Imibono ngolwe-video kangqongqoshe

Ilanga - - Izindaba -

ABAFUNDI bethu baphawulile ngodaba lwe-video kaNgqongqoshe wezaseKhaya, uMnu Malusi Gigaba ( osesithombeni), evuse iminjunju kuPastor Sthembiso Zondo, kwazise naye wake wabasesimeni esifanayo:-

Lootluv Nkabindeh: Kazi bayithole kanjani i- video yakhe? Kwangafana kodwa naye.

LaMkhatshwa KaSthuli Gasela: Duduzekani bakithi, esikubonile kufana nokwakudaliwe.

Sindisiwe Mbedu: Kuvuke amaminithi encekwini!

Sthubeni Sjekula: Manje uma kade eshaya iponyaponya (ezijabulisa ngayedwana), abezindaba bangenaphi? Akabulalanga nje futhi akadlwengulile!

Khanyisani Sthembiso: Kangisho ukuthi uMnu Gigaba kakumele aziphulule uma ezwa ukuthi kunesidingo sokwenza njalo, kodwa ukuthi aze athumelele omunye umuntu kulesi sikhathi esiphila kuso! Sicela beziphathe kahle abantu abahamba phambi kwethu.

Nonhlah Dlamini: Lolu daba luyahlekisa kodwa indlela olubhalwe ngayo ihlekisa kakhulu!

Thulile Thuledu: Hhayi baze bayinkinga abantu bakithi, zingaka izinto ezidinga ukunakwa ezweni, kodwa banakene nento engenasidingo kubona.

Zendaziyamshiya Mkhize: Unemikhuba Gigaba.

Zintle Cingo: Kuvuka ubuhlungu abuzwa naye uZondo. Makaqine uGigaba kuzodlula nakuyena.

Sandile Mthimkhulu: Abantu balindele lukhulu kosaziwayo, kodwa bayaziphoxa, hheyi amanyala!

Thobile Zandile: Mina Ngicela i- video bangani.

Pearl Macbalcool Dlamini: Bonke laba asebegijima behlulela uGigaba, niyaphapha, niyaqina, niyapaqa. Ungumuntu naye njengani, uzokwenza izinto nabanye abantu abazenzayo emfihlakalweni. Ngoba nakhu esemehlweni abantu sekufanele angaphili yena?

Nonhlanhla Gladness Sebenza: Sengathi yinto abangayazi. Yehheni bakithi, lena yinto engenzeka nakubani njengoba washo uZondo.

Hlalabemzonda Sbeko: Yinkunzi uGigaba, ngiyayivuma le ngqwele. Babusisiwe abanye abantu besifazane, abanye bafile yindlala.

Zinhle Buthelezi: Indlela etolikwe ngayo le ndaba, ishaya khona!

Zonke Madlopha: Angithi ngesakhe isitho abesiphulula? Ngoba esakhe-ke kangiliboni iphutha, bengizolibona uma ubephulula esomunye umuntu.

Ntombifuthi Ndlovu: Angiboni kungani abantu beyenza into enkulu le nto, yimpilo yakhe yangasese. Ngaphandle kwalokho, ubethinta into yakhe.

Sfiso Xaba: Impilo iyisimanga, kangazi noma uma abantu bekubuka kuyaphela yini ukuba ngumuntu uma unesikhundla esiphezulu. Singabantu sonke siyawenza amaphutha. Abantu ake bayeke ukuba ngamajaji ngempilo yabanye ngoba nathi sinawethu amahlazo.

Nonhlanhla Dnhlanks: Usize nina-ke bahluleli basezweni, bonke abantu bayazenza izinto zabo.

Nkunz Khosi VilBinda: Hhawu, yingane ena-16 ubudala, ebisendelwa le mpahla kangqongqoshe!

Winile Mgazi Biyela: Ngiyakubona okukaZondo, noma ngubani kungamehlela; okukaGigaba kuputshuke kanjani bakwethu?

Mpetha Magaduzela: Othi akasiphululi isitho sakhe, makamgxeke uMalusi.

Nkosi Ndovela: Abantu ungabona begqoka amasudi abizayo bekhuluma nesilungu esicokeme, babizwe ngabahlonishwa, uze uthembe ukuthi ingqondo ikhona la kanti phinde.Yini nje ngempela ibingaze yenze umhlonishwa uGigaba enze i- video enje! Ukuziphatha njengomdlwembe phela lokhu.

Sizani Dube: Mina ngizibuza ukuthi ngoba lo baba uthi wayenzela umkakhe, pho iphume kanjani yafika kwezinye izandla into enje? Cha, ngiyadideka.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.