Ugeqa amagula othengelwe inkabi

"Kungaleso sikhathi lapho angihlinza khona esiswini"

Ilanga - - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU

UGEQA amagula ngokuhlaselwa kwakhe owesilisa waseMpangeni osinde emlonyeni wengwenya ngenkathi inkabi ebithunywe ngumqashi wakhe imdubula maqede yamhlinza, yamshiya ithi ufile.

UMnu Skhumbuzo Dumisa (39) - ILANGA elibike ngaye ngoLwesine - uthi ubengakaze azitshele ukuthi umqashi wakhe ubengamenzakalisa ngale ndlela ngoba bebezwana futhi engeyena umuntu onodlame.

Ubekhuluma neLANGA emuva kokuba iNkantolo yesiFunda eShowe igwebe uTrevor Wayne (55) iminyaka ewu-10 ngecala lokuzama ukubulala (uMnu Dumisa) .

Kubikwa ukuthi lo mqashi ukwenze lokhu emuva kokuba uMnu Dumisa emmangalele kwaCCMA, lamlahla icala wayalelwa ukuba akhokhele (uMnu Dumisa) u-R110 000 ngokumxosha kwakhe engalandelanga imigudu efanele.

UWayne uqashe inkabi enguMduduzi Zikhali, yona esivele idonsa isigwebo seminyaka ewu10 emuva kokuvuma icala. Emuva kwalolu daba, uMnu Dumisa uchaze isihluku esisetshenziswe kuyena ngosuku ahlaselwe ngalo.

Uthi ubonga amaphoyisa aseShowe aqhamuke elele emgwaqweni, amathumbu ehleli ngaphandle.

“UZikhali (inkabi) bekungumuntu ebengimjwayele kakhulu, kangangoba sengixoshiwe emsebenzini, ngamdayisela iTV nombhede ngo-R500, okwenze ngangasola noma esengishayela ucingo efuna sihlangane.

“Ngikhumbula ukuthi sesifikile eMlalazi lapho angidubulela khona, ungitshele ukuthi uyolanda imali yakhe komunye umuntu. Sithe uma sehla, wacela ukuphindela emotweni ethi ukhohlwe ngomakhalekhukhwini bakhe.

“Ubuye esephethe inhlokohlela yesibhamu, okuthe uma ngimbuza ukuthi uzosenzani, wangitshela ukuthi yithoyizi ufuna ukuthusa ngalo lo muntu ayolanda kuyena imali.

“Akabange esawagwinya lawo mazwi akhe, ngezwa sesiqhuma isibhamu ngazibona sengilele phansi. Ngikhumbula ngibona ilangabi nje ngesikhathi siqhuma. Ngithe ngizama ukuvuka, kwangavuma. Yilapho ngibone khona ukuthi uZikhali ungidubule engalweni ngoba ibipeqekile ilenga, ingasasebenzi.

“Ngimbuzile ukuthi ungidubulelani kodwa wangaphendula, wakhokha isibhamu ezama ukungidubula futhi. Angazi kwenzekeni ngoba kasibange sisavuma, sanxapha. Usuke lapho wangishaya ngesidunu saso ekhanda ephindelela. Kungaleso sikhathi ekhiphe khona ummese ezama ukunginquma.

“Angazi ukuthi amandla ngawathathaphi ngoba ngazama ukuwubamba ngesandla esisodwa wagcina ngokungigwaza entanyeni. Ngenxa yokuthi amandla ayesengiphelela, ngavele ngazenza umuntu osefile, ngathula.

“Kungaleso sikhathi lapho angihlinza khona esiswini amathumbu aphumela ngaphandle. Usuke lapho wangena emotweni wahamba wangishiya ngilele phansi.

“Ngibe sengivuka ngabona umonakalo ukuthi ungakanani. Ngizamile ukuwaqoqa amathumbu ngoba abephansi, ngizama ukuwafaka ngaphakathi esiswini kodwa abuye aziphumele,” kusho yena.

Uthi emuva kwesikhashana, kuqhamuke imoto kaWayne waziqulekisa futhi. UWayne wehlise iwindi maqede wamkhafulela ngamathe, washaya imoto wahamba.

“Ngaleso sikhathi besengizitshelile ukuthi ngiyafa, sengilinde isikhathi nje kanti nomcabango wokuthi uZikhali uzobuya ubukhona. Kuthe ngingazelele, kwaqhamuka iveni yamaphoyisa, yama, yangikhanyisa ngamalambu maqede amaphoyisa ashayela i-ambulensi.

“Ngikwazile ukuwatshela ukuthi ngubani ongilimazile ngaphambi kokuba ngiyiswe esibhedlela eShowe. Ngilaliswe izinyanga ezine esibhedlela ngenxa yokulimala kanzima,” kusho yena.

Uthi okwamanje akaboni ukuthi uzokwazi ukubaxolela laba bobabili. Uthi namanje siyabuya engqondweni lesi sigamo, kusenzima ukuba sidlule. Eqhuba, uthi ufuna ukuthola isinxephezelo ngento emehlele ngoba usefana nomuntu okhubazekile.

ISITHOMBE NGABE: NEWS24

UMNU Sibusiso Sithole, obeyimenenja kuMasipala waseRichmond, obulawe ngonyaka odlule.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.