SIGUDLA NOGALAKAJANA:

Ilanga - - Izindaba -

SITHE sisathiba ukoma esigodini sethu lapho kuphuza khona indlu emnyama kuphela, kwangena abelungu abathathu. Ababili bekungamadoda behamba nowesifazane obekhinde ngendlela yokuthi idilozi ubulibona emile nje, engadunusile.

Lesi sigodi ungafunga ukuthi kusemzini wezinsizwa ngoba sigcwala izimpongo, kuthi-ke ngezinye izinsuku babekhona abesifazane, kunuke amaphefumusi.

Eminyakeni edlule, ngisaqala ukuyihambela le ndawo, kwakugcwala izintokazi ezisencane ngoba phela yayihanjelwa ngamadoda ayeseqinile futhi adla izambane likapondo.

Wawuthi upaka imoto yakho nje uhaqwe yiphunga lesigazu. Ngisho uTito Mboweni imbala wayethanda ukuvela azohlala nathi, adle usu, amathumbu namanqina enkukhu, kodwa-ke sengiyaphaphalaza.

Asibuyele kulaba belungu. Bathe bengena nje babingelela bonke abantu - sengathi basazi kudala - sabhekana, sikhexe imilomo. Bakhona ababaphendulile, mina njengoba ngingezwani nondlebe, ngimane ngabaziba nje, ngaqhubeka ngazixoxela nezinsizwa.

Lo wesifazane, akuphelanga sikhathi, wabe esephaphe okwekati laselenki, ungqesta phela. Usemi phezu kwetafula, esesithulisa sonke ethi: “attention everyone”.

Awu ngathi nansi ingulube isinonela bo. Kuthe ukuthula kancane, abantu beshaqekile, umuntu eveze into efihlwayo. Phela njengoba besihleli phansi, ibisigqolozele into yalo mlungu, sikhuza uyehheni.

Ngehlulekile wukuzibamba, ngamtshela ukuthi akahlale ngentombi ngoba nakhu kugcwele izinsizwa. Ubuzile ukuthi ngithini ngoba bengisho ngesiZulu. Ngimtshelile ukuthi isiZulu kasitolikwa, kwangathi uyedlula lapho.

Wabuza ukuthi kukhona yini okuhle esikwenzayo ukukhumbula uMandela. Kwathi cwaka, ubungafunga ukuthi kufe umfundisi.

Uphindile wabuza, echaza nokuthi kunomkhankaso minyaka yonke lapho abantu benza okuhle imizuzu engamashumi ayisithupha nesikhombisa ukukhumbula uMandela.

Uthe uma engayitholi impendulo, wehla weza ngqo etafuleni lethu. Ufike wahlala kwesinye isihlalo ebesingenamuntu, wawuphinda futhi lo mbuzo. Izinsizwa kazizange zimphendule ngoba bezise- thuswe yile mfihlo ehleli ngaphandle.

Uthe ejika lapho wabhekana nami ngqo, engibuza wona lowo mbuzo. Mina-ke ngimtshelile ukuthi uMandela ngangimazela kude le, ngakho akulula ukumkhumbula ngoba wayengesona isihlobo noma umngani.

Ngamtshela nokuthi mina futhi sengikhathele yile nto yokuba kuthiwe masenze okuhle ngegama likaMandela sengathi thina kasinawo amagama. Yingakho nje abantu bengakwenzi okuhle nsuku zonke, bezenzela nje ngoba kuyinto enhle.

Ondlebezikhanyilanga yibo abaqala le nto yokuba masenze okuhle imizuzu engamashumi ayisithupha nesikhombisa egameni lekhehla, sengathi uMandela kwakunguyena kuphela umuntu omnyama lapha emhlabeni.

Nathi-ke njengoba singothathekile sesingene shiqe kuyo le mbudane. Phela naye uMadiba wayezenzela ayekwenza ngegama lakhe, akazange nje athi wenza ngegama likaMilazi.

Mina kangifuni ukukhethelwa ukuba ngenze into ngegama lomuntu thize ngoba nakhu bonke abantu benza njalo sengathi ngiyimvu yona elandela ezinye. Ake ngizikhethele nami njengomuntu onobuchopho lapha ekhanda. Uma ngizokwenza okuhle egameni lomunye umuntu, ngizozikhethela.

Mhlawumbe nje ngingazikhethela uBeyonce, intokazi ehlanyisa yonke inhlobo yomuntu wesilisa umhlaba wonke. Kanginandaba ukuthi ushadile, phela isiZulu sithi oseyishayile akakayosi, oseyosile akakayidli, kanti oseyidlile sizomshaya aze ayihlanze udemethi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.