Luyingozi enkulu uvendle

Ilanga - - Ziyasha -

Abantu abahlala ezindaweni ezingenawo amanzi agelezayo noma izindlu zangasese ezikhuculula indle ngamanzi, bavamise ukuthola lesi sifo emanzini anegciwane.

Ngokusho kochwepheshe bomtholampilo iMayo Clinic, e-USA leli gciwane lishesha kangangoba umuntu ohlala nosenalo angatheleleka naye.

Owesifazane ozithwele, onamasosha omzimba abuthaka ngenxa yezizathu ezithile njengonesandulela-ngculaza, wukungondleki, abantwana abasebancane: bonke laba basengcupheni yokuphathwa wuvendle. Nxa ungagonyelwe lesi sifo, usengcupheni enkulu yokuba sikungene, ikakhulukazi nxa:

uhambela indawo esanda ku hlaselwa yisona; unakekela onalesi sifo; uphatha noma uthinta isampula ( specimen) lokucwaninga e- laboratory; ukhishwe amathansela; uphansi kwengcindezi noma umsebenzi okukhandlayo emuva kokugudlana negciwane laso.

BASIHLONZA KANJANI ODOKOTELA?

Udokotela uqala ngokuqaphela izimpawu. Uyakuhlola ngokukunyakazisa ukuze abone izitho ezihlabekile, ukuqina komhlane nentamo, ubunzima ekuphakamiseni ikhanda uma ulele uqondile.

Ema- laboratory kuhlolwa nesampula lokuthathwe emphinjeni, indle noma uketshezi lomfunkulu ukuze kutholwe ukuthi mbala kalikho yini igciwane lalesi sifo.

IZINHLOBO ZASO

Zingaphezu kweyodwa izinhlobo zaso. Kunohlobo olubizwa ngeabortive polio noma non-paralytic polio, olungadali ukukhubazeka, nolubizwa ngeparalytic polio oludala ukukhubazeka. IMIPHUMELA YE NON-PARALYTIC POLIO

Izimpawu zalolu hlobo lovendle zingabonakala isikhathi esize sifinyelele ezinsukwini eziwu-10. Ezinye zalezi zimpawu yilokhu okulandelayo: wukushisa (imfiva), wukuvuvukala komphimbo, yikhanda elibuhlungu, wukuphalaza, wukukhathala ne-meningitis.

IMIPHUMELA YE-PARALYTIC POLIO

Lesi sifo singaholela ekukhubazekeni komgogodla ( spinal polio), brainstem ( bulbar polio) noma kokubili lokhu. Uma sisaqala kuba nezimpawu ezithi mazifane nezenon- paralytic, kodwa emuva kwesonto kuvela izimpawu ezinzima, phakathi kwazo okubalwa lokhu okulandelayo: wukuba ntekenteke kwezandla nemilenze kungakwazi ukuse benza (kwesinye isikhathi ngasohlangothini olulodwa); wukukhubazeka kwemilenze nezingalo, amaqakala nezinyawo. Ukucasha kwaso singabonakali kungaholela ekuthini kuphele amasonto awu-6 lowo esimphethe ethelela abanye ngaso engazelele.

Oyedwa kwabawu-200 abahlaselwa yisona bakhubazeka unomphelo. Kuleso sibalo ingxenye ewu-5%-10% yabo iyadlula emhlabeni nxa imisipha ehambelana nokuphefumula, iphelelwa ngamandla okwenza

umsebenzi wayo. SELASHWA KANJANI?

Lesi sifo kaselapheki, ngakho indlela engcono kakhulu yokubhekana naso wukugoma umuntu engakahlabeki. Umgomo walesi sifo watholwa okokuqala nguJonas Salk.

Kwabe kunethemba lokuthi umkhankaso wokugoma uyophetha ngokuba lesi sifo siphele nya emhlabeni jikelele. Ngekhulunyaka eledlule, e-Europe lesi bekuyisifo sezingane esibangela bazali ukukhathazeka ukudlula ezinye.

Abantwana kumele nakanjani bathole umgomo ngohlelo lokugoma olumiswe yizikhungo zempilo zomphakathi.

Uhlelo oluvamisile ngolokuba umntwana agonywe okokuqala emuva kwezinyanga ezimbili, ulandelise ngomunye emuva kwezinyanga ezine, nowodwa emuva kwezinyanga eziwu-6 kuya kweziwu-18 besekuba ngowokugcina wokuvuselela obangemuva kweminyaka emine kuya kwewu-6.

Njengoba abantu bengafani, kuyenzeka kuvele izimpawu zokwalana ( allergy) nawo umgomo, ezinye zazo okuyilezi ezilandelayo:

wubunzima bokuphefumula, imfiva, yinzulwane, wukuvuvukala komphimbo nokushaya ngesivinini esiphezulu kwenhliziyo. UMBHIDLANGO WOKUSIQEDA LESI SIFO

Kayiyekiwe imizamo yokuba lesi sifo sigcine siphelile nya emhlabeni. Njengoba sekushiwo, umhla ka-24 kuMfumfu (October) 2018, bekuwusuku lokuxwayisa ngalesi sifo emhlabe-ni jikelele osekuphele ishumi leminyaka manje lukhunjulwa.

Lolu suku lwaqokwa lwaqondaniswa nokuzalwa kukaJonas Salk ongusosayensi owathola umgomo walesi sifo. Eyanonyaka ingqungquthela ibiyenzelwe ePhiladelphia, e-USA.

ABANTWANA kumele nakanjani bathole umgomo ngohlelo lokugoma olumiswe yizikhungo zempilo zomphakathi. LESI sifo kaselapheki, ngakho indlela engcono kakhulu yokubhekana naso wukugoma umuntu engakahlabeki. ABANTU abahlala ezindaweni ezingenawo amanzi agelezayo noma izindlu zangasese ezikhuculula indle ngamanzi, bavamise ukuthola lesi sifo emanzini anegciwane.

IZITHOMBE NGABE: BIO PHARMA NEPINTEREST

UVENDLE lungaholela ekukhubazekeni komgogodla (spinal polio), brainstem (bulbar polio) noma kokubili lokhu. Oyedwa kwabawu-200 abahlaselwa uvendle bakhubazeka unomphelo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.