Inkundla ayondawo yokukholisa imfeketho

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO -

INTATHELI yethu yaseBhayi oko iquqa kwiNkundla ePhakamileyo phaya. Qho xa iza kungena ibinyakathisa phakathi kwabantu abaphethe amaqweqwe athi “Niyamsukela umfundisi wethu” nathi “Free Omotoso!” namanye.

Kwelinye icala bekusoloko kukho nabo bathi “Makagwetywe uOmotoso!” nabathi “Angaze ayinikwe ibheyile.” Uninzi lwaba bantu baphandle ngabantu basetyhini.

Ngaphakathi enkundleni, bezibila iziinyembezi, ukuphoxana, ukuswantsulisana ngemibuzo kunye nentsini yomfazi kaOmotoso.

Kuba eli tyala lisasazwa ngqo kumabonakude kule veki, abantu bafumane ithuba lokubona indlela ekudlakathiswa ngayo ixhoba lodlwengulo.

Ayonto iqhelekileyo ke le ngoba amaxhoba odlwengulo awadli ngokuvezwa koomabonakude. Maxa wambi kude kutshintshwe namagama awo.

Umzekelo ityala lika “Khwezi” owayesithi udlwengulwe ngowayesakuba nguMongameli uZuma. Igama lakhe layokuvela mhla wabhubha. Akunjalo kodwa kuCheryl Zondi.

Le ntwazana izixelele ukuba iza kudel’ iqabaka iqinisekise ukuba uMfundisi uOmotoso uyalimela ityala emtyabeka ngalo. Kumnatha wonxibelelwano sele enabo nabaxhasi abaninzi uZondi, kwaye uninzi lwabo lukhwinikhwiniza imfeketho egxeka uPeter Daubermann (igqwetha likaOmotoso).

Ndingazi ukuba ugxekwa njani umntu owenza umsebenzi wakhe. Ngokomthetho kufuneka izityholo zivavanywe kangangoko ukuze kungabanjwa umntu ongenatyala okanye kukhululwe umntu onetyala.

Yonke la mibuzo yegqwetha, nesiyifake kwiphepha lesihlanu kweli lanamhlanje, inyanzelekile. Eyokuba thina singazazi iinkqubo zenkundla ayifuni gqwetha likaOmotoso. La ndoda izama ukukhulula uOmotoso qha.

Injalo kaloku into yeenkundla zaseNtshona esathi sazamkela, salahla ezethu iinkundla zesiNtu. Kusekho namanye amangqina aza kubekwa kumkhumbi kwezi veki zilandelayo.

UDaubermann nabo siqinisekile uza kubadlakathisa, babhude besiya phambili. Eyona nto iza kumane ivela kukuba babefuna ntoni kwindlu yalo mfundisi?

Kwaye yintoni le ibimane ibabuyisela kuye. Kuza kubanzima. Ubulungisa, kwiinkundla zaseNtshona, yinto exhomekeke kubunzulu beempokotho zalowo kuthiwa unetyala nobugqwetha begqwetha lakhe.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.