Akakholwanga enikwa ukhiye wendlu entsha

Abazukulu bebesaba ngisho ukukhomba kubo

Ilanga - - Izindaba - PHUMLANI GAMA

KUGOBHOZE izinyembezi zenjabulo, weswela amaphiko okundiza ngeledlule uNkz Sembathekile Mafuleka (64) waKwaLindizwe, eNgwavuma, enikwa ukhiye wendlu yakhe eyakhiwe ngosizo lwekhansela lendawo, uMnu Mandla Ndlela, nenhlangano engayenzi inzuzo, iZisize Educational Trust.

UNkz Mafuleka ohlala nabazukulu abawu-7, uthi selokhu aqala ukuphila impilo enzima ebusheni bakhe. Ingaphezulu kuka-20 iminyaka ebuyele eNingizimu Afrika emuva kokuba wafudukela eSwaziland ngezikhathi zodlame lwezepolitiki olwadlula nenqwaba yemiphefumulo.

Kulo mndeni akukho noyedwa onomazisi, kubalwa naye uNkz Mafuleka othi le nkinga yadalwa wukufudukela kwakhe eSwaziland.

Le ndlu, enamagumbi awu-7, yakhiwe ngesikhulu isivinini ngenxa yokubonakala kwesimo salo mndeni obunethwa yizimvula endlini obulala kuyona. Ubuphoqeleka ukulala egunjini elilodwa. Kuvele ukuthi lo mndeni uze usizwa nje, indaba iqale ngokubanjwa komfana wakhona oneminyaka ewu-17 ephethe insangu, oveze ukuthi uyayidayisa ukuze umndeni wakubo ukwazi ukuphila.

Kusukume osonhlalakahle abangaphansi kweZisize bafuna ukuyobona lesi simo esingaholela ekubeni ingane igcine isithengisa izidakamizwa.

Emuva kwalokho baxhumane nenduna yendawo, uMnu Mbhekiseni Thabethe, edlulisele udaba kuMnu Ndlela. Yena uphakamise ukuba kuhlanganiswe amasenti ukuze kwakhelwe lo mndeni indlu enesizotha.

UNkz Mafuleka uthe akazi uzoqala agcine kuphi uma ebonga iqhaza lalaba baholi, ikakhulukazi uMnu Thabethe, uMnu Ndlela noNkk Hlengiwe Mthimkhulu oyisikhulu sakwaZisize.

“Namuhla kangikholwa ukuthi sengizolala endlini njengabo bonke abantu balapha endaweni. Ukuhlupheka nokweswela kwalapha ekhaya kwenza ukuba nezingane zibe namahloni okukhomba uku- thi yileli ikhaya ezizalwa kulona.

“Omunye wabazukulu bami ubenamahloni uma bembiza abangani bakhe uma beya esikoleni. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abelule isandla ukuze ngisizakale. Lokhu abakwenze kimi, bakwenze nakwabanye ngoba baningi abeswele,” kusho uNkz Mafuleka.

UMnu Ndlela unxuse ukuba kwande futhi kuvuselelwe isiko nomuzwa wokuzwelana.

“Ngashaqeka kakhulu uma ngizwa udaba lwalo mndeni. Ngiyacela kubantu ukuba kuvuselelwe unembeza wokuzwelana. Kuyishwa nje ukuthi kwabanye abantu uyaye uthole ukuthi kunothayela obolela phansi ngemuva kwendlu okanye kwakhiwe ngawo isibaya sezimbuzi kodwa umakhelwane wakulowo muzi uyahlupheka, ulala ebala izinkanyezi,” kusho uMnu Ndlela.

UNkk Mthimkhulu unxuse umphakathi ukuba ukhuthalele ukuziphilisa, ungalindeli ukukhangezwa wuhulumeni.

“Siyinhlangano engayenzi inzuzo, sibhekelele ukuthuthukiswa komphakathi ngezinhlelo eziningi, ikakhulukazi intsha. Sishaqekile uma sizwa lolu daba. Sibe sesizibophezela ekwakheleni lo mndeni indlu esesimeni esihle ukuze uzobuyelwa yisithunzi. Sisazoqhubeka nokubheka ezinye izingqinamba ezibhekene nomphakathi wakithi,” kuphetha uNkk Mthimkhulu.

IZITHOMBE NGU: PHUMLANI GAMA

UKUNGENELELA kwenduna, yikhansela nenhlangano engayenzi inzuzo, kukhiphe umndeni wakwaMafuleka efokozini (elingakwesokudla) ngesikhathi wakhelwa indlu enesithunzi (ekwesokunxele).

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.