Masiphakule kuvimba

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - Mpumelelo T.A. Makuliwe

wayeyithetha ngesiNgesi).

Esi sifundo sakhupha oogqirha endibaziyo. Omnye wabo ndikhe ndaya kuye kule nto yam yokukhathazwa yimpilo emandundu.

Icebo uthe makhe silinge into entsha makuthathwe amathe, kutsalwe igazi, ndingene kwezi zindlu zangasese ndize nomchamo nobu... kuze kufunyanwa into endigulisayo. Tyhini eza mfundiso zikaNkosk. Mbekela zinegalelo empilweni. Emva kokuba zibuyile iziphumo ndaziva ndinokuchacha.

Njengokuba ke apha esiNtwini la magama siwaquma, siza kubafundisa njani abethu abantwana babengoogqirha ngezi zinto abazaziyo ngolwimi lwabo.

Omnye umdla wam kukuba kule mihla yomLungu kukho ulwimi olusetyenziswayo ngabantu abazizimumu nabazizithulu.

Ngaba ngaphambili phaya singekadibani nomLungu yayingekho indlela yokuthetha esinxibelelana ngayo nabo. Ngaba babecalulwa kuhlekiswe ngabo?

Iimfama ezininzi endihlangene nazo ezingazanga zawubona umnyango wesikolo zingamachule okuthetha, ziyakwazi nokuzenzela izinto ezininzi, ezinjengokubetha iinkinge, ukuqoqa iintonga, ukoluka iinkuko nokwenza izithebe neengobozi. Ngaba ulwazi olungaka zilufumene phi, kanjani? Ngaba yonke loo nto ziziphumo zokucalulwa kwazo?

Iilwimi zemveli ziza kusetyenziswa kude kuvele oogqirha.

Ngaba akukho semdleni wemfundo na ukulandela iimeko zokukhubazeka kwabantu kusetyenziswa iilwimi zabo. Budalwa yintoni ubumfama, ubufombo, ubunkawu, ubumumu, njalo njalo?

Esinye isihlava esikhoyo kwizithethe zesiNtu nesenza abantu bangqingqize emva kwinkcubeko nemfundo kukuqunywa kweembali zokunaba kwezifo ezithile kusetyenziswa umzekelo wesifundo ngomzi othile wasemathileni okanye uhlanga oluthile. Loo nto bayibona njengesenyeliso nokucalulwa kuhlekiswa ngabo ngabeLungu.

Ngale ntsasa ndithi makhe ndityhile incwadi yezifundo ngendalo ethi, ‘Senior Secondary Biology 9,’ eyabhalwa ngo1988 ngaba: A.L. Smit, D.E. van Dyk, A.J. van Antwerpen, H.E. Fox, E.F. Hennessy, A. Gebhardt. Apha kuyo nditsalwa zizifundo ngofuzo ezabhaqwa yindoda egama linguGregor Mendel (father of genetics). Kule ncwadi kuthiwa abantu bobukhosi baseYurophu banesigulo sokopha kakhulu (haemophilia).

Esi sigulo saqala ukuqatshelwa kunyana kakuKumkanikazi uVitoliya wasemaNgesini ogama linguLeopold of Albany nabazukulwana abanguBeatrice noAlice.

Esi sifo ngabo abasithwalayo. UBeatrice nguye owasithwalayo, watshatela kubukhosi baseJamani, umntwana wakhe watshatela kubukhosi baseRussia.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.