga wavuka nombono wokuqala ibhizinisi akhiqize la ma- smoothie aphinde afundise abantu ukuthi kubaluleke ngani ukudla ngendlela enempilo nokuthi wona amasmoothie analiphi iqhaza ekunikeni umzimba imisoco efanelekile.

Utshele ILANGA ukuthi umnyango wezohwebo nezimboni umnike ithuba lokuyokhangisa kwiToursim Indaba yangonyaka odlule, lapho ehlabane khona njengomunye wosomabhizinisi abasafufusa.

“Ukusebenzisana kwami nabo (abomnyango wezohwebo nezimboni) kungivule amehlo ngafunda okuningi.

"Ngithole amakhasimende amaningi kanti manje ngisebenza kakhulu nabanezifo ezinjengoshukela - okudingeka badle ngendlela - ngabafuna ukwehlisa isisindo kanti nabafundisa ngokuzivocavoca uma benama- wellness day ngiyabahambela,” kusho yena.

Ngoba uyasebenza, uthi ibhizinisi lakhe lisebenza kakhulu ezinkundleni zokuxhumana lapho amakhasimende akhe efaka khona ama-oda.

“Ngibuya emsebenzini ngenze ama-oda ngiwafake efrijini ekuseni ngiwahambise, abanye bayazilandela kanti manje isifiso sami esikhulu wukukhiqiza isibalo esikhulu (sama- smoothie) angene ezitolo ezinkulu ngoba ngifisa ukuba lezi ziphuzo zitholakale kuyona yonke iNingizimu Afrika,” kusho yena.

Uthi ama- smoothie akhe afika evaliwe kanti ahlala izinsuku eziwu-7 esesimeni esihle. “Ngiyaba nezipesheli ezahlukene ngoba inhloso okwamanje wukusabalalisa igama lebhizinisi lami ukuze abantu abaningi bazi ngalo,” kusho yena.

nonhlakaniphos@ilanganews. co.za

YIWONA la ma-smoothie anempilo akhiqizwa nguNkk Bonny Mbatha-Cele weSITY Smoothies.

IZITHOMBE ZITHUNYELWE

UFISA ukuwasabalalisa ezitolo ezinkulu ama-smoothie akhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.