Ugoloza nelobolo umakoti owabaleka emzini

Uthi akukho nkomo zabuya, kade wayedikadikwa ngocansi

Ilanga - - Front Page - SKHOSIPHI MTHEMBU NOTHANDEKA NGOBESE

KUSUKE isidumo ngoMgqibelo abakhongi behlangana ekhweni, abanye bezocela isihlobo esihle abanye bezolanda izinkomo zabo eFolweni, eThekwini.

Kulesi sigameko esishiye abaningi bebambe ongezansi, kuthiwa bekuzocelwa isihlobo esihle kwaDlamini kanti kuzotheleka abakhongi bakwaNgcobo lapho kuganele khona indodakazi yakwaDlamini ebizolotsholwa, bezofuna izinkomo zabo.

Ngokuthola kweLANGA, uNkk Sinegugu Ngcobo, uMaDlamini, ushade noMnu Thabani Ngcobo ngo-2011. Nokho babuye baxabana okwenze bagcina sebehlala ngokwehlukana. Kuthiwa ingxabano iqubuke ngoNdasa (March) nonyaka okuholele ekubeni uNkk Ngcobo aphume emzini wakhe eLovu, wabuyela kubo.

Kubikwa ukuthi emuva kokuba esehambile emzini, iqhubekile nokungalungi indaba yakhe noMnu Ngcobo kanti sekuzovela izindaba zokuthi kuzofika abakhongi ngoMgqibelo kwaDlamini bezolobola uNkk Ngcobo.

Kuthiwa abakhongi bakaMnu Ngcobo babe sebeyocutha ngaphandle kwakwaDlamini ngenhloso yokuzibonela ukuthi kuyiqiniso ngempela yini lokhu. Kuthiwa bafike ngempela abakhongi, bamemeza ngaphandle komuzi, okwenze baphuma emotweni abakwaNgcobo bangena ngaphakathi kwaDlamini ngoba befuna ukuzwa kabanzi ngalolu daba.

Kuthiwa kusuke esinamathamo njengoba abakwaDlamini bethe kakukho zinkomo ezizotholwa ngabakwaNgcobo abagcine bebuyela emuva belambatha. Kwenzeka lokhu nje, kuthiwa abakhongi abebezocela isihlobo bebebukela, behlezi nabo abakhongi bakwaNgcobo.

UMnu Ngcobo obeshade noSinegugu, uthe wethuke woma ezwa ukuthi umkakhe uyalotsholwa. Uthi lokhu kuyamxaka ngoba kabakaze bahlukanise nomkakhe, kunalokho uke wambizela enkantolo ngoba ethi angasondeli eduze kwakhe.

“Sineminyaka engu-8 sishadile noSnegugu. NgoNdasa wangisola ngokuthi ngimithise enye intombazane okuyinto engingayazi ukuthi wayeyithathaphi ngoba kayilona iqiniso. Ngavuka ekuseni ngaya emsebenzini okuthe uma ngibuya ngafika endlini engasekho.

“Ngaya kubo ngoba ngifuna ukuba sixoxisane abuyele ekhaya, kodwa kunalokho wavimba inombolo yami ukuthi ngingakwazi ukumthola uma ngimshayela ucingo. Ngibikele ubaba omncane ongumkhongi wami naye waya ekhweni ukuzama ukulungisa isimo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya,” kusho uMnu Ngcobo.

Uthi uzamile ukucela isehlukaniso kuSnegugu kodwa kunokuba avume, wambizela enkantolo wanikwa incwadi emvimbela ukuba asondele kuyena.

“Ngixakiwe uma sengizwa ukuthi uyalotsholwa ngoMgqibelo, ngabe sengibikela umkhongi wami ukuba aye khona ayocela izinkomo zami,” kusho uMnu Ngcobo.

ILANGA lisibonile isitifiketi somshado wabo kanti kuvele ukuthi bashada ngo-2011. UMnu Ngcobo ongumkhongi, uvumile ukuthi uyile kwaDlamini baficana esangweni nabakhongi abebezocela umakoti wabo.

“Kunokuba kulungiswe udaba, basitshele ukuthi izinkomo zethu siyozithola enkantolo. Besifuna nencazelo yokuthi ulotsholwa kanjani umfazi womuntu ngoba usashadile,” kusho umkhongi uMnu Ngcobo.

Eziphendulela uNkk Ngcobo, obebhoka ekhahlela, uthe uMnu Ngcobo kudala ayemdikadika ngocansi, emwashela, emphekela pho izinkomo azifunayo ezokwenzani.

Uthe ubengakipitile noMnu Ngcobo, bebeshadile ngakho ubenza yonke into eyenziwa ngabafazi manje yiziphi lezi zinkomo azifunayo ngoba wakwenza okobufazi waqeda.

“Ngihlale naye isikhathi eside kabi ngiwumfazi, ukubuyisa ninike yena lokhu. Ungathunywa yizilima ezihamba zihuqa insangu bese zizokutshela umbhedo, bese nawe ungawucubunguli, (umbhedo) ufune ukuwubhala unjalo ngoba nawe uzogcina sewudla insangu njengazo,” esho evala ucingo.

Akatholakalanga ukuba aphawule uMnu Dlamini onguyise kaNkk Ngcobo. Ucingo lwakhe beluvaliwe.

Ngihlale naye isikhathi eside kabi ngiwumfazi, ukubuyisa nini yena lokhu...

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

ZAZISAHAMBA kahle izinto phakathi kukaNkk Sinegugu Ngcobo uMaDlamini noMnu Thabani Ngcobo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.