Masihleke

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - MANONO MDLAZI

APHA kwisebe lezomthandazo akho kwakhefu tu sana, umntu uthandaza oko uwoow! hayi ndaze ndazifaka kule pudding emnandi!

Kodwa ke sendibulela umonde, uzinzo nokuzithoba oku ndinako kwezi ofisi zaseZulwini, inokuba yile nto uThixo engafuni kwakundinika ikhefu kuba ecinga ukuba ndingangabuyi, mhlawumbi uyayazi ukuba kumnandi phaya phandle, ndingangabuyeli emsebenzini ndihendwe ngooZoro amadoda aseCossovo alala ezimokolweni ngeempelaveki oko.

Ke lo nto kusondele uDisemba andisenavaaalo! Yhazi eyona nto endenza uvalo kakhulu ngula mfana waseJozi ongalaliyo de angalalisi nabantwana bethu.

La mfana ubizwa Dr Malinga, heyi akakuthandi ke ukulala la mfana, ndiyivile nale ngoma intsha ayikhuphileyo ethi “sizokulala k’sasa” heyi thiza saze saba sengxakini ngulo mfana ongafuni kulala!

Ungafunga uthi wayehlala nomamomncinci, mhlawumbi wayemlalisa phandle soz’uve!

Kodwa ke singoonontlalontle sesithathe isigqibo sokumlandelela lo mfana ongalaliyo, sifuna ukumxilonga sibone le ngxaki emenza angalali, inene sakubhaqa noo-Ovayo bethu bephosa imilenze phezulu ngoDisemba kwezi ndawo zeentselo bengalali zindlini, yile nto sithathe isigqibo sokumlandela lo mfana, sifuna ukuyisiphula neengcambu le nto yakhe ukanti singamsa nakuhlolo lwengqondo, simfunele nentuthuzelo ukuba kuthe kwenzeka kuthi kanti uxhatshaziwe ekukhuleni kwakhe.

Eyona nto siyifunayo kuye kukuba alale umntwanabantu njengabo bonke abantwana, yhini le!

Kuba ngasa akulalwa, akulaleki mawunemali, sizolala k’sasa. Andithethi ntwenye ke bantase andingomfundisintsapho.

NgeCawe bendilungiselela ukuya ecaweni ndisafunda le bhayibhile yam. Ndibuze kwitshomi zam zikaFacebook ela lizwi lithi “uYesu wabethelelwa emnqamlezweni ngenxa yam,” bendifuna ukulibona ndizokwazi ukuyokucela uxolo kuye.

Hayi alaziwanga tu elo lizwi yigenge, ndibe buhlungu ke ukubona ukuba ayifundwa tu ibhayibhile lulutsha lwanamhlanje.

Ndisayifuna ke loo vesi bantase, oyaziyo andimeme kuFacebook, igama lam ndinguManono Exuberant Gezeyihlekisa NohombileNosizwe Mdlazi-Nkurunziza MukwevhoSgcau, unkqonkqoze nje wena uza kufika ndilindile.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.