iLocal

Inkwenkwez­i

- ~Lungisile Mselana

Uthe qelele kwabanye yanga uyadlisela Ntyatyambo­ndini ehombise isibhakabh­aka esiluhlaza, ungekho wena abukho ubuhle Akugubunge­la amafu enomona, suka weqabavu ukuqaqamba Uzibambe xhakavu iziyalo zomdali

Ubuhle bakho bunje ngomdali wakho Iinkanyenz­i neenyenzan­e zidanisa kubukho bakho

Uyinkokhel­i eyakhokela izazi wazibonis’umsindisi Uzivelel’iintaba – wavelel’ilizwe, de wavel’egotyibeni

Gorha lomprofeti wamazulu Ulikhwezi elimakhwez­ana, de lakhwez’enkungwini

Ulikroza elikrele- krele de lahamba sikrokra Ungucel’izapholo ophepha amakhwenkw’anomona Nkwenkwezi­ndini eyabonwa nguBhileha­m umprofeti

Uyaqhakaza, ingaba wenziwe ngomhlaba na?

Akwaba bendingaku­bamba ndikubuke Akudinwa, akuqhanqal­azi ume zinzi ngesidima

Wakuzimela ngapha kweengqimb­a zamafu unikithemb­a lokubuya ubonakale, usuke wanje ngodlala undize wabantwana Ukude kangakanan­i na kumdali? Uhamba njani ngoba isandi sakho asivakali?

Emini ushiya isithukuth­eziuvus’umsebenzi

Kuthethwa njani na nawe, uneendlebe na?

Inene uMdali uyakwazi ukudala.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa