IMIBONO NGOLOFATA NE-MEDICAL AID

Ilanga - - Izindaba - BAPHAWULILE abafundi bethu ngodaba lwesikhalo sofata mayelana nokungabi nama-medical aid:-

ngobani kanti okumele baye kulezi zibhedlela zikahulumeni ezingenasineke?

ngathi, ungathi sivele sikhipha imali engaka! Izoba yimalini-ke le ye- medical aid Jesu?

Abefundisi kumele baye ezibhedlela ezizimele, amalungu ebandla wona aye ezibhedlela zikahulumeni? Amalungu ebandla kumele akhokhele abefundisi ama- medical aid ngoba uma engakwenzi lokho sekungabe wukwedelela umthetho womhlekazi! Hhayi kwaze kwanzima ukusonta kulezi zinsuku zokugcina. Hheyi ngoba kuyakhokhwa emasontweni, futhi imali ifuneka ngo-dli!

- zalusayo zilala khona (ezibhedlela zikahulumeni), bekezelani.

siqonde ukwenza kukababa uNkulunku- lu nohlelo lukaKrestu ngomuntu.

Kungajika ilanga uma singabheka izincwadi ezikhuluma ngohlelo lokufa komuntu, kunzima kakhulu-ke ukuhamba komuntu okholwayo. Khona futhi ebandleni lamaKhatholika kunombhedesho wakhona othi “ngiyazi ukuthi ngiyakufa kodwa angazi ukuthi ngiyofa nini noma ngiyofelaphi noma kanjani."

Bakithi ake siqonde into esihlale siyisho ngemilomo yethu, sibe nokuqonda ukuthi akukho okungamelana necebo likababa uNkulunkulu. Noma kwenzekani empilweni yomuntu, yicebo likaNkulunkulu, noma ngabe i- medical aid kababa uMjengu ibikhona ibisebenza, kodwa ubengeke adabule eqhingeni likaNkulunkulu.

Okunye okubhalwe kuleli phepha akulona iqiniso, bahlala befika abantu ezibhedlela zikahulumeni belimele ngezindlela ezesabeka kabi kodwa baluthole usizo.

la KwaWoza: Kuyize ukuthembela ezibhedlela zikahulumeni, yihlazo nje leli ukuthi abantu abakhulu kangaka banga- bi nayo i- medical aid.

Impela ngabe akashonanga lo mfundisi ukuba bebehlinzekwa ngale medical aid.

seyisenza abantu abanokholo oluncane. Thina maKhatholika, akekho umuntu ofa uNkulunkulu engavumile.

UFata Mjengu (sengathi umoya wakhe ungalala ngoxolo) noma ngabe ubesesibhedlela esizimele, uma sekufike usuku, ubezosishiya emhlabeni. Thina sinomkhuleko othi, "Ngiyazi ukuthi ngiyakufa kodwa angazi ukuthi ngiyofa nini, noma ngofelaphi, noma ngofa kanjani....." engichaza ukuthi sihleli nje kulo mhlaba siyazi ukuthi sihlalelwe wukufa, uma sekufikile kuyofika nje emgwaqweni uzihambela uye esibhedlela sikahulumeni noma esizimele iyobe ingasangenwa. Masimeni ndawonye maKhatholika, singavumi abantu abangazi lutho ngenkolo yethu bafake amazipho ezindabeni zethu, asibhekeni nangendlela esiphawula ngayo. Kukhona abantu abalinde ukuhlekisa ngebandla lethu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.